I*EARN-i projektid - võimalus tuua vaheldust koolitundi

Maris Kivistik

Mis on I*EARN ?

Maris KivistikI*EARN on lühend sõnadest International Education and Resource Network. See on rahvusvaheline organisatsioon, mille tegevus on algatatud õpetajate poolt ja mille raames toimub hulgaliselt Internetil põhinevaid projekte igas vanuses koolilastele. Selle ühendus sai alguse USA ja endise NSV Liidu koolide vahelisest koostööst 1988. aastal. Praeguseks on I*EARN-iga liitunud üle 4000 kooli ligi 90 riigist.

Eesti liitus I*EARN-iga 1996. aastal. Selle aja jooksul on informatsiooni I*EARN-i tegevusest levitatud paljudes Eesti koolides arvutiside, kursuste, semianaride ja ajaleheartiklite kaudu. On osaletud paljudes rahvusvahelistes projektides ja samuti mõned neist ise algatatud ja läbi viidud. 1998. aastal toimus Jänedal Ida- ja Kesk- Euroopa riikide I*EARNi noorte kokkutulek, mille korraldasid Eesti õpetajad ja õpilased. Tänu New Yorgi Sorose fondi toetusele, mis tänaseks küll juba lõppenud, on osaletud mitmetel rahvusvahelistel I*EARN-i üritustel.

Kuidas I*EARN töötab ?

I*EARN seob üheks tervikuks hulgaliselt projekte, mis aitavad Interneti ja telekommunikatsioonide abil tuua vaheldust õppetöösse, arendades õpilaste silmaringi ja õpetades neid mõistma teiste maade kultuuri, loodust ja inimesi. I*EARN-i projektid aitavad õpilastel tunnis õpitud teoreetilisi teadmisi praktiliste näidetega rikastada ja arendavad koostööoskusi ning samas võimaldavad luua kontakte sarnaste huvidega eakaaslastega kõikjal maailmas.

I*EARN-i tehniline korraldus

Enamus I*EARN-i projekte toimub foorumites, mille lugemiseks peab omama on-line ühendust. Foorumid sarnanevad newsidega ja seal säilivad kõik kirjad teemade kaupa. Foorumites on võimalik jälgida kogu I*EARN'is ja erinevates projektides toimuvat. Lisaks projektifoorumitele on eraldi foorum õpetajate omavaheliseks suhtlemiseks, samuti foorum noortele projektiväliste teemade arutamiseks.

Foorumite juurde pääseb nii I*EARN-i koduleheküljelt (www.iearn.org) kui ka otse foorumite esilehele minnes (foro.iearn.org). Esmane foorumitesse sisenemine võib võtta aega, sest eriteemalisi foorumeid on palju ja infovahetus aktiivne. Samuti nõutakse sisenemisel parooli (password), et ära hoida probleeme ja foorumite kuritarvitamist. Eestile eraldatud parooliks on world8. Sisenemisel nõutakse ka kasutajanime (account), milleks on Teie ees- ja perenimi.

Enamusel projektidel on ka oma eebilehed ja paljudel toimub veebilehe vahendusel ka osa projekti tegevusest. Veebilehtede aadressd on kõik olemas I*EARNi kodulehel (www.iearn.org).

I*EARN-i projektid

I*EARN-i projektid jagunevad üldjoontes kolmeks:

 • Loomingulised keele- ja kunstiprojektid;
 • Loodusteaduste, keskkonna- ja tehnoloogiaprojektid;
 • Sotsiaalprojektid
Projektide toimumisaeg, osalejate vanus ja lühitutvustus on toodud ära I*EARNi kodulehel. Enamik nendest toimub inglise keeles, kuid viimasel ajal on võimalik kaastöid saata ka saksa, prantsuse, hispaania ja vene keeles. Kuid on ka projekte, milles iga rahvus osaleb enda keeles, tehes teistele osapooltele kirjutatust lkokkuvõtted inglise keeles. Projektides osalemiseks on kindlasti vajalik koostöö erinevate õpetajate vahel.

Kuna igas nimetatud valdkonnas toimub kümneid erinevaid projekte ja neid tuleb igal aastal juurde, siis püüan siinkohal teha valiku ja tutvustada lühidalt paari-kolme projekti igast valdkonnast.

Loomingulised keele- ja kunstiprojektid:

 • Beauty of the Beasts - lapsed joonistavad pilte ja kirjutavad luuletusi- jutukesi oma maa loomadest. Kaastööd pannakse välja Internetis.
 • Aspects of Love - õpilased joonistavad pilte ja kirjutavad luuletusi ning esseesid armastusest.
 • Children's Folk Games. Projekti eesmärgiks on koguda erinevate maade ja rahvaste rahvalikke mänge, laule, luuletusi, vanasõnu koos joonistuste, fotode ja audiolinditustega. Projekti kodulehekülg (http://www.iearn.org/projects/folksgames.html) annab toredaid elamusi kaastöödest.
Loodusteaduste, keskkonna- ja tehnoloogiaprojektid:

 • Local Birds and Tales About Birds - õpilased saadavad jutukesi, luuletusi ja pilte kohalikest lindudest.
 • Medicine in Our Backyard - kirjeldatakse ravimtaimi ja nende kasutamist ning vastavate liikde kaitset.
 • Waste - Problem or Possibility? Õpilased koguvad statistilisi andmeid jäätmetekke kohta teatud aja jooksul. Eri maade andmeid võrreldakse ja tehakse järeldusi. Õpilased tutvuvad kohalike jäätmekeskustega. Projekti lõppedes antakse välja kogumik.
 • Solar Cooking Project - Õpilased katsetavad toiduvalmistamist alternatiivsete energiaallikate abil. Vahetatakse toiduretsepte ja ideid selliste seadmete valmistamisel.
Sotsiaalteaduste projektid

 • Dream School - Õpilased ja õpetajad jagavad oma mõtteid sellest, milline peaks nende unistuste kool olema. Õpilased kirjeldavad esseedes ja luuletustes oma nägemust kooli õppekavast, käitumisreeglitest, hindamisest, õpilase- õpetaja suhetest, vanemate osalemisest koolis, kooliväistest üritustest, kooli infrastruktuurist.
 • Everyday Superstitions Project - õpilase koguvad ja võrdlevad ebausuga seotud tõekspidamisi erinevates maades ja kultuurides.
 • Faces of War - õpilased kirjeldavad sõjapiirkondade elu ja probleeme.
 • A Foreign Country in My Eyes - õpilased kirjutavad reisimuljetest ja kogemustest.
 • Me and My Pet - õpilased kirjutavad jutte ja joonistavad pilte oma lemmikloomadest.
 • 100 Years-10 Decades-1 Century. Õpilase kirjutavad sellest, millised on möödunud sajandi 10 kõige märkimisväärsemat sündmust ja 10 väljapaistavamat inimest.
Kuidas on I*EARN-Iprojekte võimalik õppetöös kasutada ?

Õpetajal on alati kiire. Seda tingivad nii tihedad aineprogrammid kui suur töökoormus. Millal leida aega projektide jaoks?

Inglise keele õpetajale oleks I*EARN-i projekte küll väga kasulik oma tundide illustreerimiseks kasutada. Seda eelkõige sellepärast, et projektide temaatika ühtib paljuski võõrkeeltes läbivõetavate teemadega. Õpilased kirjutavad niikuinii esseesid ja viimasel ajal nõutakse neid trükitud kujul, mis nõuab arvutukasutust.. Miks mitte saata parimaid kirjatükke projektidele. See oleks omakorda tunnustuseks tublimatele ja huvi äratamiseks teistele. Kui õpilane teab, et tema töö pannakse välja Internetis ja seda võivad lugeda eakaaslased üle kogu maailma, siis ehk pingutab ta kirjutamisel rohkem - on ju ka vastutus määratult suurem kui õpetajale kirjutades.

Endise inglise keele õpetajana võin oma kogemuste põhjal öelda, et selline stiimul töötas küll, eriti keskastme õpilaste hulgas. Oma töös kasutasin sageli projektidele saadetud kaastöid lugemistekstidena erinevatel teemadel. Õpilane loeb suurema huviga mõne eakaaslase arvamust näiteks narkootikumide ja alkoholiprobleemide kohta, kui loeb seda õpikust.

Kuigi Internet pakub hulgaliselt võimalusi, on I*EARNi projektid siiski ainult kooliõpilastele suunatud ja seetõttu küllalt turvalised vältimaks keelatud materjalide õpilasteni sattumist.

Kust saada infot projektides osalemise kohta?

kirjutada I*EARNi Eesti õpetajate listi aadressil iearn@ibs.ee


Tagasi kogumiku sisukorda