StudyWorksi kasutusvõimalusi koolis

Ain Tõnisson
Tartu Ülikool, Tartu Tamme Gümnaasium

StudyWorks on pakett matemaatikas ja teistes loodusteadustes ettetulevate arvutuste sooritamiseks ja illustreerimiseks. Tiigrihüppe poolt on programm muretsetud umbes kolmesajale eesti koolile. Programmi võimalusi ja levikut arvestades on StudyWorks hetkel võimsaim matemaatikaõpetamisele suunatud programm meie koolis. Programmiga on kaasas sadu inglisekeelseid töölehti. Aja jooksul ja erinevate kursuste ning projektide käigus on suur osa neist eestindatud ning samuti juurde loodud eestikeelseid töölehti. Töölehti on mitmesuguseid. Osa neist on mõeldud õpetajale, osa õpilasele. Mõnda saab kasutada tunnis arvutiklassis, mõnda tunni ettevalmistamisel, mõni on hea õpilasele iseseisvaks kasutamiseks. Mõned sisaldavad tunnikonspekte, mõned teste jne. Järgnevalt tuleb juttu erinevatest töölehe tüüpidest ja nende kasutusvõimalustest. Samuti arutletakse, kas selline kasutus on mõistlik. Eesmärgiks ei ole anda retsepte, vaid pigem tõstatada küsimusi, millele õpetaja ise ehk lahenduse leiab.

Kasutusvõimalusi

 1. Tööleht kui tundi illustreeriv materjal
  • Õpetaja demonstreerib videoprojektoriga töölehel olevaid jooniseid, graafikuid, animatsioone. Klassis on vajalik arvuti koos videoprojektoriga. Tuntuim näide sellisest kasutusest on ehk StudyWorksi ressursikeskuses asuv siinusfunktsiooni tutvustav animatsioon (Library > precalculus > sinusoidal functions, vt. joonis 1). Joonis 1.
   Joonis 1.

    

  • Õpetaja on teinud töölehel olevast väljatrüki ja demonstratsiooniks kasutatakse grafoprojektorit ja/või väljatrükki paberil. Näitena olgu toodud joonis 2. Niisugune kasutus ei nõua tehnika klassi toomist. Ja paljudel juhtudel ei olekski see mõistlik - kui ei ole vaja demonstreerida graafiku vms. dünaamilist muutumist, siis piisab ka staatilisest illustratsioonist.
   Joonis 2.
   Joonis 2.

    

 2. Tööleht kui iseseiseva töö juhend Õpetaja poolt ettevalmistatav tööleht, mis sisaldab eelnevat teooriaosa, sellele järgnevaid näiteülesandeid ja nende põhjal ka iseseisvaid ülesandeid. Töölehe läbimine peaks olema võimalik ka iseseisvalt, õpetajale võiks jääda küsimustele vastaja roll. Enamik eestikeelseid töölehti on niisugused. Näitena võib tuua töölehed, mis käsitlevad populatsioonide arvukust ja arvu p (http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/biol/popul.mcd, http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/matem/pi.mcd (Märkus: seisuga 13.8.2003 viide enam ei tööta. EENet)).
  Hea on, kui lisaks arvutiekraanil nähtavale, teeks õpilane märkmeid ka paberile, kas oma vihikusse või spetsiaalsele väljatrükitud vastustelehele. Selliselt on tal hiljem võimalus tehtut paremini meelde tuletada. 
 3. Tööleht kui kodune kontrolltööÕpilased lahendavad tunnivälisel ajal õpetaja poolt antud ülesanded ja vormistavad töö. Õpetaja nõudmistele vastavalt esitatakse tulemus kas elektroonilisel kujul või paberkandjal. Näide funktsiooni uurimisest http://www.tamme.tartu.ee/~ain/7t/kontrolltoo.mcd (Märkus: seisuga 13.8.2003 ei ole tavalugejal viidatud näitele enam ligipääsu. EENet) . Selliselt antud ülesannete puhul tuleks arvestada programmi eripärasid (kiirus, võimsus aga ka vead). 
 4. Tööleht testinaÕpilased sooritavad testi arvutil, salvestavad tulemused faili ja õpetaja hindab pärast. Kuigi selline võimalus on olemas, ei saa seda soovitada, sest testimise jaoks on spetsiaalselt selleks mõeldud paremad programmid ja on oht, et ei hinnata matemaatika teadmisi, vaid pigem StudyWorksi kasutamisoskust. 
 5. Tööleht kui väljatrükitav abivahendÕpetaja teeb töölehele tunnikontrolli või kontrolltöö, väljatrükke kasutavad õpilased. StudyWorksi on avaldiste trükkimiseks mõtet kasutada ainult siis, kui nende põhjal tehakse töölehel ka arvutusi või joonistatakse graafikuid. Vastasel korral on mõtet kasutada ehk teisi valemiredaktoreid (näiteks MS Office paketti kuuluv MS Equation). Kui kasutatakse StudyWorksi ja sooritatakse ka arvutusi, siis on mõtet arvutused peita töölehe parema serva taha. Nii tekib võimalus arvutustulemusi vajaduse korral mitte välja trükkida.  
 6. Tööleht kui koht arvutuste sooritamiseks ja ülesannete lahendamiseks Õpetaja saab kasutada StudyWorksi abi ka nii, et see ei puuduta otseselt õpilasi. Tänu oma võimsusele on programm abiks ülesannete lahendamisel, aga ka püstitamisel. Niisugune StudyWorksi kasutamine on kindlasti soovitatav ~V aja kokkuhoid, kindlus lahenduse õigsuse kohta, enesearendamine. 
 7. Tööleht kui tunnikonspekt Õpetaja teeb enda jaoks tunnikonspekti, mille saab välja trükkida, aga ka kettal säilitada.
  Näiteks http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/matem/kaire.html. Selliste konspektide heaks küljeks on kindlasti võimalus hiljem kergesti muutusi sisse viia ja vältida mitmekordset tööd. Aga jällegi peaks kaaluma (nagu ka punktis 5), missuguse programmiga konspekte teha.

Kas töölehe kasutamine on mõistlik?

Järgnevalt on toodud mõned positiivsed ja negatiivsed argumendid, mida tuleks arvestada StudyWorks'i töölehtede kasutamisel.

+ korrektsus. Programmi abil joonistatud graafikud on korrektsed. Mõnel juhul võib rääkida isegi ilust ja efektsusest.
+ kiirus. On võimalik lahendada rohkem ülesandeid või läbi vaadata rohkem variante. Programm võimaldab simuleerida protsesse, näiteks "visata täringuid".
+ võimsus. Saab lahendada ülesandeid, mille lahendamine "käsitsi" oleks väga raske ja aeganõudev või lihtsalt tülikas.
+ tehnika asemel sisu. Tänu programmi kiirusele jääb rohkem aega tegeleda ülesannete (eriti tekstülesannete) sisulise uurimisega.
+ individuaalne lähenemine. Erinevate tasemetega õpilased saavad töölehte läbida erineva kiirusega.

- arvutustehnika paigaldus. Tehnika ülespanek tavaklassiruumi võtab aega. Kui see aeg kulub ainetunnist (mis ka tihti paratamatult nii on), siis on sellega hulk kallist aega kulunud.
- õpilaste liigne elevus. Seoses arvutustehnika klassi toomisega võib meelest minna, et tunni eesmärk on tegeleda ikkagi ainega.
- õpilased ei konspekteeri. Õpilased ei ole harjunud konspekteerima arvuti poolt seinale või ekraanile kuvatut. Seda on ka raskem teha, kuna arvuti poolt väljastatu muutub kiiresti (erinevalt tahvlist).
- vähene vastavus koolimatemaatikale. StudyWorks kasutab küllalt palju tähistusi, mis ei ole koolimatemaatikale omased ja sellega seoses võib tekkida segadust või ajakadu.
- liigne ajakulu teema kohta. Võib juhtuda, et ühele teemale kulutatakse ebaproportsionaalselt palju aega.
- Miks pean tegema käsitsi, kui arvuti ära teeb? Õpilastel võib tekkida kujutlus, et arvuti teeb töö ära ja probleeme tekib motivatsiooniga.

Enne kui hakata kasutama olemasolevat töölehte, tuleks tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele. Ka uue töölehe loomisel on toodud küsimustest kasu.

Kuidas sellist töölehte koolis kasutada? Milleks on ta ettenähtud? Mis on töölehe eesmärk? Missugune peaks olema kasutamise tehniline varustatus?

Kas tööleht vastab õppekavale? Kui ei vasta õppekavale, kas see on pigem hea või halb?

Kas töölehe ülesehitus on loogiline ja didaktiliselt läbimõeldud?

Kas tekstiline osa on selge ja matemaatiliselt korrektne, kas on seda sobivas hulgas? Kas matemaatiline korrektsus on selle töölehe jaoks oluline?

Kas matemaatilised avaldised on korrektsed?

Kas kasutatavad graafikud on koostatud korrektselt? Kas neis esitatu aitab piisavalt kaasa materjali omandamisele?

Kas animatsioone, pilte jms on sobival hulgal? Kas nad aitavad vajalikul määral kaasa materjali omandamisele?

Kui tööleht ei ole emakeelne, siis kas see segab oluliselt sisu mõistmist?

Kas töölehe kasutamine on mõistlik? Kas, kuidas ja kas Teie jaoks piisaval määral aitab tööleht kaasa materjali omandamisele?

Kas töölehe kasutamisega kaasnevad mingisugused eelised võrreldes traditsiooniliste õppemeetoditega?

Kas töölehe kasutamine hoiab kokku vastava materjali esitamiseks (kontrolltöö ettevalmistamiseks jne) kuluvat aega?

Kui ei, kas omandatud teadmised (vms.) kaaluvad üles kulunud lisaaja?

Kas töölehe kasutamisel võib olla negatiivseid tagajärgi?

Eelnevalt toodud küsimuste üle on pikemalt arutletud artiklis http://www.tamme.tartu.ee/~ain/neti_varav/studyworks_lehtedest.html.
(Märkus: seisuga 13.8.2003 viide enam ei tööta. EENet)

Kokkuvõtteks

 • Leidub teemasid, mille puhul on StudyWorksi tunnis mõistlik kasutada.
 • Õpetaja võiks StudyWorksi kasutada isegi siis, kui ta seda kunagi õpilastele ei näita.
 • Leidub töölehti, mida on mõistlik kasutada.
 • Kui tööleht ei ole kõige sobivam, siis ehk leidub seal hea idee, mida kasutades ise parem teha.

Tagasi kogumiku sisukorda