Õpetaja Võrguväravas keemiaõpetajatele

Evi Tarro
Õpetaja Võrguvärava keemia ainesektsiooni juht

Evi TarroÕpetajate Võrguvärav (http://www.opetaja.ee/) on internetiportaal õpetajatele, mis kogub ja levitab ainealaseid materjale (-õppematerjalid) ja haridusalast informatsiooni (-uudised) ning aitab aineõpetajal leida talle huvipakkuvat ja kasulikku. Sügisest on avatud kursuste lehekülg, millelt saab teavet õpetajatele pakutavate kursuste kohta
(http://www.opetaja.ee/kursused).

Õpetajate Võrguvärava eripäraks on tegevõpetajate töö oma ainesektsioonide koordinaatoritena ja läbiproovitud õppematerjalid ning tarkvaratutvustused (-tarkvara). Keemia ainesektsiooni juhib Evi Tarro. Kõigi ainesektsiooni juhtidega saab kontakti
http://www.opetaja.ee/kontakt.
Teretulnud on kõik ettepanekud Õpetajate Võrguvärava töö paremaks korraldamiseks, samuti oodatakse kaastöid ja koostöö ettepanekuid.

Järgnevalt tulebki juttu keemiaalastest materjalidest, mdia võib leida ÕVV lehekülgedelt.

48. koolinoorte keemiaolümpiaadi juhend
Keemiaolümpiaadi 2000/2001 juhend ja žürii koosseis. Samas on ka varasemate aastate, alates õppeaastast 1995/96, nii piirkondlike kui vabariiklike olümpiaadiülesannete tekstid ja lahendused. Pidevalt uuenev lehekülg. Samuti käesoleva õppeaasta olümpiaadi materjalid.

Keemia riigieksam 2001
Keemia riigieksami materjalid. Gümnaasiumi taseme eksamite kataloogis on üldinfo (eksamite toimumise ajad, riigieksamitele registreerimine jne.) keemia riigieksami materjalid alates riigieksamist 1998.

Põhikooli taseme eksamite kataloogis on 2001.a. põhikooli lõpueksamite ajad ja üldinfo. Põhikooli lõpueksami materjalide infos on hindamisjuhend, eksamil vajalikud teadmised ja oskused ning eksami vorm ja tase.

Statistika all on kokkuvõtted ja eksamite analüüs kolme viimase aasta eksamite kohta. On eksamite statistika (tulemuste jaotus koolitüübi järgi, eksaminandi kooli lõpetamise aasta järgi jne.), eksamiosade ja eksamitööde variantide statistika, samuti koolide statistika.

Tööjuhendid
Tartu Ülikooli bioloogia didaktika lektoraadi poolt korraldatud täiendõppekursusest "Arvutid kaasaja loodusteadustes- molekulaarne tasand" osavõtjate poolt koostatud tööjuhendid. Aadressil http://www.ut.ee/biodida valida edasi "täiendõpe", sealt edasi "eelnevalt läbiviidud kursused" ning siis leida tekstis sõna "tööjuhendid".

Juhendid on koostatud eestikeelse programmi "Keemia11" kasutamiseks, teemad "Väävel ja väävelhape" (Reet Libe, Türi Gümnaasium), "Hapete reageerimine metallidega" (Kalli Reidla, Tartu Kesklinna Kool), "Hapniku keemilised omadused" (Mai Vilgelm, Mustla Keskkool). Programm "Keemia11" on kättesaadav Phare ISE CD nr.3 kataloogis Varia -> Kompuuter -> Keemia.

Sama s.o. Phare ISE CD nr. 3 kataloogis Varia asub programm PTOE, mille kohta on samal aadressil tööjuhend "Peroodilisustabeli struktuur ja seos aatomi ehitusega" (Urve Heinsar, Kohila Gümnaasium).

Teemal "Aatomi ehitus" loodud tööjuhendi (Elli Hinto, Põlva Keskkool) aluseks on õpiprogramm "Elements".

Kaks töölehte - "Halogeenid" (Eevi Viirsalu, Nõo Reaalgümnaasium) ja "Leelismetallid" (Jaan Usin, Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasium) on koostatud õpilastele töötamiseks õpiprogrammiga "Keemia õppetükid" ("The Chemistry Set").

Internetis vabalt kasutatava tarkvara "Electron-Pair Geometries" tunnis kasutamisest annab ülevaate ja soovitab ülesandeid õpilastele tööleht "Molekulide geomeetria" (Eda Koort, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium). Tarkvara asub aadressil
http://www.chem.uncc.edu/faculty/murphy/1251/slides/C19a/sld001.htm

Tööjuhendi "Alumiiniumi tootmine alumiiniumoksiidi elektrolüüsil" (Evi Tarro, Võru Tööstustehnikum) aluseks on CD "Elektrochemistry".

Tunnikonspektid
Tartu Tamme Gümnaasiumi kodulehel on tunnikonspektide kogu. Nende tunnikonspektidele lisatud ka õpetajate arvamused arvuti ja videoprojektori kasutamise kohta keemia tundides.

Keemiaõpetaja leiab siit kaks PowerPointi esitlusega tunnikonspekti - "Anorgaaniliste ainete põhiklasside kordamine" (autor Leili Järvsoo, Tartu Tamme Gümnaasium) ja "Orgaanilised hapnikühendid" (Annika Arro, Tartu Tamme Gümnaasium). Viimases tunnis on kasutatud nn. vabavara Internetis, mille abil saab näidata molekule erinevates kujutusviisides ning mis annab võimaluse neid mudeleid pöörata. Tarkvara asub aadressil http://www.wellesley.edu/Chemistry/Flick/molecules/newlist.html

Kaks tunnikonspekti on CD "Keemia Õppetükid" ("The Chemistry Set") kasutamisvõimaluste kohta tunnis: "Keemilise aktiivsuse rida" (Ulvi Kruus, Tartu Kunstigümnaasium) ja "Kütuste põlemine" (Harri Kõo, Tartu Kunstigümnaasium).

Teema "Hapnik" (I. Hindriksoo, Tartu Annelinna Gümnaasium) tunnis on kasutatud videofilmi "Perioodilisuse süsteemi elemendid", teemat "Alumiinium" (Jelena Bitova, Tartu Annelinna Gümnaasium) käsitlevas tunnis on kasutatud ka õpiprogrammi CD-l.

Juhend tuntumate plastmasside lihtsaks ja kiireks identifitseerimiseks (Heiki Timotheus, Tartu Ülikool).
Juhend tuntumate plastmasside lihtsaks ja kiireks identifitseerimiseks on koostatud silmas pidades tundmatu plastmassi proovi (tüki) identifitseerimise võimalusi lihtsate ja käepäraste vahenditega (taskunuga, tuletikud) paari minuti jooksul.

Tarkvara: Keemiliste elementide elektronskeemide koostamine

Eestikeelne programmike on mõeldud abiks 8. klassi õpilastele keemiliste elementide elektronskeemide koostamise harjutamisel. Sisaldab reegleid A-rühmade elementide elektronskeemide koostamiseks ja vastavaid harjutusi ning perioodilisuse tabeli. Programm annab õpilasele tagasisidet vastuse õigsuse kohta ("Kontrolli vastust!"), vale vastuse korral annab vihjeid elektronskeemi parandamiseks. Kui on lahendatud mitu ülesannet, saab kontrollida õigesti lahendatud ülesannete hulka ("Kontrolli taset!"). Uue ülesande saab nupu alt "Uus ülesanne". Kaasas on juhend programmi kasutamiseks. Autor: Ave Soekov Loo keskkoolist.

Tee õige valik!
TÜ Täppisteaduste Kool pakub 8. klassi õpilastele 2 väikest 4-5 küsimusega testikest. Üks füüsikaliste ja keemiliste nähtuste mõistmise kontrollimiseks - "Vasta, kas on tegemist füüsikalise või keemilise nähtusega!", teine võõrsõnaliste mõistete (dekanteerimine, destilleerimine. agregaatolek jt.) kontrolliks - "Üks mõiste ei sobi ritta. Milline?". Programm kontrollib vastused ja annab teada õigesti vastatud küsimuste arvu. Sobiv 7-8.klassi õpilastele enesekontrolliks.

Isomer Construction Set - Isomeeride valemite koostamine
Programm võimaldab koostada alkaanide isomeeride valemeid butaanist kuni oktaanini. Koostatud valemid jäävad näha kuni kõik selle alkaani isomeerid on valmis. Programm kontrollib ka töö õigsust. Kuni kõik võimalikud õiged isomeeride valemid on leidmata, edasi ei saa. Sobib harjutamiseks, mitte hindamiseks.

WebElements Periodic Table - Perioodilisustabel Webis
Ingliskeelne perioodilisustabel sisaldab hulgaliselt pilte ainetest ja katsetest, videosid, ka koomikseid. Kui koolis pole The Chemistry Set programmi vms., siis leiab siit elektroonset materjali keemiatundide näitlikustamiseks.


Tagasi kogumiku sisukorda