Inglise keele tarkvara EuroPlus+ Reward

Tarkvarast üldiselt - inglise keele õpetaja seisukoht

Katrin Saks
Pärnu Koidula Gümnaasiumi inglise keele õpetaja

Viimastel aastatel on inglise keele õpetajad sattunud küllaltki raskete valikute ette. Õppekirjanduse turul pakutava materjali hulk on tohutu ja sageli on raske otsustada, missugune õpik või muu õppematerjal on just minu õpilastele sobilik. Umbes samasugune olukord on välja kujunemas ka õpitarkvara poole peal. Järjest rohkem luuakse õppeprogramme võõrkeelte, eriti aga inglise keele õpetamiseks.

EuroPlus+ Reward on küllaltki uus programm, kuid tänu Tiigrihüppe aktiivsele koolitustegevusele on see jõudnud juba päris paljudesse koolidesse. Programmi kiituseks tuleb öelda, et see on äärmiselt sisukas, atraktiivne ja hea ülesehitusega, nii õppuril kui õpetajal on pidev ülevaade sellest, millisel leheküljel, millises õppetükis parasjagu ollakse. Äraeksimise võimalust selles programmis ei ole. Seal on väga mugav ringi liikuda ja leida vajalikke lehekülgi ja harjutusi lähtudes erinevatest keelekategooriatest (teema, sõnavara, grammatika hääldus jne).

Väljapakutud teemad on huvitavad ning eakohased (nooremale põhikoolile), esitus igati põnev. Grammatika lehekülge pean väga vajalikuks, nii õppimise kui kordamise seisukohalt. Ülesannete-testide valik piisavalt suur. Õpetaja jaoks muudab see programm töötamise väga mugavaks - arvuti ise kontrollib harjutused ja annab õpilasele tagasiside. Positiivne on ka see, et iga õpilane saab töötada omas tempos, kiirematele saab alati juurde anda lisaharjutusi või lubada neid mängima Interneti teenuste hulgas pakutavaid keelemänge. Pakub võimalust peaaegu kõikide keeleaspektide arendamiseks (lugemine, kuulamine, kirjutamine). On võimalik teha grupitööd.

Ka õpilased armastavad selle programmiga töötada, sest see pakub huvitavaid teemasid ja head, kaasaegset sõnavara.

Kindlasti kujuneb igal õpetajal välja oma stiil, kuidas ta seda programmi valdavalt kasutab. Mõned õpetajad lähtuvad ülesannete valikul osaoskustest, mida nad peavad vajalikuks oma õpilastel harjutada; mõned lähtuvad teemast, mida on tavatunnis parasjagu käsitletud. Viimase eeliseks võib pidada erinevate ülesandetüüpide, grammatika, lugemis- ja hääldusharjutuste tasakaalustatust. Kuidas programmi oma õpilaste jaoks kõige efektiivsemalt kasutada, sõltub nii õpetaja kui tema klassi tööstiilist ning hetkel seatud eesmärkidest.

Arvan, et maksimaalset kasu tooks ta siis, kui inglise keele põhiõpikuks on valitud "Reward" ning käesolev programm täiendaks õpiku materjali. Loomulikult on mõeldav selle kasutamine ka teiste õpikutega, kuid siis on õpetajal rohkem tööd vastavate teemade ja ülesannete sobitamisega.

EuroPlus+ Reward ei nõua õpilastelt kuigi suurt arvutikasutamise oskust, seetõttu võib öelda, et programmi käsitsemise õpivad lapsed selgeks 1-2 tunniga.

Üldmulje programmist on väga hea, parim kõigist seninähtuist.

Kogemusi EuroPlus+ Rewardi kasutamisest inglise keele tunnis

Meeri Sild
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja

Meeri SildTiigrihüppe vahendusel on 60 vabariigi kooli saanud endale EuroPlus+ Rewrd'i eelkeskastme taseme õpiprogrammi ning vastava õpetajakoolituse. Eelkesktaseme omandamiseks on arvestatud üks õppeaasta, s.o. ligikaudu 150 tundi tööd. Kasutades aga programmi 1 kord nädalas jagub ülesandeid vähemalt kaheks õppeaastaks.

Eelkeskastme materjal jaguneb kaheksaks õppeühikuks (A-H). Igas õppetükis on viis harilikku õppetundi, üks videotund ning kordamistund. Õppetunnid koosnevad keskmiselt 12-15 leheküljest mis sisaldavad materjali kõigi osaoskuste (kuulamine, kirjutamine, grammatika, hääldamine, lugemine) harjutamiseks ning süvendamiseks. Õpilasel on võimalik kohe oma tulemust kontrollida, vaadata õigeid vastuseid, harjutust uuesti sooritada. Abi saab leida ka grammatika abimehest ning sõnaraamatust. Programm sisaldab järgmist tüüpi harjutusi: lünkade täitmine, valikvastused, õigete variantide märkimine, tabelite täitmine, redigeerimine, sobitamine, sõnade ja lausete järjestamine, tekstiosa esiletoomine.

Lisaks õppeühikutele võimaldab EuroPlus+Reward kasutada õppimiseks foorumit ning kuute erinevat arendavat mängu: laevade pommitamine, täheoksjon, mägironija, virus ning aardekirstud.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis on see programm kasutusel alates 2000. aasta märtsikuust. Sellel õppeaastal kasutan programmi 8., 9. ja 10. klasside õppetöös.

Kõigis nendes klassides on meie koolis inglise keelt 3 nädalatundi, millest ühe tunni kasutame Reward?i. Kuna aeg on piiratud, ei ole ma kasutanud programmi liikudes õppetükkide kaupa edasi, vaid koostan igaks tunniks oma õppetüki kasutades kursuse sirvija abi. Kursuse sirvijaga saab koostada tunnikonspekti valides erinevate osaoskuste alt vajalikud teemad. See võimaldab mul kasutada arvutiklassi tundi eelnevalt tutvustatud ja harjutatud materjali kinnistamiseks ning süvendamiseks. Nii saab iga õpilane iseseisvalt läbi harjutada eelnevalt tutvustatud grammatikat, lugeda lisatekste õpitavale teemale, teha vastavaid kuulamisülesandeid ning harjutada oma hääldust.

Tunnikava koostan arvestusega, et 45 minuti jaoks valin umbes 15 - 18 lehekülge. Sellise koguse on võimelised läbi lahendama tugevamad õpilased ning nii jätkub neile pingerikast tööd terve tunni ulatuses. Materjali on ka hea kasutada 9.klassi lõpueksami ettevalmistamiseks. Näiteks on häid lugemis- ning kuulamisülesandeid tee juhatamise ning plaani järgi liikumise kohta. Programmi kasutamise ning ülesannete lahendamise oskuse omandavad õpilased kiiresti .

Mõnikord koostan igale õpilasele oma tunnikonspekti, mis põhineb nende oskustel. Nii harjutab mõni õpilane oma hääldust, teine jälle kuulab või lahendab grammatikaharjutusi. Hea on see, et õpilane saab kohe tulemusi kontrollida, saab teada õiged vastused ning vajaduse korral harjutusi uuesti lahendada.

Testide juures on suureks plusspunktiks see, et õpetaja saab hinnata nende abil õpilase arengut ning õpilane saab kohese tagasiside oma töö tulemustest. Samuti on võimalik pärast töö tulemuste vaatamist teha lisaharjutusi ebaõnnestunud harjutuste kohta.

Mängud annavad hea võimaluse tunni elavdamiseks - need lisavad tunnile põnevust ning võimaldavad samal ajal harjutada keelestruktuure. Õpilaste lemmikmängudeks on mägironimine ning laevade pommitamine. Eriti nõudlik ning kiire mäng on mägironimine. Kuna mänge on võimalik mängida kõigil tasemetel, kasutan ma mänge ka 12. klassis. See arendab õpilaste reaktsioonikiirust ning sunnib neid tööjuhendeid kiiresti lugema ning lahti mõtestama. Seda oskust läheb aga vaja eksami sooritamiseks.

Foorumit olen ma kasutanud põhiliselt ajurünnakute läbiviimiseks näiteks esseede ettevalmistamisel. Õpilased saavad võimaluse teema läbiarutamiseks ning järgmisel tunnil kirjutatakse antud materjali põhjal essee.

Õpilased hindavad seda õpitarkvara kõrgelt. Nende meelest on ülesanded huvitavad ja kaasaegsed ja neile meeldib, et nad saavad töötada teistest sõltumatu tempoga, harjutusi ise kontrollida, uuesti lahendada.

Õpetajakoolitus. Praeguseks on programmi kasutamiseks saanud koolituse 50 meie õpetajat. Koolitajana olen näinud õpetajate rahulolu, ning sisuliselt on programm saanud kiitva hinnangu. Kursuslased on koostanud ka tunnikavu, mida on võimalik vaadata Õpetaja Võrguväravast inglise keele materjalide alt.

Tarkvarast põhjalikumalt

Alar Hammer
Kaliptus OÜ

EuroPlus+ REWARD'i koolide versioon on spetsiaalselt kooli arvutiklassis kasutamiseks loodud inglise keele õppeprogramm. EuroPlus+ põhineb keeleõpikul REWARD, mille autor on Simon Greenall ning kirjastaja Macmillan Heinemann ELT, Oxford. Tarkvara on saadaval neljas eri raskusastmes - Algaste (Elementary), Eel-keskaste (Pre-Intermediate), Keskaste (Intermediate) ja Kõrgem-keskaste (Upper-Intermediate). Iga raskusaste sisaldab ligikaudu 150 tundi intensiivset õpet ning üle 1 tunni videomaterjale.

Kolmel esimesel astmel on õppematerjal jagatud kaheksaks õppetükiks (Unit) ning neljandal tasemel viieks õppetükiks. Õppetükk omakorda viieks tavaliseks õppetunniks, üheks videotunniks ja üheks kordavaks tunniks, kus võetakse kokku 6 eelnevas tunnis õpitu. Peale nimetatud seitsme õppetunni läbimist on õpilasel võimalik sooritada kontrolltöö (Test). Peale testi sooritamist näeb õpilane oma testi tulemusi protsentuaalselt iga harjutuse kohta ning programm võimaldab nõrgalt sooritatud harjutusi uuesti teha või suunab nõrgalt omandatud harjutuse liiki uuesti õppima. Samuti on olemas võimalus kõikides õppetundides sooritatu protsentuaalseks analüüsiks nii terve tunni kui ka kategooriate kaupa: grammatika, kuulamine jne. Kategooriate puhul suunab programm õpilase nõrgalt omandatud kategooriat käsitlevaid harjutusi uuesti õppima. Erinevate kasutajate kogemuse põhjal on koolide seisukohalt väga hea abivahend Kursuse Sirvija (Course Explorer), millega õpetajal on võimalik luua oma õppetund vastavalt vajadusele ja õpilaste oskusele.

Iga õppetund koosneb tavaliselt 10-15 leheküljest, mis sisaldavad 15 kuni 20 harjutust ning sisaldab alati vähemalt ühte uute sõnade kasti ning grammatika kasti.

Lisaks on tarkvaral kolm abiprogrammi:

  1. Sõnaraamat, mis koondab kokku kõik uued sõnad tähestikulises järjekorras ja näitab nende asetsemist õppetundides, samuti on võimalik lisada uusi sõnu ning luua kõikidest programmis esinevatest sõnadest omal vabal valikul kategooriaid.
  2. Grammatikaülevaade on abivahend, mis sisaldab kõiki grammatikareegleid, ebareeglipäraseid sõnu ja erinevate häälikute hääldusjuhiseid. Kõiki grammatikareegleid on võimalik näha ka eestikeelsetena ja näidislaused ning ebareeglipärased sõnad on hääldustega.
  3. Hääldusgraafikud õpetavad hääldust, analüüsides õpilase hääldust nelja erineva graafiku abil: helilainete amplituud, intonatsioon, spektrograaf ja kolmemõõtmeline graafik. Eesmärgiks on õpilase graafikud saada võimalikult sarnasteks originaal hääldusgraafikutele.
EuroPlus+ Rewardi näol on tegemist esimese põhjaliku inglise (ka saksa) keele tarkvaraga, mida on võimalik kasutada ainetunnis. Loomulikult eeldab selle programmi kui õppevahendi kasutusele võtmine koolis tõsist pealehakkamist ja koostööd arvutiõpetajaga/võrgu administraatoriga.

Toetudes programmi kasutavate õpetajate ja õpilaste arvamusele muudab see õppimise huvitavamaks ja õpetamise kergemaks, lihtsustades õpilaste tööde kontrollimist ning hoides kokku õpetaja väärtuslikku aega.


Tagasi kogumiku sisukorda