Emakeeleõpetajale Õpetaja Võrguväravast

Tiia Niggulis
Saue Gümnaasium,
ÕVV eesti keele ainesektsiooni juht

Õpetaja Võrguvärav (ÕVV) - kõigile tuntud aadressil www.opetaja.ee, on mõeldud eelkõige õpetajatele ning sinna on koondatud võimalikult palju igapäevaselt vajaminevat materjali:

  • materjale abiks tunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
  • uudiseid ja artikleid, mis puudutavad nii hariduselu üldiselt kui ka konkreetseid õppeaineid;
  • olemasolevad tarkvarakirjeldused koos ainesektsioonide juhtide arvamusega;
  • õpetajatele orienteeritud kursused.
ÕVV on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis ning seepärast ta täieneb ja täiustub pidevalt ning kõik ettepanekud ja parandused on oodatud, et muuta Teile, õpetajad, mõeldud võrguvärav võimalikult sisutihedaks ja kasutamissõbralikuks. Pealehelt leiate õpetajaid, õpilasi ja hariduselu puudutavad uudised ja artiklid ning ainesektsioonide alajaotusel klõpsates on võimalik tutvuda juba konkreetse ainesektsiooni materjalidega.

Eesti keele ainejuhina tutvustan ÕVVd emakeeleõpetajatele orienteeritult. Kõik ainesektsioonid on üles ehitatud samal põhimõttel, erinevused on ainult alajaotuste alamkataloogide nimistus, mis lähtub iga konkreetse õppeaine vajadustest.

Eesti keele uudised

Uudiste alla on kogutud nii vajaliku info, mis puudutab teabepäevi, konverentse, konkursse jne. kui ka emakeeleõpetajale vajalike raamatute tutvustusi ning olümpiaadide juhendid - "Kirjandusolümpiaad 2001" (9. -12. kl) ja "2001. a emakeeleolümpiaad 7. - 8. klassile".

Eesti keele artiklid

Tutvustavad erinevaid programme (näit "Ajaleht koolitunnis"; "Kiirlugemisprogramm", mille põhjal valminud tunnikonspekti leiate õppematerjalidest, "Kirjandikursus "Cicero" eksamikirjandiks valmistujale" jne) ja esitavad erinevaid seisukohti (näit "Eksamikeskus osaoskusteeksamist"; "Religiooniõpetus tuleks siduda kultuurilooga" jne).

Artiklite alt võib leida arvamusi, tutvustusi, seisukohti. Siin on ka originaalartikleid (näit "Eksamikirjand on peegeldus", "Religiooniõpetus tuleks siduda kultuurilooga" jt). On eksamikeskuse seisukohad seoses eelmisel aastal valikuliselt toimunud 9. klassi osaoskusteeksamiga - tuleb ju sel aastal kõigil põhikooli lõpetajatel sooritada just osaoskusteeksam ("Eksamikeskus osaoskusteeksamist"). Kõiki artikleid on võimalik kommenteerida Vestlusringides alajaotuses "Eesti keele vestlusring" või "Artiklid". Vestlusringidest pikemalt allpool.

Õppematerjalid

Nii "Eesti keele materjalid" kui ka "Eesti keele lingid" on jagatud esialgu kolme alamkataloogi - Eesti keel, Kirjandus ja Humanitaarkallak, kusjuures viimase alla on paigutatud kõik need materjalid, mis on seotud draamaõpetuse, teatriõpetuse, ajakirjanduse, kultuuriloo jm. Tulevikus, kui materjali koguneb rohkem, on kõiki neid alamkatalooge võimalik vastavalt vajadusele hiljem ümber struktureerida.

Eesti keele materjalide alt leiate praegu kolm linki, mis viivad Teid omakorda edasi kas eksamikeskuse kodulehele või MIKSIKEse töölehtede juurde. Sealt leiate nii põhikooli lõpukirjandi kui ka osaoskuste eksami 2000.a tööülesanded ning samuti riigieksamite teemad 1997-2000.

Alamkataloogist Eesti keel leiate praegu ühe tunnikonspekti, mis seotud arvutitundmise ja õigekirja kordamisega. Õigekirja osa selles on võimalik ka vahetada ükskõik millise teise keeleülesande vastu ja kui ära jätta arvutioskusi kontrollivad lõigud, saab kasutada ka ainult keelt kontrollivaid ülesandeid näiteks väljaprindituna.

Alamkataloogist Kirjandus leiate kultuuriõpetuse valikkursuse. Valikkursused annavad võimaluse kasutada ka üksikuid osi sellest erinevates vanuseastmetes. Sisaldab ta ju nii teema- kui ka kirjandusloetelu. "Eesti rahvakeele maagia ja aura" on küll vene koolidele mõeldud programm, kuid see annab paralleelset mõlemas keeles väljendite seletused ja ülesanded ning kindlasti saab seda ka eesti keele õpetaja oma tundides kasutada. Sealt leiate veel terve rea programmil "Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25" (ERNI) põhinevaid tunnikonspekte.

Alamkataloogist Humanitaarkallak leiate erinevaid valikkursusi ning ka harjutusi draamaõpetuse tunniks. See alajaotus ootab täiendusi kõikidelt õpetajatelt! Tulevikus peaks siia lisanduma veel näiteks kontrolltöid või ka muid tunniks vajalikke materjale.

Lingid

Klõpsates Eesti keele linkidel avaneb leht, kus on lingid haridusministeeriumi, kõrgkoolide, eksamikeskuse, MIKSIKEse jt kodulehekülgedele. Linkide juures on ka viited, kust mida leida võib.

Alamkataloogist Eesti keel leiate lingid, mis juhatavad Eesti Keele Instituudi, KeeleWebi, erinevate sõnastike ja "Eesti keele käsiraamatu" juurde. "Eesti keele käsiraamatu" kohta leiate rohkem informatsiooni ka alajaotusest Tarkvara.

Alamkataloogist Kirjandus näeb tervet rida muuseumide, kirjanduskeskuse, luule, rahvaloomingu ja kirjandusteoste või kirjandusega seonduvaid linke. Erilist tähelepanu tahaks pöörata ERNI kirjandusloole. ERNI sisaldab nii arvustusi, artikleid, esseid, kriitikat kui ka rohkesti ilukirjanduslikke tekste ja ERNI küsimustikku, kus on mitmel tasandil küsimusi nii kirjalikult kui ka suuliselt vastamiseks. Juhin tähelepanu sellele, et vahepeal on ERNI aadress muutunud, õigesse kohta satute linkide või tarkvara kaudu

Alamkataloogist Humanitaarkallak leiate harrastusteatrite liidu, teatri- ja muusikamuuseumi, mitmete ajakirjade ning näitlejate liidu lingid, samuti kultuurisündmuste andmebaasi.

Eesti keele foorum

Need on Vestlusringid. Et aktiivselt vestlusringis osaleda peab ennast registreerima ning selleks peab Teil olema oma e-posti aadress. Kui nüüd klõpsate Teid huvitaval vestlusringil ( näit Eesti keele vestlusring) ongi Teil võimalus eestikeelseid juhiseid järgides algatada uus teema või lisada oma mõtteid juba varem algatatud teemadele. Minu suureks palveks olekski see, et Te rohkem kasutaksite vestlusringe oma mõtete ja arvamuste avaldamiseks. Millised materjalid võiks või peaks veel ÕVVs olema? Milliste materjalide järele on kõige suurem vajadus? Mis Teid kui emakeeleõpetajaid kõige rohkem huvitab? Millised on Teie probleemid koolis, mida annaks üheskoos lahendada?

Tarkvara

Seal olevad kolm nimetust väärivad kõik äramärkimist:

  • "Väike eesti kirjanduslugu" peaks olema juba kättesaadav kõigis koolides;
  • "Eesti keele käsiraamat" Internetis võimaldab mitmel erineval viisil tundi rikastada;
  • "Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925" (ERNI) on juba mitmeid aastaid aktiivset kasutust leidnud paljude õpetajate seas..
Kursused

Seda alajaotust tasuks ikka aeg-ajalt vaadata. Uusi kursisi toimub pidevalt. Teiste seas näiteks kursused analüütilisest lugemisest, põhikooli lõpueksamist ja arvuti kasutamisest emakeeletunnis.

Lõpetuseks tahaks lisada veel, et kõikide ÕVV tegijate nimed ja kontaktandmed leiate pealehelt, kui klõpsate üleval valikul Kontakt. Samuti on nüüd võimalik saata ka oma kaastöid, kui klõpsate avalehel valikul Saada kaastöö.

Õpetaja Võrguvärav on täpselt nii hea ja vajalik, kui me ta ise teeme. Sellepärast on oodatud kõik ettepanekud ja materjalid, küsimused ja nõuanded, soovitused ja märkused.


Tagasi kogumiku sisukorda