Haridus- ja Teadusministeeriumi EENeti võrgueeskiri

Lisa 2
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 26.04.2022 nr 1.1-2/22/133
„Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“
MUUDETUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 12.04.2024 nr 1.1-2/24/101
"Haridus- ja Teadusministeeriumi 26.04.2022. a käskkirja nr 133 „Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“ muutmine"

1. Võrgueeskiri ja teenusleping

1.1. Võrgueeskiri kirjeldab poolte õigused ja kohustused Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) EENeti teenuste kasutamisel teenuslepingu (edaspidi leping) alusel.

1.2. HTM ministri käskkirjaga on määratud teenused, mille osutamiseks ja kasutamiseks on kohustuslik sõlmida leping, ning HTM EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord.

1.3. Lepingu üheks pooleks on HTM ja teiseks pooleks asutus, kellele HTM EENet teenust osutab (edaspidi klient).

1.4. Isikud, kellele klient teenuse kasutamise võimalikuks teeb (nt kliendi töötajad, õppurid, liikmed jt.) (edaspidi kasutajad), saavad teenust kasutada kliendi vastutusel HTM ja kliendi vahelise lepingu alusel.

1.5. Lepingus fikseeritakse teenuse tehniline kirjeldus konkreetse kliendi puhul.

1.6. Teenuse üldised parameetrid, tüüptingimused ja kasutamisjuhendid on avaldatud HTM EENeti veebis. Üldparameetreid ja tüüptingimusi on HTMil õigus mõistliku etteteatamisega muuta. Juhendite uuendamine toimub vastavalt vajadusele.

1.7. Lepingus võidakse sätestada erisusi käesolevast eeskirjast.

2. HTM EENeti kohustused ja õigused

2.1. HTM EENet

2.1.1.hoiab käigus kliendile osutatavat teenust, jälgib teenuse korrasolekut ja kõrvaldab selle kasutamist takistavad häired enda hallatavates seadmetes;

2.1.2.kavandab teenuse toimimiseks vajalikud hooldustööd, teavitades klienti planeeritud tööde tõttu vajalikest teenusekatkestustest ette;

2.1.3.teavitab tehnilisest rikkest või kolmanda poole tegevusest tingitud planeerimata katkestuse korral klienti katkestuse põhjusest pärast teenuse toimimise taastamist;

2.1.4.teavitab klienti muudatustest teenuste osutamise tingimustes, sh teenuste hinnakirjas.

2.2. HTM EENetil on õigus

2.2.1.teenuse turvalisuse tagamiseks ja/või teiste klientide ja kolmandate isikute kaitseks piirata või peatada teenuse kasutamisvõimalus ohuolukordades (võrguja infosüsteemi vastu suunatud pahatahtlik tegevus, nakatunud kliendiseade, juurdepääsuandmete kolmandate isikute kätte sattumine jmt. juhud);

2.2.2.peatada teenuse osutamine kliendile lepingu, sh võrgueeskirja rikkumise korral kliendi või tema kasutajate poolt.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus kasutada teenust seaduslikuks tegevuseks, eeskätt haridus-, teadus-ja kultuurialaseks põhitegevuseks.

3.2. Klient on kohustatud

3.2.1.teenuse kasutamisel pidama kinni õigusaktidest, headest tavadest, lepingust ja käesolevast võrgueeskirjast ning tagama neist kinnipidamise ka oma kasutajate poolt;

3.2.2.tagama, et teenuse kasutamisega seotud kliendi ja tema kasutajate seadmed on varustatud regulaarselt uuendatava viirusetõrje- ja muude turvatarkvaradega;

3.2.3.teatama HTM EENetile koheselt teenuse kasutamisel märgatud riketest, häiretest ja turvaintsidentidest;

3.2.4.oma kontaktisikute ja kontaktandmete muutmiseks lepingu kehtivuse ajal teatama aadressil [email protected] kehtivad andmed;

3.2.5.tasuma teenuse eest vastavalt HTM EENeti hinnakirjale ja pidama kinni arvel toodud maksetähtajast.

3.3. Kliendil on keelatud

3.3.1.tegevused, mis otseselt või kaudselt häirivad teisi kasutajaid ja kliente, andmesidevõrgu toimimist, teenuste tööd;

3.3.2.HTM EENeti poolt talle osutatavat teenust kolmandatele isikutele edasi müüa, üürida või kasutamiseks anda.

4. Lisatingimused Interneti püsiühendusteenuse osutamisel ja kasutamisel

4.1. HTM EENet

4.1.1.haldab Eesti-sisest hariduse ja teaduse andmesidevõrku (edaspidi magistraalvõrk) ja selle välisühendusi Internetiga, vastutab magistraalvõrgu toimimise eest;

4.1.2.annab kliendi kasutusse internetiühenduseks vajalikud IPv4 ja IPv6 aadressid;

4.1.3.ei vastuta juurdepääsukanali toimimise eest kliendi ja magistraalvõrgu vahel.

4.2. Klient

4.2.1.valib enda asukohast magistraalvõrgu sõlmeni viiva juurdepääsukanali pakkuja ja haldaja;

4.2.2.tasub juurdepääsukanali loomise ja kasutamisega, sh selle kanali otsaseadmete hankimise ja hooldusega seonduvad kulud otse vastava teenuse osutajale.

5. Konfidentsiaalsus

5.1. Pooled loevad konfidentsiaalseks lepingu täitmisel pooltele teatavaks saada võivat teavet teenuste juurdepääsuandmete, turvasüsteemide, turvameetmete kirjelduse, tehnoloogiliste lahenduste detailide kohta. Konfidentsiaalset teavet kohustuvad pooled mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

5.2. Juurdepääsuandmete kolmandate isikute kätte sattumisel või sattumise kahtlusel on kummalgi poolel kohustus ja õigus esimesel võimalusel muuta teenuse juurdepääsuparoolid.

6. Kontaktid ja pretensioonid

6.1. Klient määrab teenuslepingu täitmiseks administratiivse ja tehnilise kontaktisiku, vajadusel ka konkreetse teenuse kontaktisiku(d).

6.2. Pretensiooni lepingus sätestatud kohustuse mittetäitmise kohta saadab HTM EENet kliendi määratud kontaktisikule; klient saadab pretensiooni aadressile [email protected].

6.3. Pooled ei vastuta teise poole kahju eest, mille on põhjustanud vääramatu jõu asjaolud, milleks muuhulgas loetakse loodusjõud, sideliinide häireid ja seadmete talitlushäireid.

7. Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine ja lõpetamine

7.1. Leping jõustub allakirjutamisel ja kehtib tähtajatult.

7.2. Lepingu muutmiseks sõlmivad pooled uue lepingu või lepingu lisa.

7.3. Lepingu või lepingu lisa võivad pooled kokkuleppel lõpetada igal ajal.

7.4. Poolel on õigus leping või lepingu lisa ühepoolselt üles öelda igal ajal, teatades sellest teisele poolele e-posti teel üks kuu ette.

7.5. Kliendil on õigus leping üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui HTM EENet muudab käesolevat võrgueeskirja, hinnakirja, muid teenuse osutamise tingimusi.

7.6. HTM EENetil on õigus leping või lepingu lisa üles öelda, kui vastava teenuse pakkumine HTM poolt lõpeb.

7.7. Poolel on õigus leping koheselt ja ühepoolselt üles öelda, kui lepingus sätestatud kohustuse mittetäitmine jätkub 10 päeva pärast pretensiooni saatmist teisele poolele