Haridus- ja Teadusministeeriumi EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord

Lisa 1
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 26.04.2022 nr 1.1-2/22/133
„Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“
MUUDETUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 12.04.2024 nr 1.1-2/24/101
"Haridus- ja Teadusministeeriumi 26.04.2022. a käskkirja nr 133 „Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“ muutmine"

1. Järgmiste Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) EENeti teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida teenusleping (edaspidi leping):

1.1. püsiühendus internetiga;

1.2. .ee domeeni registripidajateenus;

1.3. sertifikaatide teenus TCS;

1.4. virtuaalse privaatserveri teenus;

1.5. TAAT identiteedipakkujaks ja TAAT teenusepakkujaks olemine.

2. HTM EENeti kliendiks (edaspidi klient) võib olla teaduse, hariduse ja kultuuri valdkonnas tegutsev juriidiline isik, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutus ja sellise isiku hallatav asutus. Tulenevalt sihtgrupi piiratusest ei ole HTM EENeti hallatava andmesidevõrgu kaudu osutatavad teenused elektroonilise side seaduse mõistes üldkasutatavad elektroonilise side teenused.

3. Kliendiks kvalifitseeruvad järgmised asutused:

3.1. Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS registreeritud teadus- ja arendusasutused, mille põhitegevus vastavalt põhikirjale/põhimäärusele on haridus-, teadus-, arendustegevus;

3.2. riiklikult teadus- ja arendustegevust korraldavad asutused;

3.3. Eesti hariduse infosüsteemis EHIS registreeritud õppe- ja koolitusasutused;

3.4. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutused;

3.5. riiklikult haridustegevust korraldavad muud asutused, haridusametid;

3.6. rahva- ja erialaraamatukogud, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Hoiuraamatukogu, Eesti Pimedate Raamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus;

3.7. muuseumid;

3.8. laste- ja noorteorganisatsioonid, avatud noortekeskused;

3.9. haridustöötajate, teadlaste, üliõpilaste organisatsioonid;

3.10.puuetega isikute tugikoolitusasutused;

3.11.riigi toetatavad etendusasutused;

3.12.rahva- ja kultuurimajad, kultuurikollektiivid, kultuuriseltsid;

3.13.ettevõtted, mille tegevusvaldkonda kuuluvad haridusliku iseloomuga tasuta teenused - nende teenuste vahendamiseks vajalikus osas;

3.14.ülikoolide ja teadusasutuste ruumes tegutsevad spin-off firmad, kui vastav ülikool/teadusasutus esitab selleks ka omapoolse taotluse ning spin-off firma tegevusalaks on teadus- ja arendustegevus.

4. Arvestades tehnilist ja majanduslikku otstarbekust ning teenustega seotud täiendavate kulutuste kaetust, võib kliendiks kvalifitseerida üksikjuhul ka muu valdkonna riigiasutuse, avalik-õigusliku isiku, kohaliku omavalitsuse.

5. Kliendiks kvalifitseerimata jäetakse kõrvaltegevusena haridus-, teadus-, kultuurivallas tegutsev asutus, mille põhitegevus ei sobi Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusvaldkonda.

6. Kui klient lõpetab tegevuse haridus-, teadus-, kultuurivaldkonnas, on HTMil õigus talle teenuste osutamine lõpetada.

7. Kvalifitseerimise kord

7.1. Asutus esitab kliendiks saamise kohta vabavormilise taotluse. Kui taotleja ei ole registreeritud ETISes ega EHISes ja/või tema põhimäärus/põhikiri ei ole avalik, võib HTM EENet nõuda põhimääruse või põhikirja ning senise tegevuse kirjelduse esitamist.

7.2. Taotlust menetlev HTM tehnoloogia juhtimise osakonna töötaja teeb asutuse kliendiks kvalifitseeruvuse otsuse.