EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord

EENeti Nõukogu otsus 29.juunist 2005

Kord kinnitatakse "Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimääruse" (RTL, 19.05.2004, 63, 1046) § 8 ja § 12 lõige 3 alusel.

1. EENeti teenuste sihtgrupp

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimääruse § 8 kohaselt osutab EENet teenuseid hariduse, teaduse või kultuuri valdkonnas tegutsevatele juriidilistele isikutele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes ei teosta kommertstegevust andmesidevõrgus. Tulenevalt sihtgrupi piiratusest ei ole EENeti hallatava andmesidevõrgu kaudu osutatavad teenused elektroonilise side seaduse mõistes üldkasutatavad elektroonilise side teenused.

2. EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused

2.1 EENeti klientideks kvalifitseeruvad:

1) asutused, mille põhikirja- või põhimäärusejärgseks tegevuseks on teadus- ja arendustegevus ning mis on registreeritud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse §51 kohaselt;
2) Teaduste Akadeemia ning asutused ja nõukogud, millele on teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusega pandud teadus- ja arendustegevuse riikliku korraldamise funktsioone;
3) haridusasutusi teenindavad teadus- ja metoodikaasutused;
4) ülikooliseadusega määratletud ülikoolid;
5) rakenduskõrgkoolid, mille tegevust reguleerib rakenduskõrgkooli seadus;
6) kutseõppeasutused, mille tegevust reguleerib kutseõppeasutuse seadus;
7) gümnaasiumid ja muud üldkeskharidust võimaldavad õppeasutused;
8) algkoolid, põhikoolid ja muud põhiharidust võimaldavad õppeasutused;
9) koolieelsed lasteasutused;
10) täiskasvanute koolitusasutused;
11) EV haridusseaduse §-s 25 nimetatud huvialakoolid;
12) EV haridusseaduse §-s 26 nimetatud täienduskoolitust korraldavad asutused ja organisatsioonid;
13) riigi-, munitsipaal- ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute muuseumid;
14) eramuuseumid, mis tegutsevad riigi poolt või riigi osalemisel asutatud sihtasutusena ja kas täidavad keskmuuseumi või maakonnamuuseumi funktsioone või koguvad, uurivad ja säilitavad inimese ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega asju teatud ainevaldkonnas ning korraldavad nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel;
15) avalikud arhiivid;
16) rahvaraamatukogud, erialaraamatukogud ja avalik-õigusliku asutuse staatuses olevad raamatukogud;
17) osutatava infoteenuse mahu ja üldkättesaadavuse kohta tehtud ettekirjutistele vastavad avalikud internetipunktid;
18) maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste haridust kureerivad struktuuriüksused;
19) Haridus- ja Teadusministeerium ja tema allasutused;
20) kirjastused, mille põhitegevuseks on haridus- ja teaduskirjanduse väljaandmine;
21) loomeliidud ja muud ühendused, kui neile osutatavate teenuste kaudu võimaldatakse kõigile vabalt kättesaadavat huviala- ja kunstiharidust;
22) projektid, mille väljundiks on haridusliku iseloomuga tasuta teenused (sõnastikud, keeleanalüsaatorid, nimeandmebaasid, õppematerjalid ja muud üldkasulikud avalikud infoteenused);
23) laste- ja noorteorganisatsioonid, kui nende tegevusvormid on suunatud haridussfääri toetamisele;
24) puuetega isikutele tugikoolitust andvad sotsiaalasutused ja organisatsioonid konkreetsete tugiteenuste ulatuses;
25) riigieelarvest tegevustoetust saavad teatrid.

2.2 EENet võib osutada teenuseid ka teadus- ja arendusasutuste registrisse kandmata asutustele (näit. meditsiiniasutused, keskkonnakaitseasutused jm.), kui need on teadus- ja arendustegevuses ülikoolidele või teadusasutustele partneriteks.

2.3 Ülikoolide ja teadusasutuste ruumes tegutsevad spin-off firmad võivad kasutada nende asutuste kaudu akadeemilist andmesidevõrku juhul, kui vastav ülikool/teadusasutus esitab selleks ka omapoolse taotluse ning spin-off firma tegevusalaks on teadus- ja arendustegevus.

2.4 Arvestades võrgutehnilise lahenduse otstarbekust ning teenustega seotud täiendavate kulutuste kaetust, võib EENet osutada üksikjuhtudel teenuseid ka riigiasutustele ja nende osakondadele, avalik-õiguslikele isikutele ja kohalikele omavalitsustele.

3. Kvalifitseerumist takistavad asjaolud

3.1 EENet võib jätta kliendiks kvalifitseerimata kõrvaltegevusena huvi- või täienduskoolitust andva asutuse või organisatsiooni, kui selle asutuse või organisatsiooni põhitegevus tekitab kahtlusi tema sobivuses akadeemilisse andmesidevõrku.

3.2 EENet võib ühepoolselt lõpetada kliendisuhte asutuse või organisatsiooniga, kui see:
1) on esitanud kliendiks saamisel valeandmeid;
2) rikub EENeti võrgueeskirja;
3) on muutnud oma tegevusvaldkonda või lõpetanud nende avalike infoteenuste osutamise, mis määrasid tema kvalifitseerumise EENeti kliendiks.

4. Kvalifitseerumise kord

4.1 EENeti teenuste kasutamiseks esitab asutus või organisatsioon EENetile taotluse. Taotleja esitab lisaks taotlusele EENeti nõudel koopia oma põhimäärusest või põhikirjast, senise tegevuse või kavandatava avaliku infoteenuse kirjelduse ja muid dokumente, mis tõendavad taotleja kvalifitseerumist EENeti kliendiks.

4.2 EENet võib taotleja poolt esitatud andmete õigsuse kontrolliks või hindamiseks teha täiendavaid järelepärimisi kolmandatele asutustele või isikutele.

4.3 EENeti klienditeeninduse osakonnas vaadatakse taotlus ja muud esitatud dokumendid läbi ning tehakse otsus, kas taotleja kvalifitseerub EENeti kliendiks. Keerukamatel juhtudel teeb otsuse EENeti direktor, kelle otsus on lõplik.

5. Rakendamine

5.1 Käesolev kord rakendub alates 01.juulist 2005.
5.2 EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimuste muutmine ei oma tagasiulatuvat mõju.
5.3 EENeti nõukogu võib kinnitada klientidele osutatavate teenuste kulude katmiseks erinevatele EENeti klientidele erinevad hinnad.

Viidatud õigusaktid:
1.Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus (RTL 2004, 63, 1046)
2.elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593)
3.teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594; 2004, 89, 615)
4.Eesti Vabariigi haridusseadus (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316; 56, 404; 75, 524)
5.ülikooliseadus (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206; 58, 387; 2004, 45, 316; 56, 404; 2005, 29, 215)
6.rakenduskõrgkooli seadus (RT I 1998, 61, 980; 2003, 33, 207; 58, 387; 2004, 45, 316; 54, 390; 56, 404; 2005, 29, 215)
7.kutseõppeasutuse seadus (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276; 56, 404)


Avaldatud 30.juunil 2005