Haridus- ja Teadusministeeriumi EENeti domeeninimede registreerimise kord

Lisa 3
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 26.04.2022 nr 1.1-2/22/133
„Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“
Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2021. a.

1. Üldine

1.1. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) EENet registreerib domeeninimesid oma klientidele ja vastavalt oma sihtrühma vajadustele.

1.2. Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel kohustub klient täitma HTM EENeti võrgueeskirja.

1.3. Tehnilised nõuded domeeninimede osas on toodud eraldi juhendis www.eenet.ee/EENet/dns_tehniline.html

2. Registreerimise vahendamine

2.1. HTM EENet vahendab klientide registreerimistaotlusi teistele registritele, näiteks teise taseme domeeninimede taotlemisel .EE alla.

2.2. Vahendatud taotluste korral sõlmitakse HTM EENeti ja kliendi vahel kirjalik leping või täiendatakse olemasolevat teenuslepingut lisaga.

2.3. Vahendatud taotluste korral rakenduvad täiendavad nõuded, mis on kehtestatud HTM EENeti ja/või registri poolt, sealhulgas .EE domeeninimede registreerimisteenuse teenuslepingu tüüptingimused.

3. Akadeemilised domeenid

3.1. Kõik kliendid saavad registreerida alamdomeene järgmiste domeeninimede alla:

3.1.1. edu.ee

3.1.2. lib.ee

3.1.3. org.ee

3.1.4. vil.ee

3.2. Akadeemiliste domeenide registreerimine ja edasine kasutamine on tasuta.

3.3. Domeeninime registreerimiseks tuleb esitada taotlus, milles on märgitud domeeni kasutaja, tema kontaktisik ja kontaktaadress.

3.4. Ühele asutusele registreeritavate domeeninimede arv ei ole piiratud. Rohkem kui ühe akadeemilise domeeni registreerimisel tuleb taotlusele lisada põhjendus.

3.5. HTM EENet jätab endale õiguse domeeninimi registrist kustutada, kui domeeni ei kasutata või ei vasta kehtestatud korrale ja kasutaja ei ole mõistliku aja jooksul puudusi kõrvaldanud.