EENeti põhimäärus

Põhimäärus .pdf-formaadis


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
juhatuse liikme
KÄSKKIRI

Tallinn 20.10.2015 nr 1-1/67-15

EENeti põhimääruse muudatuste kinnitamine
K Ä S I N
kinnitada EENeti põhimääruse uus redaktsioon tagasiulatuvalt alates 06.10.2015 lisas 1 toodud kujul.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ene Koitla
juhatuse liige


Kinnitatud 12.04.2013
EITSA juhatuse liikme käskkirjaga nr 1-1/13-41
Redaktsioon kinnitatud 20.10.2015
HITSA juhatuse liikme käskkirjaga nr 1-1/67-15
(kehtib tagasiulatuvalt alates 06.10.2015)

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

(1) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (edaspidi HITSA) struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri (edaspidi sihtgrupp) jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

(2) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu nime ametlik tõlge inglise keelde on Estonian Education and Research Network.

(3) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu nime ametlik lühend on EENet.

(4) EENet asub Tartus.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab EENet HITSAt ja riigi poolt HITSAle antud volituse piires riiki.

§ 3. Aruandekohustuslikkus

EENet on aruandekohustuslik HITSA juhatuse ees, kes suunab tema tegevust ning teostab tema üle järelevalvet põhikirja ja õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4. Eelarve

EENetil on oma struktuuriüksuse eelarve, mille koostab taristu juht ja kinnitab HITSA juhatus.

2. peatükk EENeti tegevusvaldkond ja ülesanded

§ 5. EENeti tegevusvaldkond

EENeti tegevusvaldkond on sihtgrupi infotehnoloogilise taristu arendamine ja haldamine.

§ 6. EENeti eesmärgid

EENeti eesmärgid on tagada:
1) sihtgrupi spetsiifilistele vajadustele vastava andmesidevõrgu (edaspidi akadeemiline andmesidevõrk) toimimine ning selle arendamine kooskõlas tehnoloogia üldise arenguga;
2) sihtgrupi vajadustele vastavad andmeside- ja sisuteenused;
3) infotehnoloogia kasutuse propageerimine.

§ 7. EENeti tegevused

Eesmärkide saavutamiseks EENet:
1) arendab akadeemilist andmesidevõrku ning organiseerib selle ühenduse Internetiga;
2) hoiab töös ja arendab sihtgrupile vajalikke andmeside- ja sisuteenuseid (näiteks veebi- ja postkastiteenus, e-õppe keskkonnad, kesksed andmebaasid jm);
3) osaleb volituste piires riikliku andmesidepoliitika kavandamises ja elluviimises;
4) juhib ja koordineerib sihtgrupi andmesidet;
5) esindab volituste piires sihtgruppi andmeside valdkonnas siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasemel;
6) osaleb rahvusvahelistes projektides ja koostöös;
7) teeb andmeside alal koostööd omavalitsustega, riigi-, haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega;
8) korraldab arvutusvõimsuste ühiskasutust;
9) pakub ja vahendab autentimise ja digitaalse sertifitseerimise teenuseid;
10) arendab seire-, turbe- ja muid tugiteenuseid andmeside valdkonnas;
11) annab andmeside valdkonnas konsultatsioone ja teostab ekspertiise ;
12) uurib sihtgrupi vajadusi infotehnoloogiliste teenuste järele;
13) korraldab magistraalvõrgust kliendini kulgeva sideteenuse konsolideerimist ja oma tegevusvaldkonnas klientide soovil nende esindamist kolmandate osapoolte ees.

§ 8. EENeti kliendid

EENet osutab teenuseid sihtgruppi kuuluvatele isikutele, asutustele, organisatsioonidele ja projektidele ning nende koordineerimise või juhtimisega seotud organitele (eelnevalt ja edaspidi kliendid). EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra kinnitab taristu juhi ettepanekul HITSA juhatus.

3. peatükk EENeti juhtimine ja struktuur

1. jagu Taristu juht

§ 9. EENeti juhtimine

(1) EENetti juhib taristu juht, kes esindab EENetti volituse alusel ja piires ning allub HITSA juhatusele.

(2) Taristu juhiga sõlmib töölepingu HITSA juhatuse esimees.

§ 10. Taristu juhi ülesanded

Taristu juht: 1) vastutab EENetile pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
2) määrab kindlaks EENeti töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
3) kinnitab kooskõlastatult HITSA juhatusega töökorralduslikud dokumendid;
4) annab volituste piires välja käskkirju EENeti tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks;
5) korraldab EENeti eelarve projekti koostamise ning esitab selle HITSA juhatusele kinnitamiseks;
6) käsutab EENeti rahalisi vahendeid eelarve alusel ning volitab selleks vajadusel EENeti töötajaid;
7) koostab vastavalt HITSA juhatuse poolt kehtestatud korrale regulaarseid tegevusaruandeid;
8) kooskõlastab HITSA juhatusega EENeti koosseisu ning teeb ettepanekuid EENeti töötajatega töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
9) sõlmib, muudab ja lõpetab volituste piires tsiviilõiguslikke lepinguid;
10) esitab HITSA juhatusele kinnitamiseks EENeti osakondade põhimäärused;
11) esitab HITSA juhatusele kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks EENeti teenuste nimekirja ja hinnad;
12) esitab HITSA juhatusele kinnitamiseks EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra;
13) kinnitab EENeti võrgueeskirja;
14) moodustab vajadusel nõuandva õigusega nõukogusid, komisjone ja töörühmi (edaspidi komisjon);
15) täidab muid HITSA põhikirjast ja antud volitustest tulenevaid või HITSA juhatuse esimehe poolt antud EENeti tegevusvaldkondadega seonduvaid ülesandeid.

§ 11. Taristu juhi asendamine

Taristu juhi äraolekul täidab taristu juhi ülesandeid taristu juhi poolt volitatud töötaja.

2. jagu EENeti osakonnad

§ 12. EENeti osakonnad

(1) EENeti struktuuriüksusteks on osakonnad.

(2) Osakonnal on põhimäärus.

§ 13. Osakonnajuhataja

Osakonnajuhataja:
1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
2) planeerib ja korraldab osakonna tööd;
3) annab taristu juhile aru osakonna tegevusest;
4) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
5) teeb taristu juhile ettepanekuid komisjonide moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
6) korraldab alluvate töötajate tööd, nõutab selleks vajalikud tingimused;
7) kontrollib osakonna töötajate töökohustuste täitmist ja annab nõusoleku nende osalemiseks täienduskoolitustel. Täienduskoolitusel osalemise peab kinnitama taristu juht;
8) teeb taristu juhile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajatele töötasude, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
9) käsutab taristu juhi volitusel osakonna eelarvelisi vahendeid;
10) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või taristu juhi antud täiendavaid ülesandeid.

§ 14. Osakondade ülesanded

(1) Võrguosakonna põhiülesanne on tagada akadeemilise andmesidevõrgu häireteta töö, laiendamine, kasutamine ja seire.

(2) Teenuste osakonna põhiülesanne on tagada andmeside- ja sisuteenuste (sealhulgas e-õppe keskkonnad ja materjalid, EENeti hallatavad infosüsteemid, e-post, domeeninimede registreerimine jm) töö ja arendamine, korraldada turvaintsidentide lahendamist ja ennetamist, arendada Eesti teadusarvutuse infrastruktuuri arvutusvõimsust ja vajalikke tugiteenuseid.

(3) Üldosakonna põhiülesanded on klientide teenindamine, asjaajamise korraldamine, sihtgrupi vajaduste uurimine ning EENeti tegevuse tutvustamine.