Dokumendiregistri kasutusjuhend

Ületekstiotsing | Otsing allregistris | Lühendid | Muud juhised

EENeti dokumendiregistris kuuluvad registreerimisele kirjavahetus (sh teabenõuded, mida ei täideta koheselt), aktid, käskkirjad, protokollid, lepingud. Dokumendiregister jaguneb dokumendiliikide järgi allregistriteks, mille piires on dokumendid grupeeritud aastate kaupa.

Dokumendiregistriga saab tutvuda ja selles otsinguid sooritada EENeti kodulehel: www.eenet.ee-> menüü 'EENET' -> Dokumendid -> Dokumendiregister 2002-2013

Ületekstiotsing

Otsinguks korraga kõigis allregistrites tuleb sisestada ületekstiotsingu lahtrisse otsitav tekstijupp ja/või täpsustada soovi korral otsingut muude parameetrite, näiteks dokumendi kuupäeva, teema jm andmetega. Otsitakse kõigile sisestatud tingimustele vastavaid dokumente.

Näide
Kui on vaja leida sõnapaari 'Viljandi Linnaraamatukogu' sisaldavaid dokumendiregistri kandeid, tuleb sisestada ületekstiotsingu lahtrisse 'Viljandi Linnaraamatukogu' ja vajutada 'Otsi'. Tulemuseks on loetelu erinevat liiki dokumentidest, mille kannetes otsitav esines.

Täpsem otsing allregistri piires

Otsinguks konkreetse allregistri piires tuleb esmalt valida dokumendi liik ja sisestada muid selle dokumendiliigi puhul võimalikke parameetreid. Otsitakse kõigile sisestatud tingimustele vastavaid dokumente.

Näide
Kui on vaja leida Viljandi Linnaraamatukogu ja EENeti vahelist kirjavahetust 2003. aastal, tuleb

Näide
Enda esitatud teabenõudeid otsides tuleb

Kasutatavad lühendid

AK asutusesiseseks kasutamiseks
RHD riigihankega seotud dokument
KD kohtudokument (kohtumäärus, -kutse, -otsus vmt)
AvTs Avaliku teabe seadus
RHS Riigihangete seadus
pp.kk.aaaa kuupäev, kuu, aasta (kuupäevaformaat, näiteks 31.12.2000)

Muud juhised ja info dokumendiregistri kohta

Kuupäevad tuleb otsingulahtritesse sisestada numbriliselt, eraldajaks kasutada punkti, formaat on pp.kk.aaaa. Näiteks 25. detsember 2003 tuleb sisestada kujul 25.12.2003

Suur- ja väiketähti otsingus ei eristata.

Füüsiliste isikutega peetud kirjavahetuse puhul võib olenevalt kirja sisu delikaatsusest isiku nimi olla asendatud initsiaalidega või märkega 'eraisik'.

Juurdepääsupiiranguga sissetulevate ja väljasaadetavate dokumentide piirangute alused ja tähtajad on toodud dokumendiregistris.


Viimati uuendatud 21.09.2011