EENeti võrgueeskiri

Kehtib alates 01.03.2001
Kinnitatud EENeti direktori käskkirjaga nr 2 23.veebruarist 2001

1. EENeti kliendiks võib olla hariduse, teaduse või kultuuri valdkonnas tegutsev asutus või organisatsioon, kes hoidub kommertstegevusest hariduse ja teaduse andmesidevõrgus.

2. EENet ja tema klient sõlmivad hariduse ja teaduse andmesidevõrgu kasutamiseks andmesidelepingu 1 , ilma milleta on EENeti hallatava võrgu kasutamine keelatud. Käesolev EENeti võrgueeskiri on andmesidelepingu1 lahutamatuks lisaks ja selle järgimine mõlemale lepingupoolele kohustuslik. Andmesidelepingus1 võidakse sätestada erisusi käesolevast eeskirjast.

3. Andmesidelepingu1 objektiks on EENeti poolt kliendile pakutav teenus, mis seisneb peamiselt ühenduses hariduse ja teaduse andmesidevõrguga ja selle kaudu kogu Internetiga (edaspidi "Internetiühendus"). Kliendi kontaktandmed ning ühenduse tehniline kirjeldus fikseeritakse andmesidelepingus1.

4. Kui üksikisik taotleb Internetiühendust vahetult läbi EENeti võrgusõlme või sissehelistamiskeskuse, peab ta esitama oma töökoha põhjendatud taotluse lisada taotletav teenus töökohaga sõlmitud andmesidelepingusse1. EENet otsustab taotluse rahuldamise lähtuvalt olemasolevast võrguressursist ja kehtestatud limiitidest.

5. Andmesideleping1 jõustub allakirjutamisest ja kehtib kalendriaasta lõpuni. Juhul, kui kumbki pool ei teata hiljemalt 1 kuu enne tähtaja lõppemist kirjalikult soovist leping lõpetada, pikeneb leping automaatselt järgmiseks kalendriaastaks.

6. Andmesidelepingu1 raames kohustub EENet:
1) tagama kliendile võimaluse Internetiühenduseks;
2) jälgima Internetiühenduse korrasolekut ja kõrvaldama Internetiühendust takistavad või selle kvaliteeti halvendavad rikked magistraalvõrgus, EENeti sissehelistamiskeskuses või serverites;
3) informeerima klienti omapoolsetest muudatustest seadmete konfiguratsioonis, mis mõjutavad kliendil Internetiühenduse saamist;
4) hoidma salajas kliendi konfidentsiaalset teavet, mida EENet võib võrgu administreerimise käigus saada;
5) muutma kliendi paroole, kui on alust arvata, et need on sattunud kolmandate isikute kätte.

7. EENet ei kohustu:
1) andma tehnilisi konsultatsioone;
2) andma kliendile riist- ja tarkvara;
3) tagama WWW ja FTP liiklust magistraalliinidel arvutitele, mis ei kuulu EENeti cache’i hierarhiasse.

8. Klient kohustub:
1) kasutama Internetiühendust viisil, mis vastab kehtivatele seadustele ja headele tavadele, ning kinni pidama EENeti võrgueeskirjast;
2) teatama EENetile viivitamatult riketest või häiretest andmesidevõrgu töös;
3) eelnevalt kooskõlastama EENetiga omapoolsed seadmete konfiguratsioonimuudatused, mis võivad mõjutada andmesidevõrgu funktsioneerimist;
4) mitte edasi müüma, üürima või kasutamiseks andma EENeti poolt talle osutatavaid andmesideteenuseid kolmandatele isikutele ning kooskõlastama EENetiga võrgu laiendamise oma töötajate koduarvutitele;
5) kasutama EENeti cache’i hierarhiat vastavalt andmesidelepingule1;
6) kasutama ainult andmesidelepingus1 eraldatud aadressruumi (IP numbrid) ja kokkulepitud võrguprotokolle ning registreerima kõik oma EENeti aadressruumis olevad arvutid, ruuterid ja muud võrguseadmed DNS'is;
7) jälgima, et tema EENeti seadmetes asuva elektronposti ja muu teabe maht ei ületaks andmesidelepingus1 määratletud suurust;
8) informeerima iga aasta 1. novembriks EENetti andmesidevõrguga ühendatud arvutite arvust, Internetiühendust kasutavate inimeste hulgast ning vastama ka muudele infotehnoloogiat käsitlevatele päringutele;
9) tasuma õigeaegselt EENeti poolt esitatud arved, kui kliendi osalus kohaliku ühenduse, magistraalliinide ja välisühenduse kulude katmises on andmesidelepingus1 kokku lepitud või vastav kord Haridusministeeriumi poolt kehtestatakse;
10) informeerima EENetti enda kontaktandmete muutumisest, samuti ka oma organisatsioonilise vormi muutumisest või ühendust taotlenud üksikisiku lahkumisest oma organisatsioonist;
11) lugema regulaarselt andmesidelepingus1 fikseeritud kontaktaadressidel laekuvaid kirju.

9. Täiendavalt kohustub klient sissehelistamise kasutamisel:
1) võtma sissehelistamiskeskusega ühendust ainult andmesidelepingus1 fikseeritud telefoninumbrilt;
2) järgima andmesidelepingus1 kehtestatud ajalisi ja mahulisi piiranguid;
3) hoidma oma paroole salajas kolmandate isikute eest.

Samad nõuded kehtivad ka Internetiühenduseks loa saanud üksikisikute suhtes.

10. Klient peab tagama, et iga hariduse ja teaduse andmesidevõrgu kasutaja:
1) hoiduks igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid;
2) kasutaks võrguressurssi säästlikult (kasutaks võimalusel tarkvara ja info kopeerimiseks kohalikke ressursse);
3) oleks alati võrguvahenditega identifitseeritav (varustaks oma nimega kasutajakonto kommentaari ning postitused listidesse ja uudisegruppidesse);
4) teavitaks oma süsteemiadministraatorit või EENetti teisi kasutajaid puudutavatest turvaintsidentidest.

11. Klient vastutab oma võrgust lähtuva liikluse eest. Keelatud on:
1) levitada piraattarkvara ja pornograafiat ükskõik millisel kujul;
2) kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse sissemurdmisele;
3) kasutada vähemuste suhtes halvustavaid väljendeid või kutsuda üles nende diskrimineerimisele;
4) levitada andmeid, mille kasutamine võimaldab lubamatut ligipääsu arvutisüsteemidele või neis sisalduvatele andmetele;
5) teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

12. Igasugune kliendi või tema võrgukasutajate tegevus andmesidevõrgus, mis on vastuolus seaduse või käesoleva eeskirjaga või mida võib käsitleda kommertstegevusena, võib kaasa tuua kliendi väljaarvamise hariduse ja teaduse andmesidevõrgust ning temaga sõlmitud andmesidelepingu1 ennetähtaegse lõpetamise. Kergemate üleastumiste puhul võib EENet teha kliendile hoiatuse või katkestada kindlaks perioodiks Internetiühenduse.

13. Üldkasulikke avalikke infoteenuseid andmesidevõrgus (teaduse, hariduse, kultuuri, meditsiini, keskkonnakaitse jms. valdkonnas) ei käsitleta kommertstegevusena. Infoteenuse sisu eest vastutab teenuse pakkuja. EENetil on õigus seada infoteenusele piiranguid.

14. Suurt liiklusmahtu põhjustavate serverite loomine ning EENeti magistraalvõrgu kasutamine oma sisevõrgu liikluse kandjana tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada EENetiga.

15. EENet ja tema klient vastutavad oma süüliste tegude tagajärgede eest täies ulatuses. Kui klient on sõlminud kolmandate osapooltega kliendipoolse andmesidevõrgu hooldelepingu, kannab klient vastutust ka hooldavate isikute tegevuse eest.

16. EENet ei vastuta kliendi kahju eest, mida on põhjustanud loodusjõud, sideliinide häired, andmesidevõrgu seadmete talitlushäired, kliendi personali ja volitamata isikute tegevus või andmesidevõrgust pärinev teave.

17. Kliendi arvutisüsteemides paiknevate andmete säilimise ja turvalisuse tagamise kohustus lasub kliendil endal. EENet ei vastuta mingisuguse kahju eest, mis on seotud andmete hävimise, volitamata leviku või muutmisega.

18. Andmeside turvalisust tagavad asjaolud on konfidentsiaalsed ja kolmandatele isikutele avaldamiseks mittekuuluvad (ka pärast andmesidelepingu1 lõppemist või lõpetamist). Konfidentsiaalsuse nõue puudutab nii tehnilisi üksikasju kui ka juurdepääsuparoole, samuti muid detaile, mille üks pooltest kuulutab oluliseks.

19. Lisaks punktides 5 ja 12 nimetatud võimalustele võidakse andmesideleping1 lõpetada ka poolte kokkuleppel. Juhul, kui EENet muudab käesolevat võrgueeskirja või on sunnitud muutma andmesidelepingu1 tingimusi, on kliendil õigus lõpetada andmesideleping1 ühepoolselt.

20. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel lõpetab klient temale antud IP numbrite kasutamise ja tagastab ühe kuu jooksul EENetile tema käsutuses olnud EENeti materiaalsed väärtused.


1 Õiend: alates 28.10.2008 on varasema termini 'andmesideleping' asemel kasutusel 'teenusleping'.
Tagasi teksti juurde