EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) tööplaan 2006.aastaks

Saadetud Haridus- ja teadusministeeriumile
12.jaanuaril 2006

Jrk. nr. Meetmed / tegevussuunad Tegevus / ülesanne Õigusakt Seosed valdkonna arengukava rakendusplaaniga, erinevate tegevuskavadega, 2006.a eelarvega. Tähtaeg Vastutaja Kaasatud üksused
1. Tegevusvaldkond: Üldharidus
1.1. Strateegiline eesmärk 1: Kaasaegse õpikeskkonna tagamine
1.1.1. Kaasaegse õpikeskkonna tagamine Interneti püsiühenduse pakkumine koolidele läbi munitsipaalfiibrivõrkude ja lokaalsete raadiovõrkude seal, kus vajalikku teenust kommertspakkujad ei võimalda
RES 2006-2009 (Kaasaegse õpikeskkonna tagamine) pidev EENet
1.1.2. Koolidele andmesidevõrgus kvaliteetsete sisuteenuste osutamine Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine
RES 2006-2009 (Kaasaegse õpikeskkonna tagamine) pidev EENet
Turvalise e-postkastiteenuse osutamine
Nimeserveriteenuse osutamine
Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenuse osutamine
1.2. Strateegiline eesmärk 2: Õpilastele ja õpetajatele ainete integreerimise võimaluse pakkumine arvutustehnika ja Interneti abil
1.2.1. Õpilaste aktiivsuse tõstmine õppeprotsessis osalemisel Interneti ja arvutite kasutamise propageerimine õpilaste seas: arvutijoonistuste võistluse läbiviimine
RES 2006-2009 (Õpilaste aktiivsuse tõstmine õppeprotsessis osalemisel) detsember 2006 EENet
2. Tegevusvaldkond: Kutseharidus
2.1. Strateegiline eesmärk 1: Kutseõppe infrastruktuuri kaasaegsuse tagamine
2.1.1 Kaasaegse õpikeskkonna tagamine Interneti püsiühenduse pakkumine kutsekoolidele läbi munitsipaalfiibrivõrkude ja lokaalsete raadiovõrkude seal, kus vajalikku teenust kommertspakkujad ei võimalda
RES 2006-2009 (Kvaliteetse kutsehariduse tagamine) pidev EENet
2.1.2 Kutseõppeasutustele andmesidevõrgus kvaliteetsete sisuteenuste osutamine Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine
RES 2006-2009 (Kvaliteetse kutsehariduse tagamine) pidev EENet
Turvalise e-postkastiteenuse osutamine
Nimeserveriteenuse osutamine
Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenuse osutamine
3. Tegevusvaldkond: Kõrgharidus
3.1. Strateegiline eesmärk 1: Kõrgkoolide infrastruktuuri i kaasaegsuse tagamine
3.1.1 Kaasaegse kõrghariduse infrastruktuuri tagamine Ülikiirete Interneti püsiühenduste kui kõrgkoolide infrastruktuuri olulise komponendi pakkumine kõrgkoolidele
RES 2006-2009 (Kõrgkoolide infrastruktuuri arengu soodustamine) pidev EENet
4. Tegevusvaldkond: Teadus- ja arendustegevus
4.1. Strateegiline eesmärk 1: Teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri kaasajastamine.
4.1.1 Projekt Eesti GRID Eesti teadus- ja arendusasutuste superarvutuste ressursi arendamine, paralleelarvuti käigushoidmine
RES 2006-2009 (kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni infrastruktuuride kaasajastamine) pidev EENet Konsortsiumis osalevad teised asutused - ülikoolid, teadusasutused
4.1.2 Projekt Balti Grid Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi poolt toetatava projekti raames Eesti, Läti ja Leedu teadusarvutusressurside ühendamine omavahel ning üle-Euroopaliste gridisüsteemidega
RES 2006-2009 (kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni infrastruktuuride kaasajastamine) aprill 2008 EENet Konsortsiumis osalevad teised asutused
4.1.3 Projekt Porta Optica Study Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi poolt toetatava rahvusvahelise projekti raames fiiberoptiliste teadusvõrkude loomise võimaluste uurimine ja selliste võrkude kavandamine Kesk- ja Ida-Euroopas
RES 2006-2009 (kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni infrastruktuuride kaasajastamine) veebruar 2007 EENet konsortsiumis osalevad teised haridusvõrgud ja teadusasutused
4.1.4 Kaasaegse teaduse infrastruktuuri toimise tagamine Ülikiirete Interneti püsiühenduste kui teadusasutuste infrastruktuuri olulise komponendi pakkumine teadus- ja arendusasutustele
RES 2006-2009 (kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni infrastruktuuride kaasajastamine) pidev EENet
5. Tegevusvaldkond: Noortepoliitika
5.1. Strateegiline eesmärk 1: Noorteorganisatsioonidele sisuteenuste pakkumise läbi täiendava koostöövõimaluse loomine
5.1.1 Noortekeskustele, info- ja nõustamiskeskustele, noorteühingutele, õpilasomavalitsustele ja kultuuriasutustele andmesidevõrgus kvaliteetsete sisuteenuste osutamine Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine
RES (Tingimuste loomine noorte mitmekülgseks arenguks ja eneseteostuseks tasemeharidusest ja tööst vabal ajal) pidev EENet
Turvalise e-postkastiteenuse osutamine
Nimeserveriteenuse osutamine
Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenuse osutamine
7. Tegevusvaldkond: Organisatsiooni arendamine
7.1. Strateegiline eesmärk 1: EENeti töö ja finantseerimise süsteemse juhtimise, planeerimise, dokumenteerimise ja aruandluse tagamine
7.1.1 Aruandluse toimimine EENeti 2005. a majandusaasta aruande koostamine aruanne Vastavalt riigieelarve seadusele, raamatupidamise seadusele ning riigi raamatupidamise üldeeskirjale juuni 2006 EENet
EENeti 2005. a tegevusaruande koostamine aruanne Vastavalt riigieelarve seadusele, raamatupidamise seadusele ning riigi raamatupidamise üldeeskirjale märts 2006 EENet
7.1.2 Arengukavade koostamine vastavalt HTM tegevusvaldkondade olukorrale ja vajadustele Osalemine HTMi valitsemisala arengukava projekti koostamisel EENeti tegevusvaldkondade osas arengukava projekt Vastavalt valitsuse määrusele "Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord" veebruar 2006 EENet HTM planeerimisosakond
EENeti 4-aastase arengukava projekti koostamine arengukava projekt Vastavalt valitsuse määrusele "Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord" märts 2006 EENet EENeti nõukogu
Osalemine riigi eelarvestrateegia 2007-2010 ja riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia ja finantsplaani 2007-2013 koostamisel EENeti tegevusvaldkondade osas strateegiad Vastavalt valitsuse määrusele "Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord" märts 2006 EENet HTM planeerimisosakond
7.1.3 Eelarvestamine ja töö planeerimine EENeti 2007. aasta eelarve projekti koostamine. eelarvekava RES 2007-2010, RSS 2007-2013 vastavalt HTM teatatavale tähtajale EENet HTM planeerimisosakond
EENeti 2007. aasta tööplaani koostamine. tööplaan Vastavalt RES 2007-2010, arengukavale ja eelarvele dets 2006 - jaan 2007 EENet
7.1.4 Asutuse jooksev juhtimine EENeti efektiivse töö ja tööplaanide täitmise tagamine; asjaajamine haldava ministeeriumi ja teiste riigiasutustega; asutuse esindamine
Vastavalt põhimäärusele ja seadusandlusele pidev EENet
7.1.5 EENeti nõukogu efektiivne töö EENeti nõukogu töö ümberkorraldamine vastavalt muutunud vajadustele ja tegevussuundadele
Vastavalt põhimäärusele ja seadusandlusele märts 2006 EENet EENeti nõukogu
7.1.6 Jooksev tegevus- ja raamatupidamisaruandlus Nõutud aruannete tähtaegne esitamine, iganädalaste HTM jaoks koostatavate aruannete publitseerimine veebis
Vastavalt põhimäärusele ja seadusandlusele pidev EENet
7.1.7 Raamatupidamise ja arvelduste tagamine Korrektse raamatupidamise korraldamine
Vastavalt põhimäärusele, raamatupidamise seadusele, riigi raamatupidamise üldeeskirjale pidev EENet
7.1.8 Korrektse asjaajamise tagamine Korrektse asjaajamise korraldamine. Dokumendiregistri pidamine ja avalikustamine. EENeti veebi jooksev täiendamine. Arhiivi pidamine.
Vastavalt määrusele "Asjaajamiskorra ühtsed alused", arhiiviseadusele, arhiivieeskirjale ja asjaajamiskorrale pidev EENet
7.1.9 Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele osutatavate teenuste dokumenteerimine Andmesidelepingute jooksev sõlmimine, muutmine, lõpetamine vastavalt osutatavatele teenustele
Vastavalt põhimäärusele, võrgueeskirjale, määrusele "Asjaajamiskorra ühtsed alused", arhiiviseadusele, arhiivieeskirjale ja asjaajamiskorrale pidev EENet
7.2. Strateegiline eesmärk 2: EENeti töökeskkonna ja infrastruktuuri selline toimimine, mis tagab sisulise töö tulemused
7.2.1. Asutuse infrastruktuuri töö tagamine (IT, ruumid, transport, hanked, remont jmt) Asutuse infrastruktuuri töö korraldamine, infosüsteemi käigushoidmine ja uuendamine
Vastavalt EENeti põhimäärusele pidev EENet
Uute töökohtade loomine ja selleks vajaliku remonditöö tegemine ja sisustuse hankimine Vastavalt EENeti põhimäärusele oktoober 2006 EENet
7.3. Strateegiline eesmärk 3: Infoühiskonna arendamine. Haridusvaldkonnas infotehnoloogia kasutamise viimine EL keskmisele tasemele.
7.3.1. .ee domeenide korrastamine ja registreerimisprotseduuride kaasaajastamine Registreerimisprotseduuride muutmine vastavalt EENeti nõukogu kinnitatavale domeenikorrale, kaasaegse registreerimismootori jm infosüsteemi väljatöötamine ja juurutamine
Vastavalt EENeti põhimäärusele oktoober 2006 EENet EENeti nõukogu, .ee administraatorid
7.3.2. Domeeninimede korrektse registreerimise tagamine Teise taseme domeeninimede registreerimine
Vastavalt EENeti põhimäärusele pidev EENet .ee administraatorid
7.3.3. Akadeemilise andmesidevõrgu eesmärkide teadvustamine kasutajatele ja ühiskonnale Akadeemilist andmesidevõrku tutvustavate materjalide koostamine ja publitseerimine
Vastavalt EENeti põhimäärusele, avaliku teabe seadusele pidev EENet
7.3.4. Akadeemilise andmeside alase teabe kättesaadavaks tegemine avalikkuse jaoks EENetti, arvutiturvalisust ja rahvusvahelist andmesidealast koostööd kajastavate uudiste publitseerimine veebis
Vastavalt avaliku teabe seadusele pidev EENet
7.4. Strateegiline eesmärk 4: Eesti akadeemilise andmeside korraldamine kaasaegsel tasemel lähtudes teaduse ja kõrghariduse vajadustest
7.4.1 Rahvusvaheline koostöö akadeemilise andmeside alal Üle-Euroopalise Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsiooni TERENA, Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsiooni CEENet, RIPE NCC pakutavate võimaluste kasutamine koostöö arendamiseks Euroopa teadusvõrkudega.
RES (Tagada teadus- ja arendussüsteemi ning kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime) pidev EENet
7.4.2 Projekt GN2 Osalemine kõiki Euroopa haridusvõrke ühendavas Euroopa Komisjoni toetatavas projektis GN2. Koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa haridusvõrkudega kiire akadeemilise välisühenduse tagamine
RES 2006-2009 (kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni infrastruktuuride kaasajastamine) pidev EENet Euroopa haridus- ja teadusvõrgud; Euroopa Komisjon
7.4.3 Akadeemilise magistraalvõrgu toimimise tagamine haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks Magistraalide kiiruse maksimiseerimine vastavalt riigieelarvest eraldatud vahenditele
RES (Tagada teadus- ja arendussüsteemi ning kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime) pidev EENet
Tallinn-Tartu magistraali dubleerivate kanalite planeerimine detsember 2006
Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine, ruuterite tarkvara operatiivne uuendamine, turvaintsidentide lahendamine vastavalt ilmnemisele, i planeeritud katkestuste kavandamine väljaspoole tööaega pidev
Akadeemilisse võrku ühendatud asutustele juurdepääsu tagamine magistraalvõrku pidev
7.4.4 Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmeside- ja sisuteenuste vajaduste kindlakstegemine vajalike muutuste kaardistamiseks Kasutajaküsitluse läbiviimine aruanne Vastavalt EENeti põhimäärusele mai 2006 EENet
7.4.5 Sisuteenuste kvaliteedi tagamine Osutatavate põhiteenuste, avalike teenuste, tasuliste eriteenuste uuendamine
Vastavalt EENeti põhimäärusele pidev EENet
Teenusserverite jooksev haldus
7.4.6 Kvaliteetsete avalike infoteenuste osutamine Täpse aja teenuse osutamine
Vastavalt EENeti põhimäärusele pidev EENet
FTP-serveri teenuse osutamine
Eestikeelsete õppematerjalide publitseerimine
Dubleerimise vältimiseks Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi sulgemise kavandamine ja aadressi http://www.edu.ee suunamine EHIS andmestikule juuni 2006