EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Kinnitatud EENeti nõukogu 17.koosoleku otsusega 31.mail 2004

EENeti 2004. aasta tööplaan

Arendustegevuse tööplaan 2004.aastaks

Jrk. nr. Otsene eesmärk (ülesanne) Väljund Tulemuslikkuse näitaja (indikaatorid) Ülesande täitjad Kaasatud üksused Tähtaeg (väljundi)
  väljundi indikaator eesmärgi indikaator (mõju indikaator)  
4 Tulemusvaldkond 4: teadus ja arendustegevus
4.1 Üldeesmärk 1: Teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri kaasajastamine.
4.1.1 Projekt Eesti GRID: luua Eesti teadus- ja arendusasutustele superarvutuste ressurss. Konsortsiumi moodustamine. Keskse paralleelarvuti loomine. Konsortsiumilepingu sõlmimine. Keskse paralleelarvuti olemasolu. Eesti teadlased saavad võimaluse lahendada keerukaid ülesandeid, mis nõuavad väga suurt arvutusvõimsust. Paranevad rahvusvahelistes teadusprojektides osalemise võimalused. M.Kraav 10%, H.Teder 100%, L.Anton 30% Konsortsiumis osalevad teised asutused - ülikoolid, teadusasutused 31. 12. 2004
7 JUHTIMINE
7.1 Üldeesmärk 1: Teadus- ja arendustegevuseks ning kõigi haridusvaldkondade (üldharidus, kutse- ja täiskasvanuharidus, kõrgharidus) jaoks nüüdisaegse töö- ja õpikeskkonna loomine
7.1.1 Projekt: optilise akadeemilise magistraalvõrgu loomine Tallinn-Tartu optilise magistraali kasutuselevõtmine. Fiibriprojektide algatamine linnades. Tallinn-Tartu optilise magistraali hankelepingu sõlmimine. Algatatud fiibriprojektide arv. Kiire andmesidevõrgu kasutamise võimalus lubab kasutada nüüdisaegseid õppemeetodeid, parandades haridustaset. U. Lett 10% Fiibriprojektis osalevad linnad. 31. 12. 2004
7.1.2 Projekt Next Generation GÉANT: koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa haridusvõrkudega kiire akadeemilise välisühenduse tagamine Osalemine kõiki Euroopa haridusvõrke ühendavas Euroopa Komisjoni toetatavas projektis Next Generation GÉANT. Konsortsiumilepingu sõlmimine. Euroopa haridusvõrkudega ühenduse kiiruse tõstmine 622 Mb/s-le. Kiire välisühendus Euroopa haridusvõrkude ja maailmaga lubab tõsta Eestis antava hariduse ja tehtava teaduse taset. M.Kraav 10%, U.Lett 4%, T.Ainsaar 5% Euroopa haridus- ja teadusvõrgud 31. 12. 2004
7.2 Üldeesmärk 2: Infoühiskonna arendamine. Haridusvaldkonnas infotehnoloogia kasutamise viimine EL keskmisele tasemele.
7.2.1 .ee domeenide registreerimiskeskkonna kaasaajastamine Domeeniregistreerimise uuenenud keskkond ja registreerimisprotseduurid. Domeenide taotlemise uute vormide olemasolu ja toimivus, taotluste lahendamise infosüsteemi toimivus, juhendmaterjalide olemasolu. Korrastatud domeenikeskkond aitab kaasa infoühiskonna ladusale arengule Eestis. T.Ainsaar 30%, J.Vaks 80%, A.Märdimäe 3%   31. 03. 2004
7.2.2 Akadeemilise andmesidevõrgu eesmärkide teadvustamine kasutajatele ja ühiskonnale Akadeemilist andmesidevõrku tutvustav materjal. Akadeemilist andmesidevõrku tutvustava materjali väljaandmine. Asutused on kursis EENeti tegevuspõhimõtete, pakutavate teenuste, kohaga ühiskonnas. A.Märdimäe 5%   15. 09. 2004
7.2.3 Interneti ja arvutite kasutamise propageerimine Arvutijoonistuste võistlus. Arvutijoonistuste võistlusel osalenud tööde arv; osalenud koolide arv. Arvutijoonistuste võistlus haarab õpilasti üle terve Eesti. Võistluse teemavalik annab õpilastele põhjust väljendada arvutigraafika vahenditega oma suhet Interneti ja arvutitega. K.Kulbok 20%, J.Vaks 5%, A.Märdimäe 5%, M.Mikk 5%, K.Truu 1%   30. 11. 2004
7.2.4 Interneti ja arvutite kasutamise oskuste tõstmine Koolituskursused võrguehituse ja võrguarenduse kohta. Koolituskursuste arv. Paraneb akadeemilist arvutivõrku kasutavate asutuste lokaalvõrkude ülesseadmise ja hooldamise kvaliteet. E.Sein 20%   31. 12. 2004

 

Operatiivtegevuse tööplaan 2004.aastaks

Tegevused Tegevuse täitjad Tulemuslikkuse indikaatorid Tähtaeg
Eesmärk/ ülesanne 1: Tagada akadeemilise magistraalvõrgu toimimine haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
Magistraalide kiiruse maksimiseerimine U.Lett 5% Vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega.  
GÉANT võrguga ühenduse tagamine U.Lett 10%, M.Kraav 8% Vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on ühendus GÉANT võrguga maksimaalse võimaliku kiirusega.  
Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine U.Lett 50%, L.Anton 30%, A.Kalvik 5% Katkestuste aeg magistraalliinide tööajast ei ületa 0.4%.
Ruuterite tarkvara uuendatakse pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist 1 tööpäeva jooksul.
Turvaintsidendid lahendatakse 1 nädala jooksul nende ilmnemisest.
95% planeeritud katkestustest toimub väljaspool tööaega.
 
IPv6 numbrite kasutuselevõtmine L.Anton 10%, T.Ainsaar 5%, U.Lett 3% IPv6 on testitud vähemalt 3 erineval ruuteril ja 3 erineval kanalil.  
Akadeemilisse võrku ühendatud asutustele juurdepääsu tagamine magistraalvõrku K.Kulbok 75%, J.Vassiljev 100%, A.Liblik 100%, A.Kalvik 95%, R.Hirmo 100%, A.Märdimäe 10% EENeti nädalaaruannetes on kajastatud olulisemad katkestused, lubamatu liikluse tekitajate korralekutsumine, konsultatsiooniteemad. Planeeritud katkestustest hoiatatakse asutusi ette.  
Eesmärk/ ülesanne 2: Osutada teadus- ja haridusasutustele andmesidevõrgus kvaliteetseid sisuteenuseid
Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine L.Toom 45%, L.Anton 10% Teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi ja projekte 550; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline.  
Turvalise e-postkastiteenuse osutamine L.Toom 45%, L.Anton 10% Teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi 350; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline.  
Nimeserveriteenuse osutamine A.Ploomipuu 20%, M.Ristkok 10% Korrektsed taotlused muudatusteks täidetakse 7 tööpäevaga; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt.  
Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenuse osutamine K.Kulbok 5%, T.Ainsaar 5% Internetivideoülekannete ja videokonverentside arv on kokku 10.  
Ruuterite ja serverite installeerimine asutuste jaoks L.Anton 10%, T.Ainsaar 5% Teenus on olemas; juhendid publitseeritud EENeti veebis.  
Osutatavate põhiteenuste, avalike teenuste, tasuliste eriteenuste uuendamine, uute teenuste väljatöötamine T.Ainsaar 20% Teenuste osutamiseks kasutatav riist- ja tarkvara on kaasaegne ja töökindel. Teenused toimivad stabiilselt.  
Teenusserverite jooksev haldus T.Ainsaar 30% Teenuste osutamiseks kasutatav riist- ja tarkvara on kaasaegne ja töökindel. Teenused toimivad stabiilselt.  
Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmeside- ja sisuteenuste vajaduste kindlakstegemine vajalike muutuste kaardistamiseks A.Märdimäe 50%, M.Mikk 10% Viiakse läbi kasutajaküsitlus, tulemused publitseeritakse veebis. 31. 03. 2004
Eesmärk/ ülesanne 3: Osutada kvaliteetseid avalikke teenuseid
Teise taseme domeeninimede registreerimine A.Ploomipuu 80%, M.Ristkok 80% Taotlustele vastatakse 7 tööpäeva jooksul. Prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks on 20000.  
Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine M.Ristkok 5% Andmebaas on aadressil www.edu.ee pidevalt kättesaadav; koolidelt laekuvad parandused viiakse baasi 3 tööpäeva jooksul.  
Täpse aja teenuse osutamine T.Ainsaar 5% Ajaserveri täpsus on alati vähemalt 0.0001 sekundit.  
FTP-serveri teenuse osutamine U.Lett 5% Aadressil http://ftp.eenet.ee on avalik, pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv.  
Eestikeelsete õppematerjalide publitseerimine E.Sein 80% Õppematerjalid on publitseeritud aadressil kuutorvaja.eenet.ee ja neid täiendatakse/parandatakse jooksvalt.  
Eesmärk/ ülesanne 4: Tagada korrektne juhtimine, planeerimine, aruandlus jm dokumenteerimine ja asutuse infrastruktuuri töö
2004.a. tööplaani koostamine M.Kraav 5%, A.Märdimäe 5%, T.Ainsaar 5%, U.Lett 5% Direktori käskkirjaga kinnitatud EENeti 2004.a. tööplaan. 16. 02. 2004
2005.a. riigieelarvevahendite taotlemine M.Kraav 10%, A.Sulaoja 10%, A.Märdimäe 10%, T.Ainsaar 10%, U.Lett 10% Riigieelarvevahendite taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile nõutud tähtajal.  
Asutuse jooksev juhtimine; asjaajamine haldava ministeeriumi ja teiste riigiasutustega M.Kraav 30%, U.Lett 10%, A.Märdimäe 10%, T.Ainsaar 10% EENet toimib efektiivselt; tööplaanid täidetakse.  
Asutuse esindamine M.Kraav 20% Avalikkus saab tasakaalustatud teavet EENeti tegevuse kohta.  
Jooksev tegevus- ja raamatupidamisaruandlus M.Kraav 10%, A.Sulaoja 10%, A.Märdimäe 10%, T.Ainsaar 10% Nõutud tegevus- ja raamatupidamisaruanded esitatakse tähtaegselt. Iganädalased aruanded Haridus- ja Teadusministeeriumi infolehe jaoks publitseeritakse veebis.  
Raamatupidamise ja arvelduste tagamine A.Sulaoja 90% Raamatupidamine on korraldatud korrektselt.  
Korrektse asjaajamise korraldamine. Dokumendiregistri pidamine ja avalikustamine. EENeti veebi jooksev täiendamine. M.Mikk 85%, A.Märdimäe 40% Dokumendiregistrit täiendatakse igal tööpäeval; register on seadusega nõutud mahus avalikustatud veebilehel. Asjaajamine toimib ladusalt ja korrektselt. EENeti veebis olevad materjalid on jooksvalt täiendatud.  
Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele osutatavate teenuste dokumenteerimine K.Kuus 100% Kehtivad andmesidelepingud on avalikustatud osana EENeti dokumendiregistrist.  
Arhiivi korrastamine M.Mikk 8%, A.Märdimäe 2% Arhiiv vastab seadusandluses ette nähtud tingimustele.  
Asutuse infrastruktuuri töö tagamine (IT, ruumid, transport, hanked, remont jmt) K.Truu 100%, L.Toom 10%, J.Vaks 95% Asutuse infrastruktuur, sh infosüsteem toimib korrektselt.  
Eesmärk/ ülesanne 5: Teha rahvusvahelist koostööd akadeemilise andmeside alal
Üle-Euroopalise Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsiooni TERENA, Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsiooni CEENet, RIPE NCC pakutavate võimaluste kasutamine koostöö arendamiseks Euroopa teadusvõrkudega. M.Kraav 10%, T.Ainsaar 5%, M.Ristkok 5%, A.Märdimäe 2% Osalemine TERENA, CEENeti, RIPE töös. Infovahetus teiste akadeemiliste võrguorganisatsioonidega.  

Märkus: Tööplaan on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi nõutud vormi kohaselt ja viitab ministeeriumi tulemusvaldkondadele.
Siinkohal on tööplaani publitseerimisel jäetud välja
* Arendustegevuse tööplaanist tühi veerg pealkirjaga 'Õigusakt' ja veerg 'Vastutav struktuuriüksus', millesse oli igal real kirjutatud 'EENet';
* Operatiivtegevuse tööplaanist tühjad veerud pealkirjadega 'Õigusakt' ja 'Kaasatud üksused', samuti veerg 'Vastutav struktuuriüksus', millesse oli igal real kirjutatud 'EENet'.