EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Kinnitatud EENeti nõukogu 14.koosoleku otsusega 24.jaanuaril 2003

EENeti 2003. aasta tööplaan

EENeti arendustegevuse tööplaan 2003.aastaks
Jrk. nr. Otsene eesmärk (ülesanne) Väljund Õigusakt Tulemuslikkuse näitaja (indikaatorid) Vastutav struktuuriüksus Tähtaeg (väljundi)
        väljundi indikaator eesmärgi indikaator (mõju indikaator)    
1 EESMÄRK 1. Andmesidevõrgus toimuvate uute sisuteenuste osutamine teadus- ja haridusasutustele

EENeti koolituskursuste käivitamine Võimalus õppida võrguehitust ja -arendust
Kõik EENeti kliendid saavad võimaluse koolitada oma arvutivõrguadministraatorit EENeti korraldatavatel kursustel Paraneb akadeemilist arvutivõrku kasutavate asutuste lokaalvõrkude ülesseadmise ja hooldamise kvaliteet EENet 12.juuni

Arhiveerimisteenuse käivitamine Võimalus elektrooniliselt arhiveerida asutuse andmeid
Kõik EENeti kliendid saavad võimaluse talletada varukoopiaid väljaspool asutust Väheneb oht kaotada kõik asutuse elektroonilised andmed ühe õnnetu juhuse läbi EENet 6.märts
2 EESMÄRK 2. Magistraalvõrgu sujuva töö tagamine

Kasutajaküsitluse korraldamine ja tulemuste analüüsimine Võrgu planeerijatele ja finantseerijatele selgub, millised on praegu probleemid ning millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata
Tulemus publitseeritakse veebis Annuaalselt korraldatav kasutajaküsitlus annab dünaamilise pildi akadeemilise andmeside arengust, mis on vajalik arukate otsuste tegemiseks praegu ja pildi omamiseks ajaloost tulevikus EENet 30.märts

Seadmete garantiihoolduslepingute optimeerimine Magistraalvõrguseadmete garantiihoolduslepingu alla kuuluvate seadmete nimekirja muudetakse vastavalt olemasolevatele varuseadmetele ning magistraalvõrgu töö tagamiseks vajalikele tingimustele
Garantiihooldust pakkuv firma aktsepteerib omapoolselt EENeti ettepanekud lepinguga kaetud seadmete nimekirja muutmise kohta Vähenevad kvartaalsed kulud seadmete garantiihoolduse eest tasumisel EENet 28.veebruar

Üleminek soodsamate hindadega linnadevahelistele andmesidekanalitele Tänu pakutavatele soodsamatele lepingutele paraneb andmeside kvaliteet, suurenevad võrgu läbilaskevõime ja kasutajate võimalused inforessursside tarbimisel
Saavutatud kokkulepped liinide rendi osas väljenduvad suurenenud magistraalikiirustes, kiirused ja nende muutused publitseeritakse veebis Pikemas perspektiivis jätkub hindade langus ning teenuse kvaliteedi tõus EENet 01.märts

Välisühenduse kiiruse optimeerimine Suurenevad võrgu läbilaskevõime ja kasutajate võimalused inforessursside tarbimisel
Tulemus väljendub otseselt tarbitavate andmemahtude suurenemises ning pöördusaegade lühenemises kasutajate jaoks, tulemus on näha ka EENeti kodulehel publitseeritud kasutuse statistikas Vajadustele vastav dünaamiline areng tagab võrgu sujuva töö EENet 01.september
3 EESMÄRK 3. Internetiteenuste kasutamise propageerimine

EENeti asutamise 10.aastapäeva tähistamine Õpilaste arvutijoonistuste võistluse ja infopäeva korraldamine
Võistlusele laekunud joonistuste arv; osalenud koolide arv; infopäeva läbiviimine Arvutijoonistuste võistlus haarab õpilasi üle terve Eesti. Joonistusvõistluse teemavalik annab õpilastele põhjust väljendada arvutigraafika vahenditega oma suhet Interneti ja arvutitega. EENet 31.oktoober
4 EESMÄRK 4. EENeti eesmärgipärane juhtimine ja nõuetele vastav asjaajamine

Põhimääruse muutmine vastavalt uuenenud tingimustele Muudetud põhimääruse eelnõu ettevalmistamine
Muudetud põhimääruse eelnõu esitatakse haridus- ja teadusministrile kinnitamiseks Kaasajastatud põhimääruses on täpsustatud EENeti ja nõukogu õigused ja kohustused EENet; Haridusministeerium 28.veebruar

Planeerimisprotsessi arendamine EENetis 2003.a tööplaani koostamine
Direktori käskkirjaga on kinnitatud EENeti 2003.a. tööplaan Läbi iga-aastase eesmärkide täpsustamise ning planeerimisprotsessi raames tööplaani koostamise on tegevused ja vastutus EENeti sees optimaalselt jaotunud nig toimitakse eesmärgipäraselt. Planeerimisprotsessi analüüsitakse pidevalt ning täiendatakse vastavalt ilmunud puudustele EENet 15.veebruar

2004.a. tegevuseks vajalike rahaliste vahendite taotlemine Riigieelarvevahendite taotlus 2004.aastaks
Riigieelarvevahendite taotlus esitatakse Haridusministeeriumile Põhjendatud eelarvetaotluse alusel saab Haridusministeeriumi analüüsi- ja planeerimise talitus arvestada ministeeriumi tervik-eelarve taotluse koostamisel hariduse ja teaduse andmesidevajadustega EENet Haridusministeeriumi poolt teatataval tähtajal

Aruandluse tagamine Tegevus- ja raamatupidamisaruanded
Esitatakse nõutud tegevus- ja raamatupidamisaruanded Aruandlus tagab haldavale ministeeriumile ülevaate EENeti tööst ja finantsidest EENet Haridusministeeriumi poolt teatatavatel tähtaegadel

Eelnenud asjaajamisperioodi jooksul tekkinud toimikute ettevalmistamine arhiveerimiseks ja arvelevõtmine arhivaalide loetelus Korrastatud arhiiv
Arhiiv vastab seadusandluses ette nähtud tingimustele Töö mõju on väga pika perspektiiviga, kui samaliigiliste asutuste dokumentatsiooni ei ole vaja väga suures mahus säilitada selleks, et püsiks ajalooline mälu, siis spetsiifiliste asutuste roll selles vallas on unikaalne EENet 01.aprill

EENeti operatiivtegevuse tööplaan 2003.aastaks
Jrk. nr. Eesmärk/ ülesanne Tegevused Õigusakt Vastutav struktuuriüksus Tulemuslikkuse indikaatorid Tähtaeg
1 Akadeemilises võrgus aset leidnud turvaintsidentide operatiivne lahendamine Võrgustatistika analüüsimine, probleemsete arvutite tuvastamine, asutuste informeerimine ja vajadusel piirangute kehtestamine
EENet Kõik tekkivad turvaintsidendid lahendatakse 1 kuu jooksul; puuduvad kauem lahendatama turvaintsidendid.
2 Serverite korrektse töö tagamine Serverite hooldamine ja jälgimine: magistraalvõrguserverite logifailide lugemine, ketta- ja mälukasutuse jälgimine, tarkvara uuendamine, vigaste detailide kõrvaldamine
EENet Serverite tööajast ei moodusta katkestused rohkem kui 0.5%
3 Haridusvõrgu nimeruumi korrektsuse tagamine Haridusvõrgu nimeruumi hooldamine: tsoonifailide korrektsuse kontroll ja täiendamine vastavalt võrgu kasvule, andmebaasi korrastamine
EENet Haridusvõrgu asutuste korrektsed taotlused muudatusteks nimeserverites täidetakse 3 tööpäeva jooksul. Puuduvad järjekorrad; kaebusi hostmasterite tööle ei esitata. Hallatavad nimeserverid toimivad 99% ulatuses korrektselt
4 Teise taseme domeeninimede registreerimine Pöördumiste kontroll ning laekuvatele avaldustele vastamine, nende alusel vajalike muudatuste ja uute kirjete tegemine nimeserverites, andmebaasi korrashoid
EENet Taotlustele vastatakse 7 tööpäeva jooksul. Puuduvad pikemad järjekorrad; kaebusi hostmasterite tööle ei esitata. Hallatavad nimeserverid toimivad 99% ulatuses korrektselt
5 Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste vajaduste rahuldamine andmesidealaste konsultatsioonide järele Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste konsulteerimine andmeside alal vastavalt asutuste operatiivsele vajadusele või võrgukasutuse ebaharilike näitajate korral
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud iga jooksva nädala konsultatsiooniteemad.
6 Akadeemilisse võrku ühendatud asutustele juurdepääsu tagamine magistraalvõrku Võrgu logide analüüs, vajadusel lubamatu liikluse tekitajate korralekutsumine, rikete kõrvaldamine või kõrvaldamise korraldamine
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud iga jooksva nädala katkestused ja korralekutsumised
7 Asutustele andmesideteenuste osutamine vastavalt asutuste avaldustele Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste andmesideteenuste alaste avalduste vastuvõtt, lahendusvõimaluste selgitamine, avaldusele vastamine, võimalusel teenuse käivitamine
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud uute teenuste käivitamine konkreetsete asutuste puhul. Avaldustele vastamine toimub tähtaegselt (maksimaalselt 30 päeva jooksul).
8 Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele adekvaatse pildi loomine akadeemilises võrgus pakutavatest teenustest Akadeemilises võrgus osutatavate teenuste tutvustamine haridus-, teadus-, kultuuriasutustele veebi, e-posti, telefoni teel, nõupidamistel, võrguhaldurite vastuvõtuaegadel.
EENet Asutused on kursis EENeti poolt pakutavate teenustega.
9 Tasuliste eriteenuste toimimine Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele internetiühendusega seotud teenuste osutamine
EENet Asutustel on võimalik saada omahinnaga teenust, mida firmad pakuvad vaid suuremates linnades ja tihti väga kõrge hinnaga.
10 Akadeemilisse võrku ühendatud asutuste informeerimine võimalikest takistustest võrgu kasutamisel Informeerimine planeeritud sidekatkestustest, katkestuste põhjusest, viirusehoiatuste edastamine
EENet Planeeritud sidekatkestuste teated edastatakse enne katkestust ja ootamatute katkestuste põhjused pärast katkestust tehnilistele kontaktisikutele e-posti teel; suuremate katkestuste teave avaldatakse uudistelehel www.eenet.ee/uudised. Viirusehoiatused edastatakse tehnilistele kontaktisikutele e-posti teel.
11 Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele osutatavate teenuste dokumenteerimine Kliendibaasi uuendamine ja andmesidelepingute vormistamine, muutmine, lõpetamine vastavalt teenuste lisandumisele või lõpetamisele
EENet Teenuste kasutamise kohta kehtivad andmesidelepingud. Akadeemilisest võrgust lahkunud asutustega on andmesidelepingud lõpetatud hiljemalt 1 kuu jooksul alates teenuse osutamise lõpetamisest.
12 Infotehnoloogilise arengu kooskõlastamine maakondlikul tasemel Maakondlike IT-nõukogude istungitel osalemine ning seal EENeti seisukohtade esitamine
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud võrguhaldurite osavõtt istungitest.
13 Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine Eesti Koolide Andmebaasi www.edu.ee täiendamine vastavalt koolidelt laekuvatele parandustele
EENet Kõik soovijad saavad pidevalt kasutada Eesti Koolide Andmebaasi www.edu.ee. Laekuvad parandused viiakse baasi sisse 3 tööpäeva jooksul.
14 Sideteenuste maksumuse ja tegelike teenuste kooskõla jälgimine Laekuvate sidearvete kontrollimine ning leitud vigade kõrvaldamise kokkuleppimine
EENet Igakuiselt kontrollitakse sidearveid ning saadetakse vajadusel teenusepakkujatele e-kirjad vigade kohta.
15 Korrektse ja operatiivse asjaajamise tagamine EENetis asjaajamise korraldamine vastavalt kehtivale seadusandlusele ja headele tavadele
EENet Dokumentidest tulenevad tegevused toimuvad tähtaegselt, dokumentide liikumine toimub vastavalt asjaajamiskorrale.
16 Jooksva aruandluse tagamine Iganädalaste tegevusaruannete koostamine ja publitseerimine veebis
EENet Nädalaaruanded on veebis publitseeritud.
17 Dokumendiregistri pidamine ja avalikustamine Dokumendiregistri avalikustamine veebis. Dokumendiregistri jooksev täiendamine.
EENet Dokumendiregistrit täiendatakse pidevalt vastavalt dokumentide lisandumisele.
18 Magistraalvõrgu katkematu töö tagamine Magistraalvõrgu tööshoidmine, selle töö jälgimine
EENet Magistraalliinide tööajast ei moodusta katkestused rohkem kui 0.5%
19 Ruuterite tarkvara korrektse töö tagamine Vastavalt vajadusele ruuterite tarkvara vahetus
EENet Turvaaukude ilmnemisel uuendatakse ruuterite tarkvara hiljemalt 3 tööpäeva jooksul
20 Eesti akadeemilisele võrgule kiire ühenduse tagamine Euroopa akadeemiliste võrkudega GEANT projekti raames loodud välisühenduse käigushoidmine, projekti programmikomitee töös osalemine
EENet Toimib ühendus Euroopa akadeemiliste võrkudega. Osaletakse programmikomitee ja APM istungitel.
21 Üle-Euroopalise Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsiooni (TERENA; Trans-European Research and Education Networking Association) ja Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsiooni (CEENet; Central and Eastern European Networking Association) pakutavate võimaluste kasutamine koostöö arendamiseks Euroopa teadusvõrkudega ning EENeti personali koolitamiseks Osalemine TERENA ja CEENet juhtorganite töös. Osalemine nende organisatsioonide korraldatavatel koolitusüritustel. Infovahetus teiste akadeemiliste võrguorganisatsioonidega.
EENet EENeti töötajad osalevad juhtorganite koosolekutel. Töötajad osalevad rahvusvahelisel koolitusel.