EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Kinnitatud direktori 01.märts 2002.a käskkirjaga nr 2

EENeti 2002. aasta tööplaan


Tabel 1: Arendustegevus
Jrk. nr. Otsene eesmärk (ülesanne) Väljund Õigusakt Tulemuslikkuse näitaja (indikaatorid) Vastutav struktuuriüksus Tähtaeg (väljundi)
väljundi indikaator eesmärgi indikaator (mõju indikaator)
1 EESMÄRK 1. Andmesidevõrgus toimuvate uute sisuteenuste osutamine teadus- ja haridusasutustele

Turvalise e-posti teenuse juurutamine Turvalise e-posti teenuse kasutamise võimalus
Kõik Internetti ühendatud teadus- ja haridusasutused saavad võimaluse ööpäevaringselt turvalist e-posti kasutada vastavalt veebis publitseeritud kirjeldusele Kaob võimalus tavalise paketipüüdjaga akadeemilises võrgus liikuvaid võõraid kirju lugeda ning tulemusena suureneb inimeste usaldus Interneti suhtes EENet 11.märts

Internetivideoülekannete teenus Võimalus tellida teadus- ja õppetöö või hariduskorralduslike ürituste jaoks videokonverentsiteenus
Kõigil kvaliteetset internetiühendust omavatel teadus- ja haridusasutustel akadeemilises võrgus lisandub võimalus vajadusel videoülekandeid tellida vastavalt veebis kirjeldatud korrale Suureneb Interneti kasutamise multifunktsionaalsus, vähenevad aja- ja transpordikulud, suureneb huvitavate sündmuste kättesaadavus EENet 25.märts

Tasuliste teenuste osutamise korra ettevalmistamine Kord loob eeldused osutada ka selliseid spetsiifilisi teenusi, mille jaoks on tsentraalselt Riigieelarve kaudu raske summasid eraldada
Uute tasuliste teenuste loomine praegu osutatavate tasuta teenuste kõrvale Teenuste finantseerimise kord muutub mitmekesisemaks, millega tekib eeldus rikkama teenuste valiku tekkeks EENet, sõltub juriidilise vormi muutusest 10.mai

Turvalise veebiteenuse juurutamine Turvalise veebiteenuse kasutamise võimalus
EENeti serverites sensitiivset infot hoidvatel asutustel tekib võimalus vastavalt veebis publitseeritud korrale kaitsta ülekantavaid andmeid Kaob võimalus tavalise paketipüüdjaga võrgus liikuvaid sensitiivseid andmeid jälgida ning tulemusena suureneb inimeste usaldus Interneti suhtes EENet 12.mai

Domeeniregistreerimiskorra muutmine Muudetud korra koostamine, heaks kiitmine erinevate huvitatud osapoolte poolt, selle publitseerimine ja käivitamine
Korra rakendamine domeeninimedega tehtavatel operatsioonidel Uue ja kõigi poolt aktsepteeritud korra töösse rakendamine loob Interneti arenguks Eestis stabiilsema keskkonna. EENet, sõltub juriidilise vormi muutusest ja .ee TLD administraatorist 30.mai

Tasuliste konsultatsioonide sisseseadmine Täiendavate ja teemade poolest laiemate ning tootjate osas neutraalsete andmesidealaste konsultatsioonide kättesaadavus teadus- ja haridusasutustele
Konsultatsioonide kättesaadavus vastavalt kehtestatud ja veebis publitseeritud korrale kõigi teadus- ja haridusasutuste poolt tööaegadel Andmesidet puudutava oskuse väärtustamine ja asjaga seotud poolte huvi seda paremini rakendada EENet, sõltub juriidilise vormi muutusest 10.juuni

Raadiovõrkude ehitamise teenus Ühendust või selle parameetreid muuta soovivatel asutustel osutub võimalikuks eriteadmisi omamata või suuremat aega kulutamata saavutada soovitav eesmärk
Kõigile teenust vajavatele teadus- ja haridusasutustele on teenus kättesaadav vastavalt veebis publitseeritud korrale Suureneb Interneti kättesaadavus ja levik kaabeldusega halvasti varustatud piirkondades EENet 1.juuli

Lokaalvõrgu projekteerimisteenus Teadus- ja haridusasutused, kellel endal puudub vajalik kvalifitseeritud tööjõud, saavad tellida plaani neile sobiva lokaalvõrgu rajamiseks
Kõigile teenust vajavatele teadus- ja haridusasutustele on teenus kättesaadav vastavalt veebis publitseeritud korrale Lokaalvõrkude tööga seotud riistvaraprobleemide ja turvariskide vähenemine tõstab inimeste usaldust terve andmeside vastu ja tõstab selle kasutamise efektiivsust EENet 1.august

Juurdepääsuühenduste hooldamisteenuse käivitamine Andmesideteenust kasutavad asutused, kes praegu ei tule vajaliku tööga ise toime, saavad seda tellida EENetilt
Kõigile teenust vajavatele akadeemilisse võrku ühendatud asutustele on teenus kättesaadav vastavalt veebis publitseeritud korrale Probleemide kiire lahendamine juurdepääsuvõrgus tagab igapäevase töö sujuvama kulgemise ja tõstab inimeste usaldust terve andmeside vastu EENet 1.august

Dünaamilised teenused klientidele Kliendiks kvalifitseerunud asutused saavad kasutatavate teenuste hulka vastavalt vajadustele kiiresti muuta
Juhendmaterjali ning süsteemi loomine EENeti kodulehel Kasutajad harjuvad mõtlema Internetist kui praktilist väärtust omavast asjast, väheneb bürokraatiale kuluv aeg EENet, sõltub programmeerija palkamise võimalusest 23.september

IPv6 käivitamine Käivitub testvõrk uue protokolli rakenduste tundmaõppimiseks, sellega saavad liituda võrguarendusega tegelevad teadus- ja haridusasutused
Teenusest informeeritakse asjast huvitatud asutusi, raport tulemuste kohta publitseeritakse Internetis Uue protokolli õigeaegne rakendamine annab panuse akadeemilise võrgu jätkusuutlikusse arengusse ja tagab uute kvaliteedi- ja turvateenuste kiire ning valutu implementeerimise EENet 1.oktoober

Lokaalvõrgu hooldusteenus Akadeemilist võrku kasutavad asutused, kus puudub kvalifitseeritud tööjõud lokaalvõrgu haldamiseks, võivad vajaliku töö teenusena EENetilt tellida
Kõigile teenust vajavatele akadeemilisse võrku ühendatud asutustele on teenus kättesaadav vastavalt veebis publitseeritud korrale Lokaalvõrkude tööga seotud probleemide kiire lahendamine tõstab inimeste usaldust terve andmeside vastu ja tõstab selle kasutamise efektiivsust EENet 18.november

Nimeserverite uuendamine Suureneb kogu Eesti Interneti toimimiseks vajaliku tugiteenuse kiirus ja usaldusväärsus
Tehtud tööst informeerib EENet kasutajaid Interneti vahendusel, paraneb nimeserveri pöördumistele vastamise kiirus Jätkub Interneti ühtlane areng, riistvara tõrgetega seotud riskioht väheneb EENet 1.detsember
2 EESMÄRK 2. Magistraalvõrgu sujuva töö tagamine

Kasutajaküsitluse korraldamine ja tulemuste analüüsimine Võrgu planeerijatele ja finantseerijatele selgub, millised on praegu probleemid ning millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata
Tulemus publitseeritakse veebis Annuaalselt korraldatav kasutajaküsitlus annab dünaamilise pildi akadeemilise andmeside arengust, mis on vajalik arukate otsuste tegemiseks praegu ja pildi omamiseks ajaloost tulevikus EENet 30.märts

Läbirääkimised EE ja ET-ga linnadevaheliste andmesidekanalite soodsamate hindade saavutamiseks Sõltuvalt tekkivas konkurentsis pakutavatele soodsamatele lepingutele paraneb andmeside kvaliteet
Saavutatud kokkulepped liinide rendi osas väljenduvad suurenenud magistraalikiirustes, kiirused ja nende muutused publitseeritakse veebis Läbirääkimised erienvate pakkujatega harjutavad kanalipakkujaid neile ebatavalise olukorraga, kus monopoolsed reeglid enam ei tööta ning see toob pikemas perspektiivis kaasa jätkuvat hindade langust ning teenuse kvaliteedi tõusu EENet 1.september

Vajalike liinide kiiruse tõstmine Suureneb võrgu läbilaskevõime ja kasutajate võimalused inforessursside tarbimisel
Tulemus väljendub otseselt tarbitavate andmemahtude suurenemises ning pöördusaegade lühenemises kasutajate jaoks, tulemus on näha ka EENeti kodulehel publitseeritud kasutuse statistikas Vajadustele vastav dünaamiline areng tagab võrgu sujuva töö EENet 1.oktoober
3 EESMÄRK 3. Akadeemilise võrgu struktuuri muutmine vastavalt uuenenud tingimustele

Juriidilise vormi muutuse ettevalmistamine Selgus edaspidiseks parima võimaliku juriidilise vormi osas ning koostöö Haridusministeeriumiga vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisel Muutmist reguleeriv õigusakt Selgus juriidilist vormi puudutavates küsimustes on aluseks muutusi puudutavale tegevuskavale Eeldused edaspidise stabiilse arengu jaoks, selge rollijaotuse ja usu EENeti poolt osutatavatesse teenustesse tagab õieti valitud ja täpselt sõnastatud juriidiline vorm EENet, Haridusministeerium 1.mai

EENeti arhiivi ülevaatus koostöös Haridusministeeriumi arhivaariga ning sellest tulenevate ümberkorralduste tegemine arhiivis ja arhiveerimises Korrastatud arhiiv tagab tulevikus uurijatele ülevaate Eesti Interneti arengu algaastate ühest olulisest lõigust
Tulemus väljendub ennekõike sujuvamas asjaajamises asutustega Töö mõju on väga pika perspektiiviga, kui samaliigiliste asutuste dokumentatsiooni ei ole vaja väga suures mahus säilitada selleks, et püsiks ajalooline mälu, siis spetsiifiliste asutuste roll selles vallas on unikaalne EENet 30.aprill

CEENeti võrgupoliitika-alase 2002.aasta konverentsi korraldamises osalemine Rahvusvahelises akadeemiliste võrkude koostöös osalemine tagab jooksva teabe olulisematest arengusuundadest mujal maailmas ning Eesti struktuuride hea haakumise globaalsesse akadeemilisse võrku
Info konverentsi kohta publitseeritakse veebis ning huvilistel teadus- ja haridusasutustest on võimalik sellest osa võtta Teadmine meie asukohast maailmas ning info võõrastest eksimustest võimaldab paljusid probleeme vältida juba eos EENet 20.september


Tabel 2: Operatiivtegevus
jrk. nr. Eesmärk/ ülesanne Tegevused Õigusakt Vastutav struktuuriüksus Tulemuslikkuse indikaatorid Tähtaeg
1 Akadeemilises võrgus aset leidnud turvaintsidentide operatiivne lahendamine Võrgustatistika analüüsimine, probleemsete arvutite tuvastamine, asutuste informeerimine ja vajadusel piirangute kehtestamine
EENet Kõik tekkivad turvaintsidendid lahendatakse 1 kuu jooksul; puuduvad kauem lahendatama turvaintsidendid.
2 Serverite korrektse töö tagamine Serverite hooldamine ja jälgimine: magistraalvõrguserverite logifailide lugemine, ketta- ja mälukasutuse jälgimine, tarkvara uuendamine, vigaste detailide kõrvaldamine
EENet Serverite tööajast ei moodusta katkestused rohkem kui 0.5%
3 Haridusvõrgu nimeruumi korrektsuse tagamine Haridusvõrgu nimeruumi hooldamine: tsoonifailide korrektsuse kontroll ja täiendamine vastavalt võrgu kasvule, andmebaasi korrastamine
EENet Haridusvõrgu asutuste korrektsed taotlused muudatusteks nimeserverites täidetakse 3 tööpäeva jooksul. Puuduvad järjekorrad; kaebusi hostmasterite tööle ei esitata. Hallatavad nimeserverid toimivad 99% ulatuses korrektselt
4 Teise taseme domeeninimede registreerimine Pöördumiste kontroll ning laekuvatele avaldustele vastamine, nende alusel vajalike muudatuste ja uute kirjete tegemine nimeserverites, andmebaasi korrashoid
EENet Taotlustele vastatakse 7 tööpäeva jooksul. Puuduvad pikemad järjekorrad; kaebusi hostmasterite tööle ei esitata. Hallatavad nimeserverid toimivad 99% ulatuses korrektselt
5 Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste vajaduste rahuldamine andmesidealaste konsultatsioonide järele Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste konsulteerimine andmeside alal vastavalt asutuste operatiivsele vajadusele või võrgukasutuse ebaharilike näitajate korral
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud iga jooksva nädala konsultatsiooniteemad.
6 Akadeemilisse võrku ühendatud asutustele juurdepääsu tagamine magistraalvõrku Võrgu logide analüüs, vajadusel lubamatu liikluse tekitajate korralekutsumine, rikete kõrvaldamine või kõrvaldamise korraldamine
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud iga jooksva nädala katkestused ja korralekutsumised
7 Asutustele andmesideteenuste osutamine vastavalt asutuste avaldustele Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste andmesideteenuste alaste avalduste vastuvõtt, lahendusvõimaluste selgitamine, avaldusele vastamine, võimalusel teenuse käivitamine
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud uute teenuste käivitamine konkreetsete asutuste puhul. Avaldustele vastamine toimub tähtaegselt (maksimaalselt 30 päeva jooksul).
8 Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele adekvaatse pildi loomine akadeemilises võrgus pakutavatest teenustest Akadeemilises võrgus osutatavate teenuste tutvustamine haridus-, teadus-, kultuuriasutustele veebi, e-posti, telefoni teel, nõupidamistel, võrguhaldurite vastuvõtuaegadel.
EENet Uute teenuste juurutamisest informeeritakse asutusi e-posti teel 3 tööpäeva jooksul. Jooksvatele küsimustele vastatakse vastavalt jooksvatele vajadustele ning asutusele sobivat kanalit kasutades.
9 Akadeemilisse võrku ühendatud asutuste informeerimine võimalikest takistustest võrgu kasutamisel Informeerimine planeeritud sidekatkestustest, katkestuste põhjusest, viirusehoiatuste edastamine
EENet Planeeritud sidekatkestuste teated edastatakse enne katkestust ja ootamatute katkestuste põhjused pärast katkestust tehnilistele kontaktisikutele e-posti teel; suuremate katkestuste teave avaldatakse uudistelehel www.eenet.ee/uudised. Viirusehoiatused edastatakse tehnilistele kontaktisikutele e-posti teel.
10 Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele osutatavate teenuste dokumenteerimine Kliendibaasi uuendamine ja andmesidelepingute vormistamine, muutmine, lõpetamine vastavalt teenuste lisandumisele või lõpetamisel
EENet Teenuste kasutamise kohta kehtivad andmesidelepingud. Akadeemilisest võrgust lahkunud asutustega on andmesidelepingud lõpetatud hiljemalt 1 kuu jooksul alates teenuse osutamise lõpetamisest.
11 Infotehnoloogilise arengu kooskõlastamine maakondlikul tasemel Maakondlike IT-nõukogude istungitel osalemine ning seal EENeti seisukohtade esitamine
EENet EENeti nädalaaruannetes on kajastatud võrguhaldurite osavõtt istungitest.
12 Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine Eesti Koolide Andmebaasi www.edu.ee täiendamine vastavalt koolidelt laekuvatele parandustele
EENet Kõik soovijad saavad pidevalt kasutada Eesti Koolide Andmebaasi www.edu.ee. Laekuvad parandused viiakse baasi sisse 3 tööpäeva jooksul.
13 Sideteenuste maksumuse ja tegelike teenuste kooskõla jälgimine Eesti Telefonilt laekuvate sidearvete kontrollimine ning leitud vigade kõrvaldamise kokkuleppimine
EENet Igakuiselt kontrollitakse sidearveid ning saadetakse vajadusel Eesti Telefonile e-kiri vigade kohta.
14 Korrektse ja operatiivse asjaajamise tagamine EENetis asjaajamise korraldamine vastavalt kehtivale seadusandlusele ja headele tavadele
EENet Dokumentidest tulenevad tegevused toimuvad tähtaegselt, dokumentide liikumine toimub vastavalt asjaajamiskorrale.
15 Dokumendiregistri viimine vastavusse Avaliku Teabe Seaduse nõuetega Dokumendiregistri avalikustamine veebis. Dokumendiregistri jooksev täiendamine.
EENet Dokumendiregister avalikustatakse 1.märtsiks 2002. Dokumendiregistrit täiendatakse pidevalt vastavalt dokumentide lisandumisele. 1.märts 2002 + pidev
16 Magistraalvõrgu katkematu töö tagamine Magistraalvõrgu tööshoidmine, selle töö jälgimine
EENet Magistraalliinide tööajast ei moodusta katkestused rohkem kui 0.5%
17 Ruuterite tarkvara korrektse töö tagamine Vastavalt vajadusele ruuterite tarkvara vahetus
EENet Turvaaukude ilmnemisel uuendatakse ruuterite tarkvara hiljemalt 3 tööpäeva jooksul


Tööplaan on koostatud vastavalt Haridusministeeriumi vormile ning EENeti Nõukogu poolt kinnitatud tegevuskava järgi