EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) 2005. a tegevuskava

Vorm 13

Lisa nr 1
EENeti eelarvetaotlusele 2005. aastaks
(esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile 11.mail 2004)

Asutuse nimetus: Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) Finantseerimine (tuh kr):
2003.aastaaruanne 15,989
2004.a eelarve 21,830
2005.a eelarvetaotlus 31,135
Tegevusvaldkond:
EENet tagab
  • haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste spetsiifilistele vajadustele vastava akadeemilise andmesidevõrgu toimimise ning selle vastavuse uutele innovaatilistele projektidele (e-koolitus, e-teadus, e-tervishoid, e-teave, e-riik, Eesti GRID);
  • osutatavate andmeside- ja sisuteenuste (infotehnoloogial baseeruvad teenused, mis pole vajalikud andmeside tagamiseks vaid võrgus vahetatava informatsiooni olemasoluks) vastavuse klientide vajadustele;
  • Eesti maatunnusel baseeruva DNS-i tippdomeeni .ee korrektse haldamise.
Asutuse strateegiline eesmärk 1: Tagada akadeemilise magistraalvõrgu toimimine haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
Tegevus:
1.1 Magistraalide kiiruse maksimiseerimine
Soovitav tulemus: Vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega.
Tegevus:
1.2. GEANT võrguga ühenduse tagamine
Soovitav tulemus: Vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on ühendus GEANT võrguga maksimaalse võimaliku kiirusega.
Tegevus:
1.3. Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1.Katkestuste aeg magistraalliinide tööajast mitte rohkem kui 0.5% mitte rohkem kui 0.4% mitte rohkem kui 0.4%
2. Ruuterite tarkvara uuendamiskiirus pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist. uuendatud 1 tööpäeva jooksul uuendamine 1 tööpäeva jooksul uuendamine 1 tööpäeva jooksul
3. Turvaintsidentide lahendamise kiirus 1 nädala jooksul nende ilmnemisest 1 nädala jooksul nende ilmnemisest 1 nädala jooksul nende ilmnemisest
4. Planeeritud katkestuste kavandamine väljaspoole tööaega 95% planeeritud katkestustest toimub väljaspool tööaega. 95%

95%

95%

Soovitav tulemus: Planeeritud sidekatkestuste teated edastatakse enne katkestust ja ootamatute katkestuste põhjused pärast katkestust tehnilistele kontaktisikutele e-posti teel; suuremate katkestuste teave avaldatakse uudistelehel www.eenet.ee/uudised. Viirusehoiatused edastatakse tehnilistele kontaktisikutele e-posti teel. Asutusi konsulteeritakse ühenduste loomisel, muutmisel, probleemide ilmnemisel. EENeti nädalaaruannetes on kajastatud olulisemad katkestused, lubamatu liikluse tekitajate korralekutsumine, konsultatsiooniteemad.
Tegevus:
1.4 IPv6 numbrite kasutuselevõtmine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
Erinevate ruuterite ja kanalite arv, millel IPv6 on testitud üks ruuter ja kaks erinevat kanalit

kolm erinevat ruuterit ja kolm erinevat kanalit

kolm erinevat ruuterit ja neli erinevat kanalit

Tegevus
1.5 Munitsipaalfiibrite ehitamise projektide algatamine

Soovitav tulemus: Finantseerimise olemasolul initsieerib EENet 2005.aastal vähemalt kolmes linnas munitsipaalfiibrite projektid vähemalt 40 haridus-, teadus-, kultuuriasutuse ühendamiseks.

Asutuse strateegiline eesmärk 2: Osutada teadus- ja haridusasutustele andmesidevõrgus kvaliteetseid sisuteenuseid
Tegevus:
2.1 Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi ja projekte 500

580

630

Soovitav tulemus: Teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline
Tegevus:

2.2 Turvaline e-postkastiteenuse osutamine

Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Postkaste kasutavate asutuste arv aasta lõpuks 316

420

450

Soovitav tulemus: Kõigil Internetti ühendatud teadus- ja haridusasutustel on jätkuvalt võimalus ööpäevaringselt kasutada turvalist e-posti vastavalt veebis publitseeritud kirjeldusele.
Tegevus:
2.3 FTP-serveri teenuse osutamine
Soovitav tulemus: Aadressil http://ftp.eenet.ee avalik, pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv
Tegevus:
2.4 Nimeserveriteenuse osutamine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Tööpäevade arv, mille jooksul täidetakse korrektsed taotlused muudatusteks 7 7 7
2. Prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks 19191 24370 29720
Soovitav tulemus: Hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt.
Tegevus:
2.5 Koolituse korraldamine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Andmesidealaste koolituskursuste arv 1

2

2

Tegevus:2.6 Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenusTulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Internetivideoülekannete ja videokonverentside arv 5

10

10

Tegevus:

2.7 Ruuterite ja serverite installeerimine asutuste jaoks

Soovitav tulemus: Teenus on olemas; juhendid publitseeritud EENeti veebis.
Tegevus:

2.8 Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine

Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Koolidelt laekuvate paranduste sisseviimise aeg tööpäevades 3 3 3
Soovitav tulemus : Andmebaas on aadressil www.edu.ee pidevalt kättesaadav
Tegevus:
2.9 Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmesidevajaduste kindlakstegemine ning vajalike muutuste kavandamine
Soovitav tulemus: Kasutajaküsitlused toimuvad iga aasta I kvartalis ja nende aruanded publitseeritakse veebis (www.eenet.ee/kasutajakysitlused/). Uusi sisuteenuseid ja muid muudatusi EENeti töös kavandatakse vastavalt küsitluste käigus selgunud aktuaalsetele vajadustele.
Tegevus:
2.10 Täpse aja teenuse osutamine
Soovitav tulemus: Ajaserveri täpsus on alati vähemalt 0.0001 sekundit
Asutuse strateegiline eesmärk 3: Luua Eesti teadus- ja arendusasutustele superarvutuste ressurss
Tegevus:
3.1 "Eesti Grid" käivitamine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Konsortsiumi moodustamine algatusrühm moodustatud konsortsium moodustatud Eesti Grid on käivitatud
2. 128 arvutist koosneva keskse paralleelarvuti loomine - testklaster loodud; Gridi on ühendatud projekti osapoolte olemasolevad arvutusvõimsused arvuti loodud
3. Sertifitseerimiskeskuse loomine - keskus loodud, esimesed sertifikaadid väljastatud keskus väljastab sertifikaate
Asutuse strateegiline eesmärk 4: Interneti kasutamise propageerimine ja EENeti tegevuse tutvustamine
Tegevus:
4.1 Avalikkussuhete plaani tellimine
Soovitav tulemus: 2005. aasta II pooles valmib EENeti avalikkussuhete pikaajaline plaan, mille alusel toimub edaspidi EENeti tegevuse tutvustamine.
Tegevus:
4.2. Arvutijoonistuste võistluse läbiviimine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
1. Võistlusel osalenud piltide arv 1900 2000 2100
Tegevus:
4.3 EENeti tegevust tutvustavate artiklite kirjutamine ja intervjuude andmine
Tulemuslikkuse indikaator Tulemus
2003 saavutus 2004 kavand. 2005 soovitav
Ilmunud artiklite ja antud intervjuude arv 6 6 10
Tegevus:
4.4 Aastaraamatu koostamine
Soovitav tulemus: EENeti aastaraamat annab ülevaate akadeemilise võrgu hetkeseisust Eestis, arengutest varasematel aastatel ning tutvustab põhjalikult, millistes projektides ning protsessides osalesid EENet ja terve akadeemiline võrk 2004.aastal.
Tegevus:
4.5 EENeti teenuste jooksev tutvustamine
Soovitav tulemus: Asutuste jooksev informeerimine vastavalt jooksvatele vajadustele olemasolevatest ja loodavatest teenustest akadeemilises võrgus, kasutades selleks erinevaid teid (teated haridusosakondadele, uudisteagentuuridele, olemasolevatele klientidele jne, uudised EENeti veebis), tagab potentsiaalse klientuuri informeerituse.


Uued tegevused sh uued investeeringud
Jrk.nr Tegevuse nimetus Tegevusvaldkond Tegevuse eesmärk ja õiguslik alus Kuluartiklid maj. sisu järgi Finantseerimine (tuh kr) Tagajärg, kui uus tegevus ei rakendu
2004 eelarve 2005 EA taotlus 2006 2007 2008
1.1 Magistraalide kiiruse maksimiseerimine Teadus- ja arendustegevus. Kõrgharidus. Üldharidus. Kutse- ja täiskasvanu­haridus. Infoühiskonna arendamine. Tagada haridus-, teadus-, kultuuriasutustele osana infrastruktuurist kaasagse Internetiühenduse kasutamise võimalus. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002-2006 "Teadmiste põhine Eesti". Koalitsioonileping Kokku
sh maj.kulu
investeeringud
7,806
4,306
3,500
8,461
6,078
2,382
11,900
7,800
4,100
13,100
8,800
4,300
12,400
9,200
3,200
Internetiühenduse aeglus takistab haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste efektiivset tööd ning aeglustab infoühiskonna arengut Eestis.
1.5 Munitsipaalfiibrite ehitamise projektide algatamine Üldharidus. Kutse- ja täiskasvanuharidus. Infoühiskonna arendamine Laiendada arvutipõhise õppe võimalusi, luues linnades paiknevatele haridusasutustele võimalus kasutada ülikiiret Internetiühendust. Koalitsioonileping Kokku
sh maj.kulu
0 2,000
2,000
2,500
2,500
2,500
2,500
1,000
1,000
Korraliku juurdepääsu puudumisel andmesidevõrgule ei ole efektiivne arvutipõhine õpe võimalik.
3.1 "Eesti Grid" käivitamine Teadus. ja arendustegevus Luua teadus- ja arendusasutustele osana infrastruktuurist superarvutuste ressurss osalemiseks ELi teadus- ja arendusprogrammides, koalitsioonileping Kokku
sh maj.kulu
investeeringud
0 5,000
1,000
4,000
5,000
1,000
4,000
5,000
1,000
4,000
5,000
1,000
4,000
Jätkub teadlaste väljavool, sest kaasaegseks teadustööks vajalikku arvutusmahtu Eestis ei ole. Eesti jääb kõrvale mitmetest EL teadusprojektidest. Grid käivitamiseta pidurdub Eesti majandusliku konkurentsivõime areng