EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

EENeti 2004. aasta tööplaani täitmise aruanne

Arendustegevuse tööplaani täitmine

Jrk. nr. Otsene eesmärk (ülesanne) Väljund Tulemuslikkuse näitaja (indikaatorid) Kaasatud üksused Tähtaeg (väljundi) Tulemus

väljundi indikaator eesmärgi indikaator (mõju indikaator)
4 Tulemusvaldkond 4: teadus ja arendustegevus
4.1 Üldeesmärk 1: Teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri kaasajastamine.
4.1.1 Projekt Eesti GRID: luua Eesti teadus- ja arendusasutustele superarvutuste ressurss. Konsortsiumi moodustamine. Keskse paralleelarvuti loomine. Konsortsiumilepingu sõlmimine. Keskse paralleelarvuti olemasolu. Eesti teadlased saavad võimaluse lahendada keerukaid ülesandeid, mis nõuavad väga suurt arvutusvõimsust. Paranevad rahvusvahelistes teadusprojektides osalemise võimalused. Konsortsiumis osalevad teised asutused - ülikoolid, teadusasutused 31. 12. 2004 Konsortsiumi moodustamiseks on EENet ettevalmistused teinud, edasi on vajalik Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevus. Seadmeruumi ettevalmistamist kesksele paralleelarvutile on alustatud, arvuti enda muretsemiseks puudub vajalik finantseering. Samas on Eesti GRID käivitatud: teadusarvutusteks on stabiilselt kättesaadavad 100 protsessorit, protsessoriaega on kasutatud summaarselt ca 11 aastat. Eesti Gridi Sertifitseerimiskeskus on andnud välja 42 kasutajasertifikaati ning 26 masina- ja teenusesertifikaati.
7 JUHTIMINE
7.1 Üldeesmärk 1: Teadus- ja arendustegevuseks ning kõigi haridusvaldkondade (üldharidus, kutse- ja täiskasvanuharidus, kõrgharidus)
jaoks nüüdisaegse töö- ja õpikeskkonna loomine
7.1.1 Projekt: optilise akadeemilise magistraalvõrgu loomine Tallinn-Tartu optilise magistraali kasutuselevõtmine. Fiibriprojektide algatamine linnades. Tallinn-Tartu optilise magistraali hankelepingu sõlmimine. Algatatud fiibriprojektide arv. Kiire andmesidevõrgu kasutamise võimalus lubab kasutada nüüdisaegseid õppemeetodeid, parandades haridustaset. Fiibriprojektis osalevad linnad. 31. 12. 2004 Hankeleping sõlmitud 13.04.2004. Algatatud 2 fiibriprojekti (Viljandi, Paide) ja peetud läbirääkimisi teistes linnades (Jõgeva, Pärnu).
7.1.2 Projekt Next Generation GÉANT: koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa haridusvõrkudega kiire akadeemilise välisühenduse tagamine Osalemine kõiki Euroopa haridusvõrke ühendavas Euroopa Komisjoni toetatavas projektis Next Generation GÉANT. Konsortsiumilepingu sõlmimine. Euroopa haridusvõrkudega ühenduse kiiruse tõstmine 622 Mb/s-le. Kiire välisühendus Euroopa haridusvõrkude ja maailmaga lubab tõsta Eestis antava hariduse ja tehtava teaduse taset. Euroopa haridus- ja teadusvõrgud 31. 12. 2004 GN2 Multi-Gigabit European Academic Network leping sõlmitud 10.09.2004; ühenduskiirus tõstetud 622 Mbps-le 30.12.2004.
7.2 Üldeesmärk 2: Infoühiskonna arendamine. Haridusvaldkonnas infotehnoloogia kasutamise viimine EL keskmisele tasemele.
7.2.1 .ee domeenide registreerimiskeskkonna kaasaajastamine Domeeniregistreerimise uuenenud keskkond ja registreerimisprotseduurid. Domeenide taotlemise uute vormide olemasolu ja toimivus, taotluste lahendamise infosüsteemi toimivus, juhendmaterjalide olemasolu. Korrastatud domeenikeskkond aitab kaasa infoühiskonna ladusale arengule Eestis.
31. 03. 2004 Registreerimiskeskond kaasajastatud (loodud uued vormid ja uuendatud taotluste lahendamise infosüsteemi), juhendid veebis avaldatud. Vt www.eenet.ee .ee domeen
7.2.2 Akadeemilise andmesidevõrgu eesmärkide teadvustamine kasutajatele ja ühiskonnale Akadeemilist andmesidevõrku tutvustav materjal. Akadeemilist andmesidevõrku tutvustava materjali väljaandmine. Asutused on kursis EENeti tegevuspõhimõtete, pakutavate teenuste, kohaga ühiskonnas.
15. 09. 2004 Broshüüri trükkimisest loobutud, kuna Nõukogu peab aru tegevuspõhimõtete teemal. Asutusi on informeeritud elektrooniliste kanalite kaudu (kontaktisikute postitusloendid, EENeti veeb), samuti ajakirjanduse vahendusel (nt 2 artiklit Arvutimaailmas; pressiteated). Märtsis alustati Euroopa akadeemiliste andmesidevõrkude uudiste avaldamist (vt www.eenet.ee Uudised)
7.2.3 Interneti ja arvutite kasutamise propageerimine Arvutijoonistuste võistlus. Arvutijoonistuste võistlusel osalenud tööde arv; osalenud koolide arv. Arvutijoonistuste võistlus haarab õpilasti üle terve Eesti. Võistluse teemavalik annab õpilastele põhjust väljendada arvutigraafika vahenditega oma suhet Interneti ja arvutitega.
30. 11. 2004 Võistlusel osales 3372 pilti, joonistajaid oli 216 koolist. Võidupildid on 14.12.2004-st alates väljas Toompea lossis.
7.2.4 Interneti ja arvutite kasutamise oskuste tõstmine Koolituskursused võrguehituse ja võrguarenduse kohta. Koolituskursuste arv. Paraneb akadeemilist arvutivõrku kasutavate asutuste lokaalvõrkude ülesseadmise ja hooldamise kvaliteet.
31. 12. 2004 Viidi läbi DNS-kursus. EENeti kaasabil käivitati regulaarsed griditeemalised seminarid Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis, kus EENeti töötajad esinesid 8 ettekandega.
2004. aasta tööplaanile lisaks tehtu:

Kaasaegse õppekeskkonna loomine Õppematerjalide serveri käivitamine Serveriruumi soovinud ja saanud õpetajate arv Paraneb juurdepääs e-õppematerjalidele

Serveris www.koolielu.edu.ee sai õppematerjalide jaoks ruumi 37 õpetajat 31 koolist; avaldati Tiigrihüppe Sihtasutuse toel valminud õppematerjalid ajaloost, arhitektuurist, muusikast, Euroopa Liidust.

Haridus- ja Teaduministeeriumi aitamine õpilasvõistluste sarja "Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!" läbiviimisel Haridus- ja Teadusministeeriumi fotokonkursi “Hea Kool” jaoks veebikeskkonna loomine Töötav veebikeskkond Haridus- ja Teadusministeerium saab kinnituse EENeti pädevusest sarnaste ülesannete lahendamisel

Veebikeskkond võistluse alguseks 14.12.2004 valminud ja toimib.

Operatiivtegevuse tööplaani täitmine

Jrk. nr. Eesmärk/ ülesanne Tegevused Tulemuslikkuse indikaatorid Tähtaeg Tulemus
1 Tagada akadeemilise magistraalvõrgu toimimine haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks Magistraalide kiiruse maksimiseerimine Vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega.
Täidetud. Vt lisatud magistraalide tabel.
GÉANT võrguga ühenduse tagamine Vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on ühendus GÉANT võrguga maksimaalse võimaliku kiirusega.
Täidetud. Alates 2005.a algusest on EENeti ühendus GÉANT võrguga 622 Mbps
Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine Katkestuste aeg magistraalliinide tööajast ei ületa 0.4%.
Täidetud
Ruuterite tarkvara uuendatakse pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist 1 tööpäeva jooksul.
Täidetud
Turvaintsidendid lahendatakse 1 nädala jooksul nende ilmnemisest.
Täidetud. Võrgukasutajate jaoks käivitati mais 2004 turvauudiste list.
95% planeeritud katkestustest toimub väljaspool tööaega.
Täidetud
IPv6 numbrite kasutuselevõtmine IPv6 on testitud vähemalt 3 erineval ruuteril ja 3 erineval kanalil.
IPv6 numbriruum on eraldatud 19 asutusele (sh 13 tunneli, 6 otseühendusega), IPv6 on testitud 4 ruuteril ja 12 kanalil.
Akadeemilisse võrku ühendatud asutustele juurdepääsu tagamine magistraalvõrku EENeti nädalaaruannetes on kajastatud olulisemad katkestused, lubamatu liikluse tekitajate korralekutsumine, konsultatsiooniteemad. Planeeritud katkestustest hoiatatakse asutusi ette.
Täidetud, vt www.eenet.ee Dokumendid
2 Osutada teadus- ja haridusasutustele andmesidevõrgus kvaliteetseid sisuteenuseid Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine Teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi ja projekte 550; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline.
Täidetud; erinevaid asutusi ja projekte aasta lõpuks 625
Turvalise e-postkastiteenuse osutamine Teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi 350; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline.
Täidetud; teenuse kasutajaid aasta lõpuks 432, kel kokku 3200 e-postkasti
Nimeserveriteenuse osutamine Korrektsed taotlused muudatusteks täidetakse 7 tööpäevaga; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt.
Täidetud
Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenuse osutamine Internetivideoülekannete ja videokonverentside arv on kokku 10.
Internetivideoülekannete ja videokonverentside arv oli kokku 9.
Ruuterite ja serverite installeerimine asutuste jaoks Teenus on olemas; juhendid publitseeritud EENeti veebis.
Täidetud; teenust kasutas 2 asutust
Osutatavate põhiteenuste, avalike teenuste, tasuliste eriteenuste uuendamine, uute teenuste väljatöötamine Teenuste osutamiseks kasutatav riist- ja tarkvara on kaasaegne ja töökindel. Teenused toimivad stabiilselt.
Täidetud
Teenusserverite jooksev haldus

Täidetud
Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmeside- ja sisuteenuste vajaduste kindlakstegemine vajalike muutuste kaardistamiseks Viiakse läbi kasutajaküsitlus, tulemused publitseeritakse veebis. 31. 03. 2004 Täidetud. Vastas 455 asutust (58% ankeedi saajatest). Aruanne vt www.eenet.ee Kasutajaküsitlused
3 Osutada kvaliteetseid avalikke teenuseid Teise taseme domeeninimede registreerimine Taotlustele vastatakse 7 tööpäeva jooksul. Prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks on 20000.
Täidetud. .ee juurserveris oli aastavahetuseks registreeritud 25650 domeeninime
Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine Andmebaas on aadressil www.edu.ee pidevalt kättesaadav; koolidelt laekuvad parandused viiakse baasi 3 tööpäeva jooksul.
Täidetud
Täpse aja teenuse osutamine Ajaserveri täpsus on alati vähemalt 0.0001 sekundit.
Täidetud
FTP-serveri teenuse osutamine Aadressil http://ftp.eenet.ee on avalik, pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv.
Täidetud
Eestikeelsete õppematerjalide publitseerimine Õppematerjalid on publitseeritud aadressil kuutorvaja.eenet.ee ja neid täiendatakse/parandatakse jooksvalt.
Täidetud; lisaks on koostatud ning publitseeritud juhendeid arvutijoonistuste võistluse ja domeenide registreerimise kohta
4 Tagada korrektne juhtimine, planeerimine, aruandlus jm dokumenteerimine ja asutuse infrastruktuuri töö 2004.a. tööplaani koostamine Direktori käskkirjaga kinnitatud EENeti 2004.a. tööplaan. 16. 02. 2004 Täidetud; tööplaan esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimisosakonnale 9.01.2004 ja kinnitatud EENeti Nõukogu poolt 31.05.2004
2005.a. riigieelarvevahendite taotlemine Riigieelarvevahendite taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile nõutud tähtajal.
Täidetud; eelarvetaotlus esitatud 11.05.2004
Asutuse jooksev juhtimine; asjaajamine haldava ministeeriumi ja teiste riigiasutustega EENet toimib efektiivselt; tööplaanid täidetakse.
Täidetud. Direktor andis välja 62 käskkirja, sõlmiti 63 lepingut (lisaks andmesidelepingutele).
Asutuse esindamine Avalikkus saab tasakaalustatud teavet EENeti tegevuse kohta.
Täidetud
Jooksev tegevus- ja raamatupidamisaruandlus Nõutud tegevus- ja raamatupidamisaruanded esitatakse tähtaegselt. Iganädalased aruanded Haridus- ja Teadusministeeriumi infolehe jaoks publitseeritakse veebis.
Täidetud
Raamatupidamise ja arvelduste tagamine Raamatupidamine on korraldatud korrektselt.
Täidetud
Korrektse asjaajamise korraldamine. Dokumendiregistri pidamine ja avalikustamine. EENeti veebi jooksev täiendamine. Dokumendiregistrit täiendatakse igal tööpäeval; register on seadusega nõutud mahus avalikustatud veebilehel. Asjaajamine toimib ladusalt ja korrektselt. EENeti veebis olevad materjalid on jooksvalt täiendatud.
Täidetud. Saabus 721 paberkirja, saadeti välja 292
Haridus-, teadus-, kultuuriasutustele osutatavate teenuste dokumenteerimine Kehtivad andmesidelepingud on avalikustatud osana EENeti dokumendiregistrist.
Täidetud. 2004.aastal valmistati ette 355 andmesidelepingut
Arhiivi korrastamine Arhiiv vastab seadusandluses ette nähtud tingimustele.
Täidetud, andmed arhiiviregistrile esitatud 23.2.2004. EENeti arhiivis on 1.jaanuar 2005 seisuga 231 arhivaali
Asutuse infrastruktuuri töö tagamine (IT, ruumid, transport, hanked, remont jmt) Asutuse infrastruktuur, sh infosüsteem toimib korrektselt.
Täidetud. Viidi läbi 3 riigihanget.
5 Teha rahvusvahelist koostööd akadeemilise andmeside alal Üle-Euroopalise Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsiooni TERENA, Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsiooni CEENet, RIPE NCC pakutavate võimaluste kasutamine koostöö arendamiseks Euroopa teadusvõrkudega. Osalemine TERENA, CEENeti, RIPE töös. Infovahetus teiste akadeemiliste võrguorganisatsioonidega.
Täidetud. Osaleti TERENA ja CEENeti aastakoosolekutel ning RIPE töös, toimus pidev infovahetus.

Magistraalid 2004

Akadeemilise võrgu magistraalid Kiirus 2004.aasta alguses Kiirus 2004.aasta lõpuks
Tallinn-Stockholm (GÉANT) 155 Mbps 622 Mbps
Tartu-Tallinn 100 Mbps 1000 Mbps
Tallinn-Haapsalu 10 Mbps 11 Mbps
Haapsalu-Pärnu 2 Mbps
Tallinn-Pärnu
4 Mbps
Haapsalu-Kuressaare 2 Mbps
Tallinn-Kuressaare
4 Mbps
Tartu-Viljandi 2 Mbps
Tallinn-Viljandi
8 Mbps
Tallinn-Rakvere 2 Mbps 4 Mbps
Tallinn-Jõhvi 2 Mbps 4 Mbps
Haapsalu-Kärdla 2 Mbps 2 Mbps
Tartu-Jõgeva 2 Mbps
Tartu-Põlva 2 Mbps 2 Mbps
Põlva-Räpina 2 Mbps 2 Mbps
Tartu-Võru 2 Mbps 2 Mbps
Tallinn-Paide 2 Mbps 2 Mbps
Tallinn-Rapla 2 Mbps
Paide-Türi 2 Mbps 2 Mbps
Tartu kontori fiiber 1000 Mbps 1000 Mbps
EENet-TIX LAN 100 Mbps 1000 Mbps

Koostatud 13.jaanuar 2005