EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu 2002. aasta tööplaani täitmise aruanne

Tegevuse eesmärgid

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (edaspidi EENet) 2002.aasta tegevuse peamisteks eesmärkideks olid:
  1. Andmesidevõrgus uute sisuteenuste osutamine teadus- ja haridusasutustele
  2. Magistraalvõrgu sujuva töö tagamine
  3. Akadeemilise võrgu struktuuri muutmine vastavalt uuenenud tingimustele
  4. Internetiteenuste kasutamise propageerimine
Samuti tuli käigus hoida senised andmesidevõrgu kaudu osutatavad teenused, tagada nõutav aruandlus jm haldustegevus.

Arendusosakonna töö eesmärk on tagada andmesidevõrgu kaudu osutatavate teenuste toimimine, uute teenuste väljatöötamine ning osutamine, samuti võimalike turvaprobleemidega tegelemine EENeti hallatavas arvutivõrgus.

Tehnikaosakonna töö eesmärk on tagada magistraalvõrgu, sh välisühenduse pidev töö ning luua haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele võimalused selle võrgu kasutamiseks.

Klienditeenindusosakonna töö eesmärk on tagada suhtlus ja andmesidelepingute sõlmimine akadeemilise andmesidevõrgu kasutajatega ja kindlustada EENeti haldussuutlikkus, sealhulgas terve EENeti kirjavahetus ja dokumendihaldus.

Uute sisuteenuste juurutamine

11. märtsiks juurutati turvalise e-posti teenus, mida saavad kasutada kõik EENeti postiserveri kliendid. Tagasiside põhjal on hiljem parandatud mõned pisemad vead teenuses.

5. märtsist on olemas internetivideoülekannete teenus, mis annab kõigile kvaliteetset internetiühendust omavatele teadus- ja haridusasutustele võimaluse tellida teadus-, õppetöö- või haridusalaste ürituste jaoks videokonverentsi korraldust EENetilt. Teenus on osutunud kasutajate hulgas populaarseks ja videoülekandeid on tulnud korraldada lisaks Tartule veel Kuressaarest ning Tallinnast.

10. maiks valmistati ette tasuliste teenuste osutamise kord: pandi paika teenuste osutamise põhimõtted ja eesmärgid, määrati konkreetsete vastutajate rollid, täpsustati teenuste maksumuse arvutamise alused.

Turvaline veebiteenus juurutati 12.maiks ja see võimaldab EENeti serverites sensitiivset infot hoidvatel asutustel kaitsta ülekantavaid andmeid. Tagasiside teenuse kohta on olnud positiivne.

1.juulist on kättesaadav raadiovõrkude ehitamise teenus vastavalt veebis publitseeritud korrale, 1. augustist lokaalvõrgu projekteerimise ja juurdepääsuühenduste hooldamise teenus ning 18.novembrist lokaalvõrgu haldamise teenus, mis kõik on suunatud neile teadus- ja haridusasutustele, kus puudub vajalik kvalifitseeritud tööjõud. Olemas on eelkokkulepped firmadega, mis saavad teha vajalikud ehitustehnilised tööd.

Aasta jooksul uuendati kõik EENeti nimeserverid, suurendamaks kogu Eesti Interneti tööks vajaliku tugiteenuse kiirust ja usaldusväärsust. Eesti internetikeskkonna toimimise aluseks oleva EE tsooni primaarsel nimeserveril vahetati välja riistvara ja tarkvara, teavitati Eesti suuremaid internetipakkujaid ümberkorraldustest ning korrigeeriti EE tsooniga seotud tehnilisi andmeid Internet Assigned Numbers Authority (IANA) andmebaasides.

Käivitati testvõrk IPv6 protokolli rakenduste tundmaõppimiseks. Sellega saavad liituda võrguarendusega tegelevad teadus- ja haridusasutused.

Magistraalvõrgu sujuva töö tagamine

Aasta alguses moodustasid akadeemilise võrgu (püsiühendusega) kasutajaskonna hinnanguliselt 208 tuhat inimest.

Veebruaris-märtsis toimus kasutajaküsitlus, milles osales 314 asutust ehk 59% akadeemilise andmesidevõrgu kaudu Interneti püsiühendust kasutavatest ja küsimustiku saanud asutustest. Küsitluse tulemusena selgus, et pisut üle poolte asutuste on akadeemilise võrgu kaudu saadava Internetiühendusega rahul. Peamine probleem on endiselt ebapiisav sidekiirus, mis sõltub EENeti ja koolide finantseerimisest ning andmeside turuhindadest. Konkreetsetele teenustele anti hindeks valdavalt hea või väga hea. Küsitlustulemuste analüüs on tervikuna publitseeritud aadressil ankeet2002_kokkuvote.html

Peeti läbirääkimisi Eesti Energia Televõrgu AS ja AS Eesti Telefoniga linnadevaheliste andmesidekanalite soodsamate hindade saavutamiseks. Andmesidekanalite hinnad vähenesid oluliselt: Tallinn/Tartu kanali puhul mindi üle 100Mbps kanalile, mille kuutasu moodustab 61% seni kasutatud 60Mbps kanali kuutasust. Märgatavalt on tõusnud ka mitmete muude Eesti-siseste magistraalide kiirus (Haapsalu-Kärdla, Tartu-Jõgeva, Tartu-Põlva, Põlva-Räpina, Tallinn-Rapla, Türi-Paide), samas on nende hind varasemaga võrreldes langenud. Eesti Telefoniga jõuti kokkuleppele seniste 2Mbps kiirusega kanalite hindade langetamises summaarselt 28 tuhande krooni võrra kuus (Tallinn-Rakvere, Tallinn-Paide, Viljandi-Tartu, Tartu-Võru, Jõhvi-Rakvere). Eesti Energia Televõrgu AS- ga saavutati kokkulepped enamiku Eesti-siseste magistraalide soodsa hinnaga rentimises; üleminek neile kanalitele algas 2002. aastal ja jätkub 2003. aastal vastavalt Televõrgu AS poolt võimalikule töötempole. Saavutatud kokkulepete kohaselt olid aasta lõpuks kõigi siseriiklike magistraalide igakuised jooksvad kulud vähenenud umbes poole võrra aasta algusega võrreldes.

Novembris vahetas EENet välja suurenenud koormuse all ebastabiilseks osutunud ja hulgaliselt lühiajalisi sidekatkestusi põhjustanud Tallinna keskse magistraaliruuteri. Asendus toimus garantii- ja hoolduslepingu raames. Välisühendus on endiselt realiseeritud Euroopa Komisjoni poolt toetatava GEANT projekti võrgu kaudu. Selle kiirus on 155Mbps Euroopa teadusvõrkudesse ja 34 Mbps sealt edasi kommertsvõrkudesse. Ühendus teadusvõrkudega toimis üldiselt hästi, aga ühenduskiirus kommertsvõrkudega jäi tõstmata finantsilistel põhjustel ning oli terve aasta jooksul natuke liiga kitsas.

Planeeritud sidekatkestuste teated edastati kasutajate tehnilistele kontaktisikutele enne kavandatud tööde algust. Olulisemate ootamatute katkestuste põhjused saadeti pärast side taastumist asutustele e-posti teel; suuremate katkestuste teave avaldati lisaks EENeti uudistelehel http://www.eenet.ee/uudised. Hoiatused postitati ka suuremate arvutiviirusepuhangute korral.

Serverite korrektse töö kindlustamiseks jälgiti jooksvalt nende logifaile ning ketta- ja mälukasutust, uuendati korduvalt tarkvara ning vahetati välja vigaseid detaile.

Magistraalvõrgu ladusa töö tagamiseks jälgiti põhikanalite tööd ning rikete ilmnemisel asuti neid kõrvaldama. Septembris ja oktoobris ilmnesid suurenenud koormuse tõttu häired kesksete magistraaliruuterite töös. Ebastabiilseks osutunud Tallinna keskne magistraaliruuter vahetati tootjafirma poolt välja; Tartusse paigaldati kiirete kliendikanalite paremaks teenindamiseks uus switch. Magistraalliinide tööajast moodustasid katkestused alla 0,3%.

Ruuterite tarkvara korrektse töö kindlustamiseks uuendati nende tarkvara hiljemalt 3 tööpäeva jooksul turvaaukude ilmnemisest. Juurdepääsu tagamiseks magistraalvõrku analüüsiti regulaarselt võrgukasutuse logifaile, kutsuti vajadusel korrale lubamatu liikluse tekitajaid.

Akadeemilise võrgu struktuuri muutmine vastavalt uuenenud tingimustele

Esialgsest tööplaanist jäeti välja
a) juriidilise vormi muutuse ettevalmistamine ja tasuliste konsultatsioonide sisseseadmine, kuna haridusminister on otsustanud, et EENeti juriidilise vormi muutmine ei ole otstarbekas;
b) domeeniregistreerimiskorra muutmine, kuna tegevust korraldav .ee tipmise domeeni administraator akadeemik Endel Lippmaa ei pea korra muutmist kavandatud kombel võimalikuks.

Internetiteenuste kasutamise propageerimine

Interneti Eestisse jõudmise 10.aastapäeva ametlikuks ja pidulikuks tähistamiseks korraldas EENet koos haridusministeeriumiga rea üritusi:
  • Erinevate teenusepakkujate, akadeemiliste asutuste ja ministeeriumide esindajate osalusel toimunud aktusel 26.aprillil tehti kokkuvõtteid Interneti seisust Eestis ning kavandati edasist tegevust.
  • Koolide kaasahaaramiseks korraldati õpilaste arvutijoonistuste võistlus, millele saabus 1721 pilti 196 koolist.
  • Õpilaste (ja täiskasvanute) teadlikkuse tõstmiseks Interneti tööpõhimõtetest, erinevatest kommunikatsioonitehnoloogiatest ja - vahenditest toodi Eestisse teadusnäitus "Kommunikatsioon", mida külastas ca 24 tuhat vaatajat.
Ürituste korraldamist toetasid erinevad sponsorid kokku 192,500 krooniga.

EENet korraldas juulis haridus- ja teadusvõrgu loomise alase kolmeosalise seminari Eesti-osa. Tartus, Prahas ja Varssavis toimunud seminaritsükli eesmärgiks oli jagada Kesk-Aasia ja Kaukaasia riikide teaduse ja hariduse andmesidevõrkude juhtidele Eestis, Poolas ja Tshehhi Vabariigis juba aastaid edukalt toimivate akadeemiliste võrkude kogemusi.

Kõrgõzstani, Kasahstani, Armeenia, Uzbekistani, Azerbaidzhaani, Gruusia ja Tadzhikistani esindajad saabusid Tartusse, et kuulata 8.-9.juulil loenguid Eesti akadeemilise arvutivõrgu loomisest, toimimisest, juhtimis- ning finantseerimispõhimõtetest. Kahepäevasel seminaril pidasid ettekandeid Haridusministeeriumi, EENeti ja Tartu Ülikooli IT osakonna juhtivad spetsialistid. Ürituse toimumist toetas Avatud Eesti Fond oma Ida-Ida programmi kaudu 141,791 krooniga.

EENet osales CEENeti võrgupoliitika-alase seminari korraldamises, mis toimus Zagrebis (Horvaatia) 2002.a. septembris.

Võrguhaldurid võtsid osa maakondlike IT-nõukogude istungitest ning esitasid seal EENeti seisukohti andmeside arengu kohta maakondades.

Seniste teenuste käigushoidmine

1.jaanuari 2003 seisuga kasutab akadeemilist püsiühendust 475 asutust (1.jaanuari 2002 seisuga 558; kahanemine on tingitud eelkõige Eesti Telefoni ADSL-teenuse aktiivsest turuletulekust); teenusserveris paikneb 345 asutuse ja projekti virtuaalveebi; EENeti serveris töötab 104 haridus/teadus/kultuuriteemalist postitusloendit (mailing lists; neist 37 on loodud 2002.aastal) ja 930 e-postkasti (neist 675 on loodud 2002.aastal). Septembris suleti oma aktuaalsuse kaotanud UUCP-teenus.

Novembris valmisid Tartu linna 23 haridusasutuse 100Mbps kiirusega püsiühendused EENeti hallatavasse võrku. Veel said aasta jooksul ülikiire ühenduse akadeemilisse võrku Eesti Infotehnoloogia Kolledzh, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, Tartu Vanemuise Kontserdimaja ja teater Vanemuine; peatselt käivitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi 100Mbps ühendus.

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused saavad kasutatavate teenuste hulka vastavalt vajadustele kiiresti muuta, juhindudes 2002. aastal uuendatud ja täiendatud materjalidest EENeti kodulehel.

Turvaintsidentide operatiivseks lahendamiseks analüüsiti jooksvalt võrgustatistikat, tuvastati probleemseid arvuteid ning informeeriti vajadusel asjassepuutuvaid asutusi. Aasta jooksul lahendas EENet üle 1100 andmeturvalisusega seotud pöördumise.

Et haridusvõrgu nimeruum toimiks veatult, kontrolliti regulaarselt tsoonifailide korrektsust ning täiendati neid vastavalt võrgu kasvule. Haridusvõrgu asutuste taotlused muudatusteks nimeserverites täideti 3 tööpäeva jooksul.

Teise taseme domeeninimede registreerimisel Eesti tippdomeeni .ee alla vastati taotlustele 7 tööpäeva jooksul, kontrolliti kõiki pöördumisi ning tehti nende alusel vajalikud muudatused ning uued kirjed nimeserverites. 31.detsembriks 2002 oli .ee juurserveris registreeritud domeeninimede arv 14 965; aastane kasv oli 3903 domeeninime. Domeeninimede registreerijate kõnetundide sagedust suurendati seniselt kahelt korralt nädalas viiele. .ee alla domeeninimede registreerimise ja muutmise taotlejatele saadeti aasta jooksul 11481 e-kirja.

Haridus-, teadus-, kultuuriasutusi konsulteeriti telefoni ja e-posti teel andmeside alal vastavalt asutuste jooksvatele vajadustele või võrgukasutuse ebaharilike näitajate korral. Iga nädala konsultatsiooniteemad on kajastatud EENeti avalikes nädalaaruannetes.

Akadeemilises võrgus osutatavaid teenuseid tutvustati haridus-, teadus-, kultuuriasutustele veebi, e-posti ja telefoni teel, nõupidamistel ning võrguhaldurite vastuvõtuaegadel.

Avalikku Eesti Koolide Andmebaasi http://www.edu.ee täiendati vastavalt koolidelt laekuvatele parandustele. Laekuvad parandused viidi baasi sisse 3 tööpäeva jooksul.

Haldustegevus

Koostati 2001. aasta tegevusaruanne. Valmistati ette EENeti eelarvetaotlus 2003. aastaks.

Dokumentide loetelu ja asjaajamiskorda täpsustati Riigiarhiivi esitatud soovituste kohaselt.

Kommertsiaaltarkvara väga kõrgete hindade tõttu koostasid EENeti spetsialistid ise uue dokumendihaldustarkvara, mis rakendati EENetis alates 1.märtsist 2002. Dokumendiregister on asutuse veebilehel avalikustatud ning seda täiendatakse jooksvalt igal tööpäeval vastavalt dokumentide lisandumisele.

Koostöös haridusministeeriumi arhivaariga vaadati aprillis üle ja korrastati EENeti varasemate dokumentide arhiiv ning tehti vajalikud ümberkorraldused arhiveerimises. Novembris korrastati lõppenud andmeside- ja muude lepingute arhiiv.

Sissetulnud dokumentide (kirjade) arv 2002.a. jooksul oli 467 ja väljaläinud kirjade arv 297. Pooled sissetulnud kirjadest on domeeninimede registreerimise teemal ning neile vastatakse e-posti teel nagu ka elektrooniliselt laekuvatele domeenitaotlustele.

EENetile esitati 1 teabenõue, mis on tähtaegselt vastatud. 2002. aastal sõlmiti 5 seadmete tasuta kasutusse andmise lepingut, vormistati 206 andmesidelepingut (kokku kehtis aasta lõpuks 704 andmesidelepingut) ja sõlmiti 77 muud lepingut.

Ajakirjanduses avaldati 13 EENeti töötajate kirjutatud või nende antud intervjuudel põhinevat artiklit akadeemilisest arvutivõrgust, Interneti ajaloost Eestis ja maailmas ning domeeninimede registreerimisest. Ajalehele Äripäev esitab EENet igakuiselt andmeid ja analüüse domeeninimede registreerimistaotluste esitamise kohta. EENeti töötajad andsid 5 raadio- ja teleintervjuud. Iganädalaselt publitseeriti avalikke tegevusaruandeid asutuse veebilehel (vt http://www.eenet.ee/aruanded).

Täienduskoolitusel osales 13 töötajat. Septembris vahetus EENeti pearaamatupidaja-finantsjuht.