EENeti visioon ja strateegia 2015-2020

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) struktuuriüksus, mille eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri (edaspidi sihtgrupp) jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu (edaspidi IT-taristu 1 ) areng ja stabiilne toimimine. Rahvusvahelises kontekstis on EENeti roll olla riiklik teaduse ja hariduse andmesidevõrk (National Research and Education Network – NREN) ning esindada oma ülesannete täitmisel Eestit riigi poolt HITSAle antud volituse piires.

Visioon

2020. aastal on Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutustel põhitegevuseks ja koostööks vajalik kaasaegne, kvaliteetne, turvaline ja rahvusvaheline IT-taristu.

Teadus-, haridus- ja kultuuriasutuste tegevuse tulemuslikuks teostamiseks ja eesmärkide elluviimiseks peab IT-taristu olema vajadustele vastav ja teenuste kättesaadavus tagatud. EENet on sihtgrupi jaoks oluline IT-taristu pakkuja ja kompetentsikeskus.

Teadusandmed ja -ressursid on kättesaadavad kõikjalt, mis võimaldab nende kasutamist erinevates kohtades ja seeläbi nii riiklikku kui rahvusvahelist koostööd teadusgruppide vahel. Vajadustele vastava taristu olemasolu toetab Eesti teadustaristu teekaardile kuuluvate ressursside ja teenuste arengut ning kättesaadavust.

Kaasaegne IT-taristu toetab haridusasutusi võrdselt hoolimata geograafilisest asukohast. Kõigil õpilastel on võimalik kaasa lüüa hariduse infosüsteemis võrdsel tasemel. Mugav ja turvaline elektrooniline identiteet võimaldab ligipääsu kvaliteetsele digitaalsele õppevarale ja materjalidele ka välismaistes andmekogudes. Kaasajastatakse haridusasutuste sisevõrgud 4 ja välisühendused. Kiire andmeside tagamiseks on EENeti sisemagistraalil üle mindud 100G tehnoloogiale.

Sihtgrupi asutustel on ligipääs oma põhitegevuseks vajalikule arvutus- ja salvestusressursile, mida kasutatakse andmete talletamiseks, ülekandmiseks, analüüsimiseks, jagamiseks ja koostööks ning infosüsteemide majutamiseks. Ressursid paiknevad keskselt, võimaldades efektiivset ja säästlikku haldust.

Kaasaegne IT-taristu tõstab teaduse, hariduse ja kultuuri konkurentsivõimet ning aitab hoida Eesti kõrget e-riigi mainet. Eesti on seeläbi atraktiivne nii välis- kui omamaiste teadlaste, õppejõudude ja spetsialistide jaoks. Areng IKT valdkonnas toob ühiskonda rohkem säästlikkust, efektiivsust ja turvalisust.

Strateegia 2015-2020

Visiooni saavutamiseks on EENet seadnud endale strateegilise eesmärgi:
Haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste vajadus IT-taristu järele on kaetud.

Eesmärgi täitmiseks on EENetil neli tegevussuunda:

  1. Sihtgrupi vajadustele vastava baastaristu arendamine ja haldamine
  2. Sihtgrupile kaasaegsete e-teenuste ja digitaalsete töövahendite arendamine ja pakkumine
  3. IT-alane nõustamine, teavitus- ja koostöö
  4. Rahvusvaheliste akadeemiliste IT-taristu ja -teenuste võimaldamine sihtgrupile
Tegevussuundade üleselt loob EENet oma tegevuste kaudu sihtgrupile koostööplatvormi ning aitab koordineerida nii asutustevahelist kui rahvusvahelist koostööd teaduse, hariduse ja kultuuri arendamiseks Eestis.