Põhimäärus 22.05.2004-14.04.2011

22.05.2004-05.04.2011 kehtinud EENeti põhimäärus Riigi Teatajas

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus

Haridus- ja teadusministri 4. mai 2004. a määrus nr 25

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõigete 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118-120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585) kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga».

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

(1) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu nime ametlik tõlge inglise keelde on Estonian Educational and Research Network.

(3) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu nime ametlik lühend on EENet.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab EENet riiki.

§ 3. Aruandekohustuslikkus

EENet on aruandekohustuslik haridus- ja teadusministri ees, kes suunab tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4. Pitsat, eelarve ja pangaarve

EENetil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarved.

§ 5. Asukoht

EENet asub Tartus.

2. peatükk
EENETI EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 6. EENeti eesmärgid

EENeti eesmärgid on tagada:
1) haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste spetsiifilistele vajadustele vastava akadeemilise andmesidevõrgu toimimine ning selle vastavus uutele innovaatilistele projektidele (e-koolitus, e-teadus, e-tervishoid, e-teave, e-riik, Eesti GRID);
2) osutatavate andmeside- ja sisuteenuste (infotehnoloogial baseeruvad teenused, mis pole vajalikud andmeside tagamiseks vaid võrgus vahetatava informatsiooni olemasoluks) vastavus klientide vajadustele;
3) Eesti maatunnusel baseeruva DNS-i tippdomeeni .ee korrektne haldamine.

§ 7. EENeti ülesanded

Eesmärkide saavutamiseks EENet:
1) arendab Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi ühendavat andmesidevõrku ning organiseerib selle ühenduse Internetiga;
2) loob vajaliku materiaal-tehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu;
3) osaleb riikliku andmesidepoliitika kavandamises ja elluviimises;
4) juhib ja koordineerib haridus- ja teadusasutuste andmesidet;
5) esindab volituste piires haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi andmeside valdkonnas siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasemel;
6) hangib ja haldab ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste tarkvaralitsentse ühiskasutamiseks;
7) osaleb rahvusvahelistes projektides ja koostöös;
8) teeb andmeside alal koostööd kohalike omavalitsusorganite, riigi-, haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega;
9) korraldab arvutusvõimsuste ühiskasutust (GRID);
10) pakub vajadusel avalikus sektoris digitaalse sertifitseerimise teenust;
11) arendab monitooringu-, andmeturva- ja muid digitaalteenuseid;
12) organiseerib andmeside valdkonnas koolitusi ja konverentse, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise ning osutab muid andmesideteenuseid;
13) korraldab .ee-domeeninimede registreerimist ja haldamist vastavalt kokkulepetele .ee-domeeni administraatoriga;
14) korraldab magistraalvõrgust kliendini kulgeva sideteenuse konsolideerimist ja oma tegevusvaldkonnas klientide soovil nende esindamist kolmandate osapoolte ees.

§ 8. EENeti kliendid

EENet osutab Interneti magistraalvõrgu ja välisühenduse teenust ja magistraalvõrgu ning magistraalvõrgu ja tarbijate IT süsteeme siduvate ühenduste haldamist hariduse, teaduse või kultuuri valdkonnas tegutsevatele juriidilistele isikutele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele (eelnevalt ja edaspidi kliendid), kes ei teosta kommertstegevust andmeside­võrgus. EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra kinnitab EENeti nõukogu.

3. peatükk
EENETI JUHTIMINE JA STRUKTUUR

1. jagu
EENeti direktor

§ 9. EENeti juhtimine

(1) EENetti esindab ja selle tegevust juhib EENeti direktor (edaspidi direktor).

(2) Direktoriga sõlmib töölepingu haridus- ja teadusminister.

§ 10. Direktori pädevus ja ülesanded

Direktor:
1) korraldab ja otsustab EENeti pädevusse kuuluvaid küsimusi;
2) tegeleb EENeti tegevuse planeerimise ja analüüsimisega;
3) vastutab EENeti ülesannete õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest ja tagab sisekontrolli toimimise;
4) määrab kindlaks EENeti töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
5) annab vajadusel käskkirju EENeti tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks;
6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud EENeti töötajatega;
7) sõlmib, muudab ja lõpetab oma pädevuse piires EENeti töö korraldamiseks tsiviilõiguslikke lepinguid;
8) kinnitab EENeti töösisekorraeeskirja ja asjaajamiskorra;
9) korraldab EENeti arengukava, eelarveprojekti ja tegevuskava koostamise ning esitab EENeti nõukogule heakskiitmiseks;
10) annab tegevusaruannete ja aastaaruande esitamisega Haridus- ja Teadusministeeriumile ning EENeti nõukogule ülevaate ülesannete täitmisest;
11) käsutab EENeti rahalisi vahendeid eelarve alusel ning volitab selleks vajadusel EENeti töötajaid;
12) tagab EENeti nõukogu teenindamise;
13) moodustab komisjone ning töö- ja projektirühmi põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks;
14) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 11. Direktori asendamine

Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori volitatud töötaja.

2. jagu
EENeti nõukogu

§ 12. EENeti nõukogu

(1) EENeti nõukogu (eelnevalt ja edaspidi nõukogu) on EENetti klientidega ning ühiskonnaga sidustav organ, mis suunab EENeti tegevust.

(2) Nõukogu koosneb 7-9 liikmest. Nõukogu liikmed nimetab ja vajadusel kutsub tagasi haridus- ja teadusminister.

(3) Nõukogu:
1) määrab EENeti tegevusstrateegia ja arengusuunad;
2) annab hinnangu EENeti eelarve ja tegevuskava täitmisele;
3) annab haridus- ja teadusministrile arvamuse direktori kandidaatide kohta;
4) kinnitab EENeti tasuliste teenuste osutamise korra ja hinnakirja;
5) kinnitab EENeti kliendiks kvalifitseerumise korra ja tingimused;
6) kinnitab kokkuleppel ee. domeeni administraatoriga tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimise ja kasutamise korra;
7) valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe;
8) kinnitab Nõukogu töökorra ja nõukogu kirjaliku hääletuse läbiviimise korra;
9) täidab muid haridus- ja teadusministri antud ülesandeid ning kujundab oma seisukoha teistes EENeti tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes.

(4) Nõukogu esimees:
1) korraldab nõukogu tegevust;
2) kutsub kokku ja juhatab nõukogu koosolekuid. Esimehe äraolekul juhatab koosolekuid esimehe määratud isik.

(5) Nõukogu liikmetele tasu maksmise ja makstava tasu suuruse kinnitab haridus- ja teadusminister.

§ 13. Nõukogu koosolek

(1) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu liikmetele vähemalt kümme päeva ette teatada.

(2) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

(3) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

(4) Kiireloomuliste otsuste vastuvõtmiseks koosolekute vahelisel ajal korraldab nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige nõukogu kirjaliku hääletamise, vastavalt nõukogu kehtestatud korrale. Kirjaliku hääletusega on võrdsustatud ka hääletamine elektroonilisel teel.

3. jagu
EENeti osakonnad

§ 14. EENeti osakonnad

(1) EENeti struktuuriüksusteks on võrguosakond, teenuste osakond ja klienditeeninduse osakond.

(2) Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja.

§ 15. Osakondade ülesanded

(1) Võrguosakonna ülesanne on:
1) tagada magistraalvõrgu häireteta töö, laiendamine ja monitooring,
2) korraldada sidekatkestuste operatiivne kõrvaldamine,
3) organiseerida võrgu kasutamiseks vajalike teenuste toimimine,
4) tagada võimalused kasutajate liitumiseks võrguga.

(2) Teenuste osakonna ülesanded on:
1) tagada sisuteenuste töö ja arendamine,
2) korraldada turvaintsidentide lahendamist ja ennetamist,
3) organiseerida info- ja koolitusmaterjalide ettevalmistamine ning levitamine,
4) tagada EENeti infosüsteemi ajakohane arendamine.

(3) klienditeeninduse osakonna ülesanded on:
1) tagada klientide kiire ja abivalmis teenindamine,
2) tagada asjaajamise korrektsus,
3) korraldada EENeti teenuste ja tegevuse tutvustamist avalikkusele,
4) jälgida ja uurida võrgu- ja teenuste kasutajate vajaduste muutumist.

4. peatükk
EENETI VARA NING RAHALISED VAHENDID

§ 16. EENeti vara

(1) EENeti vara on riigivara.

(2) EENet on riigivara valitsema volitatud asutus. EENet valdab, kasutab ja käsutab vara õigusaktides sätestatud korras.

(3) EENeti rahalised vahendid moodustuvad riigieelarvelistest vahenditest, sh. majandustegevusest laekunud tuludest, ja muudest vahenditest.

5. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 17. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

EENeti korraldab ümber ja tegevuse lõpetab haridus- ja teadusminister.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS