Põhimäärus 24.09.1997-21.05.2004


Riigiasutuse Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) põhimäärus

Kinnitatud
Haridusministri "24" septembri 1997
määrusega nr.18

I. ÜLDSÄTTED
1. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk on Haridusministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigiasutus, mis on 11. augustil 1993 asutatud riikliku organisatsiooni Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet õigusjärglane.
Asutuse nime tõlge inglise keelde on Estonian Educational and Research Network.
Asutuse nime rahvusvaheline lühend on EENet.
2. EENeti eesmärgiks on haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste andme-sidevõrgu arendamine ja korrastamine ning sellealase tegevuse juhtimine ja koordineerimine Eestis.
3. EENet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest, Vabariigi Presidendi seadlustest ja otsustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, haridusministri määrustest ja käskkirjadest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest, oma põhimäärusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
4. EENetil on oma eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika. EENeti juriidiline aadress on: Tähetorn Toomel, Tartu EE2400.
EENeti e-maili aadress on: eenet@eenet.ee.
5. EENeti vara ja vahendid on riigi omand.

II. EENETI TEGEVUS
6. EENet
1) osaleb riikliku andmesidepoliitika kavandamises ja elluviimises;
2) osaleb Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi ühendava andmesidevõrgu arendamises ning organiseerib selle ühenduse Internetiga;
3) osaleb riiklikes informaatikaprogrammides ja rahvusvaheliste andmesideorganisatsioonide (CEENet, TERENA jt) töös;
4) teeb andmeside alal koostööd kohalike omavalitsusorganite, riigi-, haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega;
5) korraldab andmeside valdkonnas õppusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise;
6) osaleb informaatikaalaste õigusaktide eelnõude ja standardite väljatöötamises;
7) administreerib Eesti ülemist domeeni (.ee);
8) tegeleb muude küsimustega, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks ja mis ei ole vastuolus käesoleva põhimääruse ega kehtivate õigusaktidega.

III. EENETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7. EENetil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt ning haridus-, teadus- ja kultuuriasutustelt oma tööks vajalikku teavet;
2) pidada läbirääkimisi ja sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid juriidiliste ja üksikisikutega õigusaktides ettenähtud korras;
3) osta, hooldada ja rentida oma tegevuseks vajalikke seadmeid ja sidekanaleid;
4) teha kehtestatud korras ettepanekuid EENeti eelarve koostamiseks;
5) kirjastada õppe- ja juhendmaterjale erinevatel andmekandjatel.
8. EENet on kohustatud:
1) kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult riigivara ja eelarvelisi vahendeid;
2) tagama isikuandmete kaitse seaduses nimetatud organisatsioonilised ja tehnilised abinõud isikuandmete kaitseks;
3) andma oma tegevusest aru haridusministri poolt kehtestatud korras.

IV. TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE
9. EENeti struktuuriüksusteks on klienditeenindus-, võrguarendus- ja tehnikaosakond ning kohalikud teeninduskeskused. Sihtfinantseerimise raames võidakse direktori käskkirjaga luua täiendavaid töögruppe ja struktuuriüksusi.
10. EENeti tegevust juhib direktor, kelle määrab ametisse ja vabastab ametist haridusminister.
11. EENeti direktor:
1) juhib EENeti tegevust ja vastutab käesoleva põhimäärusega EENetile pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest;
2) tegutseb EENeti nimel ja esindab teda Eestis ja välisriikides;
3) sõlmib ja lõpetab EENeti töötajatega töölepingud ning kinnitab nende tööjuhendid;
4) annab välja EENeti tegevuse korraldamiseks vajalikke käskkirju ja juhendeid;
5) käsutab EENeti vara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega ning korraldab EENeti valduses oleva riigivara arvestust;
6) kinnitab EENeti töösisekorraeeskirja, asjaajamise korra ning raamatupidamiseeskirja;
7) kinnitab töötajate konkurssidel ja projektides EENeti nimel osalemise;
8) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega või haridusministri määruse või käskkirjaga.
12. EENeti tegevuse nõustamiseks põhimõttelistes küsimustes kutsub EENeti direktor vähemalt kaks korda aastas kokku EENeti Nõukogu, kuhu kuuluvad haridus-, teadus- kultuuri-, valitsus- ja muude asutuste esindajad. EENeti Nõukogu koosseisu ja kodukorra kinnitab direktori ettepanekul haridusminister.
13. EENeti Nõukogu:
1) kinnitab EENeti riigieelarve taotluse;
2) kinnitab EENeti arengukava;
3) otsustab küsimusi, mis puudutavad EENeti kuuluvust rahvusvahelistesse orga-nisatsioonidesse ja osalust nende tegevuses;
4) võtab vastu nõuandva iseloomuga otsuseid küsimustes, mida Haridusministeerium on suunanud seisukohavõtuks ministeeriumi ja tema haldusalas olevate asutuste ja organisatsioonide andmesidet puudutavate arenguprojektide, riigieelarveliste eraldiste taotluste ja ettepanekute osas.

V. FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS
14. EENeti tegevust finantseeritakse riigieelarvest.
15. Lisaks riigieelarvele võib EENet olla finantseeritud järgnevatest allikatest:
1) sihtfinantseeringud;
2) äriühingute, sihtasutuste ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused;
3) andmesidevõrgu teenuste kasutajatelt saadavad lepingulised summad;
4) muud seadusega lubatud laekumised.
16. EENet peab raamatupidamise arvestust ning koostab ja esitab eelarve täitmise aruandeid ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras. Sihtfinantseeringute kulutamise kohta esitab EENet aruande finantseerijale viimase nõudel.

VI. TEGEVUSE LÕPETAMINE
17. EENeti tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.