EENeti nõukogu koosoleku protokoll nr 20

29.juuni 2005 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tartu ja Tallinna videokonverentsi ruumides

Koosoleku kestus: kell 14.05-15.15

Osavõtjad: J.Kallas, J.Anton, A.Ots, M.Kraav, A.Märdimäe, T.Ainsaar, L.Anton, J.Lippmaa, I.Eensaar
Kohal ei viibinud: E.Lippmaa, H.Astok, R.Villems
Koosoleku juhataja: Jaan Kallas
Protokollija: K.Kuus

Planeeritud päevakord

  1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine
  2. Ettekanne "Eesti GRIDi" hetkeseisust
  3. Ülevaade esilekerkinud teemadest TLD valdkonnas
  4. EENeti osalemine DANTE töös
  5. EENeti hakkamine käibemaksukohuslaseks
  6. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine

Koosoleku käik ja otsused

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas, päevakord kinnitati. Nõukogu kiitis heaks tasuliste teenuste hinnakirja ja parandatud versiooni dokumendist “EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord”.

2. Ettekanne "Eesti GRIDi" hetkeseisust

Ettekandega esines L.Anton, kes andis ülevaate Eesti GRIDi arengust 2005.a. esimesel poolel. Tutvustati struktuurfondi ettevalmistusprojekti arengut, EITSA rahastatud projekte, Balti GRIDi projekti, griidikoolitusi, tehnilist arengut ning rahvusvahelist koostööd.

1. OTSUS: EENet väljastab Tartu Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Eesti Biokeskusele ja KBFI-le ametlikud järelpärimised GRIDi projektis osalemise huvitatuse ja panustamise kohta. EENet esitab saadud vastused järgmisel EENeti Nõukogu koosolekul.

3. Ülevaade esilekerkinud teemadest TLD valdkonnas

Jätkus eelmisel koosolekul alustatud arutelu TLD teemadel.

2. OTSUS: J.Lippmaa korraldab M.Kraavi ja soovitatud juristi kokkusaamise. M.Kraav esitab info järgmisel EENeti Nõukogu koosolekul.

4. EENeti osalemine DANTE töös

DANTE tegevusest ja eesmärkidest andis ülevaate M.Kraav, kes vahendas EENetile tehtud DANTE ettepanekut saada üheks osanikuks. M.Kraav osaleb juuli teisele nädalale planeeritud koosolekul, kus potensiaalsetele uutele omanikele tutvustatakse DANTE sisestruktuuri põhjalikumalt ning peaks selguma ka EENeti osaluse määr rahaliselt.

3. OTSUS: M.Kraav selgitab välja võimalused DANTE osanikuks saamisel ning saadab Nõukogule kokkuvõtte.

5. EENeti hakkamine käibemaksukohuslaseks

M.Kraavi esitatud info põhjal pole Maksuamet seni aktsepteerinud EENetti käibemaksukohuslasena.

4. OTSUS: M.Kraav täpsustab EENeti võimalusi käibemaksukohuslaseks saamisel ning informeerib EENeti Nõukogu järgmisel koosolekul.

6. Uue koosoleku aja kokkuleppimine

J.Kallas pakkus järgmise koosoleku ajaks 14. september 2005 kell 14.00.

5. OTSUS: EENeti Nõukogu järgmine koosolek on 14. septembril 2005 kell 14.00.