EENeti nõukogu koosoleku protokoll nr 19

02.juuni 2005 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tartu ja Tallinna videokonverentsi ruumides

Koosoleku kestus: kell 15.05-16.50

Osavõtjad: J.Kallas, J.Anton, A.Ots, M.Kraav, A.Märdimäe, T.Ainsaar, L.Anton, J.Lippmaa, R.Villems, I.Eensaar
Kohal ei viibinud: E.Lippmaa, H.Astok
Koosoleku juhataja: Jaan Kallas
Protokollija: M.Mikk

Planeeritud päevakord

  1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine
  2. Ülevaade viimasel ajal esilekerkinud probleemidest TLD valdkonnas
  3. EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord
  4. EENeti tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
  5. Võru kanali probleem
  6. Erivajadustega lastele Internetiühenduste pakkumine
  7. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine

Koosoleku käik ja otsused

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas, päevakord kinnitati.

2. Ülevaade viimasel ajal esilekerkinud probleemidest TLD valdkonnas

Pikema ettekandega esines J.Lippmaa.

3. EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord

A. Märdimäe esitas ülevaate uuest EENeti kliendiks kvalifitseerumise korrast, mille kohaselt direktori otsus on lõplik.

OTSUS: EENet valmistab ette Nõukogu parandusettepanekuid arvestades uue redaktsiooni ja saadab selle Nõukogule elektrooniliseks heakskiitmiseks.

4. EENeti tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine

Arutati tasuliste teenuste hinnakirja. Ettekandega esines T.Ainsaar.

5. Võru kanali probleem

M.Kraav tegi ettepaneku tellida Võrumaa Keskraamatukogule ADSL, kuna Võrus on ainult üks klient ning see aitaks säästa kulusid.

OTSUS: Tellida Võrumaa Keskraamatukogule ADSL

6. Erivajadustega lastele Internetiühenduste pakkumine

Arutati internetiühenduse pakkumise võimalust erivajadustega lastele.

OTSUS: Erivajadustega laste internetiühendusi ei hakata EENeti kaudu finantseerima

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine

J.Kallas pakkus järgmise koosoleku ajaks 29.juuni 2005.a. kell 14.00.

OTSUS: EENeti Nõukogu järgmine koosolek toimub 29. juunil 2005.