EENeti nõukogu koosoleku protokoll nr 18

05.nov 2004 Tartus, Barclay hotelli konverentsisaalis

Koosoleku kestus: kell 15.40-18.10

Osavõtjad: J.Kallas, J.Anton, A.Ots, H.Astok, M.Kraav, I.Eensaar, A.Märdimäe, U.Lett, T.Ainsaar, L.Anton, J.Lippmaa
Kohal ei viibinud: R.Villems, E.Lippmaa
Protokollija: K.Kuus

Planeeritud päevakord

1. Kvoorumi kontroll
2. Päevakorra kinnitamine
3. Nõukogu esimehe valimine
4. Eelmise koosoleku otsuste täitmine
5. Arengukava teemade arutelu
6. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine
7. Kohapeal algatatud küsimused

Koosoleku käik ja otsused

1. ja 2. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas, päevakord kinnitati.

2. Uue EENeti nõukogu esimehe valimine

Riho Raave on nõukogu esimehe kohalt lahkunud ning tema asemel on Haridus- ja Teadusministeeriumi esindama määratud kantsler Jaan Kallas. Tehti ettepanek valida nõukogu esimeheks J.Kallas, otsus võeti vastu ühehäälselt.

1. OTSUS: EENeti nõukogu esimees on Jaan Kallas.

4. Eelmise koosoleku otsuste täitmine

M.Kraav kommenteeris eelmisel nõukogu koosolekul tehtud otsuseid. Käesoleva aasta eelarve ümberkirjutamine tehti kohe vastavalt juhistele ja on nõukogu poolt heaks kiidetud. Lisaks R.Raave nõukogu esimeheks valimine ning otsus, et edaspidi lisatakse standardselt päevakorda punkt eelmise koosoleku otsuste täitmisest. EENet on analüüsinud ka alternatiivset kontoriruumide asukoha otstarbekust.

2. OTSUS: EENet esitab analüüsi alternatiivsete ruumide kasutamise kohta kirjalikult.

5. Arengukava teemade arutelu

Akadeemilise andmesidevõrgu suuremate kasutajate esindajatena presenteerisid oma ettekandeid Anne Villems ja Andres Salu. Teistest akadeemilistest andmesideorganisatsioonidest esitlesid oma nägemusi välisesinejad Petras Sulcas, Karel Vietsch ja Marko Bonac, omapoolsed sõnavõtud tegid EENeti esindajad ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT-nõunik Andrus Aaslaid.

Toimus EENeti tulevikusuundade ja arengu temaatiline arutelu, kus EENeti esindajad tutvustasid esitatud seisukohti ja vastasid osalejate täiendavatele küsimustele. Nõupidamise tulemusena jätkab EENet tööd välja pakutud arengustsenaariumite kallal.

6. ja 7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja kohapeal algatatud küsimused

M.Kraav tegi ettepaneku nimetada Haridus- ja Teadusministeeriumi teiste allasutuste näitel EENeti senine arengukava ümber EENeti strateegiliseks plaaniks.

3. OTSUS: Senine EENeti arengukava nimetatakse ümber EENeti strateegiliseks plaaniks.

4. OTSUS: EENeti strateegiline plaan kohandatakse vastavalt koosolekul esitatud mõtetele.

5. OTSUS: EENeti nõukogu järgmine koosolek on 19.jaanuaril 2005.