EENeti nõukogu koosoleku protokoll nr 17

31.mai 2004 Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumis ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, videokonverents

Koosoleku kestus: kell 15.00-16.50

Osavõtjad: R.Raave, J.Anton, A.Ots, M.Ahven, H.Astok, M.Kraav, Indrek Eensaar (Kultuuriministeeriumi infotehnoloogiabüroo juhataja)
Vabanduse saatis: R.Villems
Kohal ei viibinud: E.Lippmaa
Protokollija: K.Kuus

Kinnitatud päevakord

1.Kvoorumi kinnitamine
2.Uue EENeti nõukogu esimehe valimine
3.Eelmise EENeti Nõukogu koosoleku protokoll ja otsuste täitmised
4.EENeti 2004.aasta eelarve ja tegevuskava heakskiitmine
5.EENeti 2005.aasta eelarvetaotluse kinnitamine
6.Probleem munitsipaalfiibrite omandi küsimusega
7.Järgmise koosoleku aja kokku leppimine

Koosoleku käik ja otsused

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas.

2. Uue EENeti nõukogu esimehe valimine

Peep Ratas on nõukogu esimehe kohalt lahkunud ning tema asemel on määratud haldusala asekantsler Riho Raave, kes kureerib EENeti tegevust ministeeriumis. M.Kraav tegi ettepaneku valida nõukogu esimeheks R.Raave, otsus võeti vastu ühehäälselt.

1. OTSUS: EENeti nõukogu esimees on Riho Raave. R.Raave lisatakse nõukogu elektroonilisse listi.

3. Eelmise EENeti Nõukogu koosoleku protokoll ja otsuste täitmised

M.Kraav kommenteeris eelmise nõukogu koosolekul tehtud otsuseid.

2. OTSUS: Edaspidi lisatakse standardina koosoleku päevakorda punkt eelmise nõukogu koosoleku protokollis toodud otsuste täitmisest.

4. EENeti 2004.aasta eelarve ja tegevuskava heakskiitmine

M.Kraav esitas ülevaate 2004.aasta eelarve ja tegevuskava täitmisest, mille kohaselt on käesoleva aasta eelarve koostatud olemasolevaid võimalusi arvestades. M.Kraav palus eelarve ja tegevuskava esitatud kujul heaks kiita.

3. OTSUS: EENet töötab läbi kanalite kiiruste tõstmisega seotud kriteeriumid, mille sisuline arutelu toimub EENeti arengukava teemalisel koosolekul.

4. OTSUS: Kinnitada EENeti 2004.aasta eelarve ja tegevuskava.

5. EENeti 2005.aasta eelarvetaotluse kinnitamine

Ettekandega esines EENeti direktor M.Kraav. EENeti 2005.aasta eelarvetaotlus on 1,8 miljoni krooni võrra suurem nõukogu poolt heaks kiidetud 2004.a. eelarvetaotlusest. Arendusprojektide osas on Eesti GRID esitatud samas mahus, nagu eelmisel aastal nõukogu poolt heakskiidu sai; munitsipaalfiibrite arendamiseks on taotletud raha samas mahus, kui käesoleval aastal eraldati Tiigrihüppe kaudu; kolmandaks taodeldakse raha teise fiiberoptilise ?kaare? käimapanekuks Tartu ja Tallinna vahel. H.Astoki sõnul võib täiendavate investeeringute korral olla otstarbekas kolida sõlmede lähedusse.

5. OTSUS: EENet tegeleb äärelinna alade alternatiivsete võimaluste otsimisega, et analüüsida võimalikud uued kohad ning nende tasuvus.

Nõukogu hinnangul võiks EENeti 2005.aasta põhieelarve olla kuni 22 miljonit krooni.

6. OTSUS: EENet esitab nädala jooksul 2005.aasta eelarve taotluse vähendatud kujul. Eelarve kooskõlastamine ja kinnitamine toimub nõukogu listis.

6. Probleem munitsipaalfiibrite omandi küsimusega

M.Kraav andis ülevaate munitsipaalfiibrite projektist ning arendamisest tulevikus. A.Ots tegi ettepaneku jätta arutelu antud küsimuses teema laia haarde tõttu pooleli.
Otsust antud küsimuses vastu ei võetud.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine

R.Raave sõnul tuleb uue EENeti põhimääruse järgi nõukogu kokku neli korda aastas, käesoleval aastal peaks nõukogu kokku tulema veel vähemalt kahel korral. Nõukogu esmane roll on määrata EENeti tegevuse strateegia ja arengu suunad, mis võetakse prioriteediks. Sellest lähtuvalt esitab EENet nõukogule järgmisel korral arutlemiseks EENeti arengukava.

7. OTSUS: EENeti strateegia koosolek arengukava sisuliseks aruteluks toimub 26.-27.augustil 2004.