EENeti nõukogu koosoleku protokoll nr 16

05.detsember 2003 Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumis ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, videokonverents

Koosoleku kestus: kell 14:00-15:15

Osavõtjad: EENeti Nõukogu liikmed P.Ratas, R.Villems, J.Anton, A.Ots, M.Ahven, E.Lippmaa; EENeti direktori k.t. M.Kraav
Puudus: H.Astok
Protokollija: K.Kuus

Planeeritud päevakord

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine
2. Projekt Eesti GRID
3. Tartu-Tallinna kanali uuendamise hetkeseis ja sellega seonduv lähemate aastate jooksul
4. Eelarve
5. Muud kohal algatatud küsimused

Koosoleku käik ja otsused

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas. M.Kraav tegi ettepaneku arutada päevakorra punkte 3 ja 4 koos. Keegi ettepanekule vastu ei olnud, päevakord kinnitati. J.Anton tegi ettepaneku üle vaadata ka eelmise koosoleku protokoll ning otsused.

2. Projekt Eesti GRID

M.Kraav edastas info GRIDi projekti hetkeolukorra kohta, et nõukogu toetaks EENeti taotlust eraldada riigieelarvest raha Eesti GRIDi käivitamiseks. Hetkel on aktuaalne konsortsiumi moodustamine, kus saaks raamistatud edaspidine tegevus ning tasakaalustatud osaliste suhted. J.Anton tegi ettepaneku täiendada projekti eelarve ja jätkusuutlikkuse osaga.

1. OTSUS: Nõukogu poolse juhendina tuleb konsortsiumi moodustamisel määratleda kvalifitseerumise tingimused, kus üheks tingimuseks võimalikule konsortsiumis osalejale on kaasfinantseerimine. EENet täiendab GRIDi projekti eraldi lehel eelarve jätkusuutlikkusega. GRIDi projekti eelarveks taotletava summa (19,5 miljonit krooni) ette kirjutakse "kuni". Nõukogu toetab projekti esitatud kujul koos eelnimetatud täiendustega.

3. ja 4. Tartu-Tallinna kanali uuendamise hetkeseis ja sellega seonduv lähemate aastate jooksul ning järgmise aasta eelarve

Ettevalmistamisel on riigihanke väljakuulutamine Tartu-Tallinn kanali uuendamiseks. Hanke väljakuulutamine sõltub järgmise aasta eelarve perspektiividest. Teenuste vähendamine ei ole rahuldav lahendus. Järgmise aasta eelarvesse tuleb leida lisaks Riigieelarve projektis olevale täiendavaid summasid.

2. OTSUS: Lahendus on kokkuvõtvalt kolmeosaline: kaasfinantseerimine asutuste eelarvete proportsioonide alusel, kaasfinantseerimine taotluse alusel Kultuuriministeeriumist, status quo säilitamine reaalse teenuse hinnatõusu ulatuses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. M.Kraav koostab kirjamustandi Kultuuriministeeriumile ja edastab selle Haridus- ja Teadusministeeriumile. Haridus- ja Teadusministeerium suhtleb Kultuuriministeeriumi ning asutustega.

5. Muud kohal algatatud küsimused

Kohal rohkem küsimusi ei algatatud.