EENeti nõukogu koosoleku nr 15

EENeti nõukogu koosoleku nr 15 otsused

Väljavõte protokollist

25.aprill 2003

  1. EENet täiendab nädala jooksul põhimääruse redaktsioonis toodud eesmärke ja ülesandeid. Sellele järgneva nädala jooksul toimub EENeti Nõukogu listis arutelu ning muudatuste kinnitamine.
  2. EENeti arengukava arutelu toimub augustis. Lõplik arengukava valmib oktoobriks. M.Kraav esitab võimalikele osalejatele küsimuse kokkusaamise aja sobivusest.
  3. EENet esitab Nõukogule täpsema lahtikirjutuse IPv6 võrgu, mõlema arendusprojekti ja 2003.a. lisaeelarve kohta. EENeti 2004.aasta eelarve taotluse seletuskirjas toodud kokkuvõtvat tabelit täiendatakse 2003.aastaks planeeritud summadega. Eelarve kinnitamine toimub Nõukogu listis.

EENeti nõukogu koosoleku protokoll nr 15

25.aprill 2003 Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi hoones

Koosoleku kestus: kell 14:10-16:10

Osavõtjad: EENeti Nõukogu liikmed P.Ratas, J.Anton, A.Ots, M.Ahven; EENeti direktori k.t. M.Kraav
Puudusid: E.Lippmaa (akadeemik Lippmaa on tutvunud esitatud dokumentidega ning kiitnud heaks), H.Astok (delegeeris hääle J.Antonile), R.Villems (delegeeris hääle A.Otsale)
Protokollija: K.Kuus

Planeeritud päevakord

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine
2. EENeti põhimääruse valminud redaktsioon
3. EENeti arengukava arutamine
4. EENeti 2004. aasta eelarve taotluse kinnitamine
5. Uues GEANT-i projektis osalemise küsimus
6. Muud kohal algatatud küsimused

Koosoleku käik ja otsused

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

Otsuste tegemiseks oli vajalik kvoorum olemas. Päevakord kinnitati.

2. EENeti põhimääruse valminud redaktsioon

Ettekandega esines M.Kraav. EENeti põhimääruse eelmine redaktsioon on kinnitatud Haridusministeeriumi 24.septembri määrusega 1997.aastast. Tänaseks on muutunud mitmed seadused ning IT kiire areng on toonud kaasa palju teisi muutusi. Koostöös Haridusministeeriumiga on jõutud uue EENeti põhimääruse redaktsioonini.

1. OTSUS: EENet täiendab nädala jooksul põhimääruse redaktsioonis toodud eesmärke ja ülesandeid. Sellele järgneva nädala jooksul toimub EENeti Nõukogu listis arutelu ning muudatuste kinnitamine.

3. EENeti arengukava arutamine

M.Kraav tutvustas dokumendi struktuuri ning rõhuasetusi. Enne lõplikku heakskiitmist tuleks dokument läbi arutada suuremate kõrgkoolidega, omavalitsustega, telekommunikatsiooni firmadega ning kaasates ka eksperte Põhjamaade akadeemilistest võrkudest ja/või Euroopa Komisjonist. A.Ots tegi ettepaneku arengukava mahukust arvestades korraldada laiaulatuslikum arutelu.

2. OTSUS: EENeti arengukava arutelu toimub augustis. Lõplik arengukava valmib oktoobriks. M.Kraav esitab võimalikele osalejatele küsimuse kokkusaamise aja sobivusest.

4. EENeti 2004. aasta eelarve taotluse kinnitamine

M.Kraav andis Nõukogule ülevaate EENeti 2004.aasta eelarve taotlusest. Lisaks summale, millega EENet tahab jätkata senitehtud tööd, on lisaks kaks olulist arendusprojekti: linnade munitsipaalvõrkude ehitamine Tartu linna eeskujul ja Eesti GRIDi käivitamine.

3. OTSUS: EENet esitab Nõukogule täpsema lahtikirjutuse IPv6 võrgu, mõlema arendusprojekti ja 2003.a. lisaeelarve kohta. EENeti 2004.aasta eelarve taotluse seletuskirjas toodud kokkuvõtvat tabelit täiendatakse 2003.aastaks planeeritud summadega. Eelarve kinnitamine toimub Nõukogu listis.

5. Uues GEANT-i projektis osalemise küsimus

M.Kraav teavitas Nõukogu GEANT-i projekti lõppemisest detsembris 2004.a. 6.raamprogrammis on juba alanud GEANT-i jätkuprojekti ettevalmistamine, mistõttu M.Kraav tegi ettepaneku osaleda ka järgmises GEANT-i projektis.