Teenuslepingud

Hariduse ja teaduse andmesidevõrgu ja/või EENeti pakutavate sisuteenuste (veebimajutus, postkastid, domeeniteenus, videoülekandeteenus, TERENA sertifikaatide teenus, TAAT identiteedipakkujaks saamine) kasutamiseks sõlmivad EENet ja asutus teenuslepingu (varasem nimetus: andmesideleping), mille lahutamatuks lisaks on EENeti võrgueeskiri.

Teenuslepingu ettevalmistamiseks vajab EENet asutuse kohta järgmisi andmeid:

 • täpne nimi
 • postiaadress
 • registrikood
 • telefoninumber
 • faksinumber (kui on)
 • üldine e-postiaadress
 • veebilehe aadress (kui on)
 • tasulise teenuse kasutamahakkamise korral:
  • kas asutus tasub oma arve ise või on maksjaks teine asutus (näiteks kooli puhul kohalik omavalitsus)?
  • arve esitamise aadress(id)
   NB! Arve saadab EENet .pdf formaadis ja ainult e-postiga. Kui arve esitamiseks ei ole eraldi aadressi/aadresse määratud, saadetakse arve administratiivse kontaktisiku e-postiaadressil.
 • kontaktisikute andmed (nimi, amet, e-postiaadress, telefoninumber, isikukood)

Kontaktisikute määramine ja pädevus

Asutus määrab teenuslepingus edasiseks suhtlemiseks EENetiga kaks kontaktisikut, teatades nende nimed, ametid, e-postiaadressid, telefoninumbrid ja võimalike nimekaimude eristamiseks ka isikukoodid. Lisaks on vaja infot, kes kirjutab asutuse nimel teenuslepingule ja selle lisadele alla.

Administratiivne kontaktisik

 • suhtleb lepingu ja asjaajamise teemal
 • saab e-postiga tasuliste teenuste arveid, kui asutus ei ole teatanud arvete saamiseks eraldi aadressi või aadresse
 • tema taotlusel avab EENet asutusele täiendavaid teenuseid

Tehniline kontaktisik

 • saab teateid teenuste muutmise ja edasiarendamise kohta
 • saab juurdepääsuparoole teenuste jaoks
 • saab vajadusel konsultatsioone teenuste kasutamiseks
 • võib nimetada teenustele täiendava kontaktisiku (näiteks veebimajutusteenusele serveradmin) ja saab seda muuta
 • on kontaktisikuks võimalike tehniliste murede korral
 • ka tema taotlusel avab EENet asutusele täiendavaid teenuseid

Allkirjaõiguslik isik

 • kirjutab alla teenuslepingule ja selle lisadele

Kontaktisiku muutmine

Kontaktisiku muutmiseks tuleb asutusel teatada uue kontaktisiku andmed (nimi, amet, e-postiaadress, telefon ja isikukood) aadressil eenet@eenet.ee. EENet muudab siis kontaktinfo oma andmestikes ära; teenuslepingut uuesti allkirjastada ei ole tarvis.

Lisainformatsioon: telefonil 7 302 110 ja e-posti teel eenet@eenet.ee


Viimati uuendatud 11.02.2013