EENeti infoleht: juuni 2006

Sisukord


Kasutajaküsitlus 2006: 547 asutust andis hindeid EENeti teenustele

EENet osutab teenuseid haridus-, teadus- ja kultuuri­asutustele. Kõige laiemalt kasutatavad teenused on

 • püsiühendus Internetti,
 • veebimajutus (koduleheküljed ja virtuaalserverid EENeti serveris),
 • e-postkastid EENeti serveris.

Et uurida, kuidas kasutajad hindavad nende ja teistegi teenuste kvaliteeti, korraldasime tänavu juba seitsmendat korda kasutajaküsitluse. 872 asutusest vastas 547 ehk ligi 63% klientuurist.

Esmakordselt toimus küsitlus seekord paberit kasutamata: nii ankeedi saatmine kui vastamine olid korraldatud ainult Interneti vahendusel.

Kogutud andmed töötles ja kokkuvõtte koostas uuringukeskus Klaster.

Täname siinkohal veelkord kõiki asutusi, kes tagasiside andmiseks mahti leidsid!

EENeti teenuste teadmine

Enamik EENeti teenustest on asutustele hästi tuntud. Vähem teatakse täpse kellaaja saamise võimalust ja ftp.eenet.ee.

Mitmed vastajad arvasid, et neil on vaja lisainfot ühe või mitme teenuse kohta.

Kõigi EENeti teenuste kirjeldus on olemas veebis
http://www.eenet.ee/EENet/teenused.html
ja kui on vaja lisateavet, ootame küsimusi aadressil eenet@eenet.ee.

Püsiühendusega ollakse rahul

Küsitluse tulemuste järgi oleme hinnanud, kui suur on aka­deemilise võrgu kasutajaskond. Tänavuste andmete kohaselt kasutas EENeti hallatavas võrgus 2005. aastal püsiühendust ca 210 tuhat inimest - teadlased, üliõpilased, õpetajad, õpilased, raamatukogude külastajad jt.

Akadeemilises võrgus saadava püsiühendusega on rahul 68% vastanutest. Need, kes ei ole rahul, soovivad peamiselt suure­mat sidekiirust.

Nenditi, et ühenduse kvaliteet on võrreldes varasemaga para­nenud.

EENeti püsiühendusteenuse kvaliteedile andis hinde 170 asu­tust: 33% väga hea, 45% hea, 17% rahuldav.

Kaheksa asutust andis akadeemilise püsiühenduse kvaliteedile mitterahuldava või väga halva hinde. Kõik nad olid rahul­olematud ka oma juurdepääsuühenduse kiirusega; seitse kasu­tas juurdepääsuks akadeemilisele võrgule raadiokanaleid.

Juurdepääsuühendus on see kanal, mis ühendab asutust ja lähi­mat EENeti võrgusõlme ja mida enamasti haldab mõni kom­merts­firma. Asutused andsid oma juurdepääsuühenduse kvali­teedile pisut nõrgemaid hindeid kui EENeti püsiühendusele. Rahul oldi EENeti, Tartu Ülikooli ja Elioni hallatavate ühen­dus­tega, vähem rahul Norby Telecomi hallatavate ühen­dustega.

Enamus vastajatest oma asutuse sisese arvutivõrgu töökind­lusega rahul.

Püsiühendusteenuse muutmisettepanek on läbi aastate sama: olgu ühendus senisest kiirem!

Edasi vajame järjest kiiremaid kanaleid

Püsiühenduse kiirus peaks asutuste arvates lähema 3 aastaga tublisti tõusma.

Praegu leiab vaid iga kümnes vastaja, et asutuse ühendus­kiirus peaks olema 1 Gbps või rohkem. 2009. aasta vajadusi prognoosides hinnatakse sellist kiirust vajalikuks juba 21% asutuste jaoks.

Interneti kasutusalad

Peamised internetiühenduse kasutusalad olid e-kirjavahetus, pangateenused, uudiste lugemine, (õppe)tööks vajaliku info hankimine, asutuse teabe avaldamine, õppematerjalide koos­tamine jm

Teadus- ja kõrgharidusasutuste erivajadused

Kõige laiemaid sidekanaleid vajavad Eesti teadus ja kõrg­haridus.

Juba rohkem kui 2/3 teadusasutustest ja kõrgkoolidest teeb koostööd Euroopa teadusasutuste, ülikoolide ning kõrg­kooli­dega. Kolmandik vastajatest soovib oma arvutiressursi ühen­dada või on juba ühendanud Eesti Gridiga.

Serveriruumi teenus

EENeti serveriruumi teenus sai oma kasutajatelt peamiselt väga häid (51%) ja häid (43%) hindeid. Rahuldavaks pidas teenust 6%. Mitterahuldavaid ega väga halbu hindeid ei antud.

Tore on, et 52 asutust pakkus omapoolseid soovitusi, kuidas teenust veelgi paremaks ja mugavamalt kasutatavaks muuta.

Neil vastajatel, kelle koduleht ei asu EENeti serveris, on pooltel leht oma asutuse serveris, 26% on ilma koduleheta ja pisut üle viiendiku kasutab erinevate teenusepakkujate serve­reid.

E-postkastiteenus

E-postkastide EENeti serveris pidamise võimalus sai 36% väga häid, 55% häid, 9% rahuldavaid hindeid. Mitte­rahul­davaid ega väga halbu hindeid ei antud.

Sada asutust soovis, et EENet lisaks e-postkastide juurde grupi­töö võimaluse.

Ettepanekuid teenuse paremaks muutmiseks tegi 28 asutust: sooviti ise asutuse töötajatele postkaste juurde luua ja mitte­vajalikke kustutada, rämpsposti veelgi paremat välja­sõelumist, kasutaja­keskkonna disaini kaasajastamist, rohkem kettaruumi kirjade hoidmiseks jm.

Kokkuvõte teenuste hindamisest

Kasutajad andsid hindeid teistelegi teenustele: e-postkastide lugemiseks kasutatavale veebiliidesele, täpse kellaaja teenu­sele, vabatarkvara serverile ftp.eenet.ee, postiloenditele (listi­dele), õpetajate koduleh­tede EENeti serveris hoidmise või­ma­lusele www.koolielu.edu.ee. Järgmisel joonisel on kokkuvõte teenustele seekord antud hinnetest.

EENeti tasuliste teenuste kättesaadavus

Alates 1. jaanuarist 2006 on EENeti serveris e-postkastide kasutamine ja serveris nw.eenet.ee veebiruumi kasutamine kõigile haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele tasuline. Uuriti, kas ja kuidas selline muudatus on mõjutanud infoteenuste kättesaadavust nende asutuste jaoks.

Arvamust avaldas 337 asutust, kellest 11% arvas, et teenuste tasulisus parandab nende kättesaadavust, 35% asutuste arvates teenuste tasulisus halvendab nende kättesaadavust. 54% asutusi leidis, et teenuste tasulisus ei mõjuta nende kättesaadavust. 202 asutust ei osanud küsimusele vastata.

Kiirus ja abivalmidus

Paljud vastajad tõid esile EENeti kiirust, korrektsust, viisakat ja meeldivat kliendisuhtlust, abivalmidust, asjatundlikkust ja professionaalsust. Kiideti paindlikkust ja teenuste stabiilsust.

Mitmeid rõõmustas, et alati saadakse infot küsides vajalik vastus.

Ka tänavune kasutajaküsitlus andis ülevaate asutuste vajaduste arengust ning tagasisidet EENeti senise tegevuse kohta. Püüame areneda Teie soovide kohaselt!

Kasutajaküsitluste kokkuvõtted:
http://www.eenet.ee/EENet/kysitlused.html

Väliskanal nüüd 1 Gbps

14. juunil 2006 tõstis EENet Eesti akadeemilise võrgu välis­ühenduse kiirusele 1 Gbps. Ühendus on loodud üle-euroopalise teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrgu GÉANT2 külge ning kanali käigushoidmist toetab Euroopa Komisjon.

Kiirem kanal on eelkõige vajalik tänapäevaseks teadustööks. Ühenduse üks intensiivseimaid kasutajaid on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, kes on transportinud juba 110 terabaiti teadusarvutusteks vajalikke andmeid CERNi eksperi­men­tides osalemiseks.

EENeti hallatavasse võrku on ühendatud kõik Eesti suuremad kõrgkoolid ja teadusasutused.

Lühiteated

 • Eesti Koolide Andmebaas aadressil http://www.edu.ee/ lõpetab alates juulist 2006 töö. Soovitame kõigil edaspidi kasutada koolide kontaktandmete vaatamiseks riiklikku re­gist­rit Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS:
  http://ehis.hm.ee/
 • Viljandis on valminud ja kasutusele võetud hulk optilisi kaableid, mida kasutavad Interneti püsiühenduseks koolid, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning teater Ugala. 25. mail tõstis EENet ka Tallinn-Viljandi magist­raal­kanali kiirust: seniselt 8 Mbps-lt 20Mbps-le.
 • Eesti teadusasutused kasutavad aina kiiremat juurdepääsu EENeti hallatavale võrgule:
  8. juunil sai Tartu Ülikooli Õigusinstituut Tallinnas 100 Mbps ühenduse,
  24. mail TTÜ Küberneetika Instituut 1 Gbps ühenduse,
  5. mail Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) juba kolmanda 1Gbps ühenduse,
  24.aprillil Tartu Ülikooli Kliinikum 1 Gbps ühenduse.
 • 15.-18.05.2006 toimus Itaalias TERENA 2006. aasta võrgu­konverents
  http://www.terena.nl/events/tnc2006/
 • 15. mail tegi EENet internetti videoülekande Tallinna Ülikooli rektori inaugureerimisest.
 • 04. mai seisuga oli .ee juurnimeserverisse registreeritud 39000 domeeninime.


Infolehte saab lugeda ka veebis: http://www.eenet.ee/EENet/infolehed.html
Teie arvamused ja ettepanekud EENeti teenuste ja tegevuse kohta on alati teretulnud!

Soovime kaunist suve kõigile õppijatele-õpetajatele, haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele!
Teie EENet

eenet@eenet.ee
Raekoja plats 14, Tartu 51004
http://www.eenet.ee