EENeti infoleht: september 2005

Sisukord:

Hea lugeja!

Teie ees on esimene EENeti infoleht.

Soovime selle kaudu anda teada, millised on olulisemad uudised Eesti akadeemilises arvutivõrgus, milliseid uusi teenused või projekte on EENet käivitanud, mis on muutunud seniste teenuste juures.

Edaspidi on kavas koostada ka konkreetsetele teemadele pühendatud infolehe numbreid. Infolehe saadame .pdf formaadis kõigi EENeti lepinguliste klientide administratiivsetele kontaktisikutele, et seda saaks asutuses pärast paberile trükkimist lugeda nagu tavalist ajalehte. Infolehte võib lugeda või alla laadida ka EENeti veebist.

Ootame Teilt tagasisidet aadressile eenet@eenet.ee: milliste EENeti teenuste kohta infot praegu puudu on? mis vajaks käsitlemist infolehtedes?

Oleme kõigi heade ettepanekute eest tänulikud!

Huvitavat lugemist soovides
    Teie EENet

eduroami logo - rändlus akadeemilistes võrkudes

Projekti eduroam (lühend väljendist Education Roaming, rändlus akadeemilistes võrkudes) eesmärgiks on võimaldada teadus- ja haridusasutuste inimestele juurdepääs Internetile kõigis projektiga liitunud asutustes. Nii võib näiteks õppejõud oma Tartu Ülikoolist saadud kasutajanime ja parooliga logida sisse Zürichi Ülikooli wifi-võrku, külalisõppejõud omakorda saavad kasutada oma koduülikooli antud kasutajanime ja parooli Eesti ülikooli ruumides sülearvutiga Internetti sisenemiseks. Ära jäävad isiklikud visiidid võrguadministraatorite juurde ja ajutise kasutajakonto avamise ootamine.

eduroami aluseks on akadeemiliste asutuste omavaheline usaldus: kasutaja isikut ja õigusi kontrollitakse piisavalt juba tema koduasutuses.

Hetkel on eduroamiga liitunud 18 riiki Euroopas ja lisaks Austraalia. Neis riikides on eduroamiga seotud juba üle 350 asutuse.

Eestis saavad eduroamiga liituda kõik akadeemilisse andmesidevõrku püsiühendatud asutused.

Liitumistingimused: eduroam kasutab RADIUS serverite hierarhiat. Iga eduroamiga liituv asutus käivitab esmalt RADIUS serveril põhineva autentimise ja seab sisse juurdepääsupunktid (Access Point - AP) võrku sisenemiseks. Samuti peavad asutused tagama oma liikmete korrektse käitumise külastatavas võrgus.

Loe lähemalt:
eduroam

Arvutijoonistuste võistlus "Eesti noorte turvalisus" 

Alates 12. septembrist kuni 6. novembrini 2005 ootab EENet koos Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna, Lõuna Politseiprefektuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna ja Euroopa Noored Eesti bürooga nii laste, noorte kui täiskasvanute arvutijoonistusi.

Joonistusvõistlus toimub tänavu juba neljandat korda. Eelmise kolme konkursiga laekus kokku ligi seitse tuhat arvutijoonistust, mis kõik on näitusena väljas EENeti veebis.

Praeguse võistluse "Eesti noorte turvalisus" konkreetsed pilditeemad on

  • Kodu, see on rohkem kui ...
  • Head lapsed kasvavad vitsata
  • Mina keeldun!
  • Suitsuvaba Eesti
  • Üks hetk võib muuta elu
  • Kaitse oma armastust
  • Näita, et hoolid - kasuta kondoomi
  • Üksi inimeste seas
  • Minu HIV-positiivne sõber

Võistluse teema ja vorm võimaldavad siduda õppetöös erinevaid aineid (näiteks inimeseõpetust arvutiõpetusega, loodusõpetust kunstiõpetusega jne), arendada noorte analüüsioskust ja loovust, suunata neid mõtlema tervislikele eluviisidele ja märkama kõrvalolijat.

Peaauhinnaks igas vanusegrupis oleme välja pannud digifotoaparaadi, tulemas on ka teisi auhindu, sh parimale juhendajale, kelle õpilased esitavad võistlusele kõige rohkem pilte.

Võistluse täpsed tingimused, piltide esitamine:

Uus EENeti kliendiks kvalifitseerumise kord

Alates 1. juulist 2005 kehtib uus EENeti kliendiks kvalifitseerumise kord. Selle kehtestas EENeti nõukogu.

Vastavalt põhimäärusele osutab EENet teenuseid hariduse, teaduse või kultuuri valdkonnas tegutsevatele juriidilistele isikutele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes ei teosta kommertstegevust andmesidevõrgus.

EENeti teenuste kasutamiseks esitab asutus või organisatsioon EENetile taotluse. Taotleja esitab lisaks taotlusele EENeti nõudel koopia oma põhimäärusest või põhikirjast, senise tegevuse või kavandatava avaliku infoteenuse kirjelduse ja muid dokumente, mis tõendavad tema kvalifitseerumist EENeti kliendiks.

Klienditeeninduse osakonnas vaadatakse taotlus ja muud esitatud dokumendid läbi ning tehakse otsus, kas taotleja kvalifitseerub EENeti kliendiks.
Keerukamatel juhtudel teeb otsuse EENeti direktor, kelle otsus on lõplik.

Loe lähemalt:
EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord

EENeti nõukogu kehtestas EENeti teenuste hinnakirja

EENeti nõukogu kehtestas vastavalt EENeti põhimääruse § 12.(3)4) "EENeti teenuste hinnakirja", mis kehtib alates 1. jaanuarist 2006.

Seni tasuta osutatud teenustest muutuvad selle hinnakirja kohaselt tasuliseks e-postkastiteenus (e-postkastid EENeti serveris) ja veebimajutus (koduleheküljed ja virtuaalserverid EENeti serveris).

E-postkastiteenuse eest tuleb ühte kuni viitkümmet e-postkasti kasutaval asutusel tasuda 25 kr kuus; täiendavad 50 postkasti suurendavad arvet 20 kr kuus. Veebimajutuse eest tuleb asutusel tasuda iga eraldi virtuaalserveri (serveriruumi) eest 25 kr kuus.

Arvete suurus sõltub lisaks kasutatavatele teenustele ka sellest, kas asutus soovib tasuda kord aastas 12 kuu eest korraga või osade (kuu, kvartali, poolaasta) kaupa. 12 kuu eest korraga tasumisel on arve esitamine tasuta. Osade kaupa tasumisel lisandub alates teisest arvest aastas igale arvele 20 kr arve esitamise tasu.

Jätkuvalt on tasulised serverimajutus EENeti seadmekapis Tartus ja Tallinnas, UNIX serveri installeerimine, videoülekande korraldamine ja salvestise töötlemine.

Loodame, et järgmise aasta eelarve kavandamisel leiavad tasuliseks muutuvate teenuste kasutajad vajalikud vahendid.

Juhul, kui asutus soovib mõnest seni kasutatavast teenusest loobuda, palume sellest informeerida EENetti aadrssil eenet@eenet.ee.

Õpetajate materjalid serveris www.koolielu.edu.ee

Eriolukorras on EENeti serveris www.koolielu.edu.ee õppematerjalide jaoks koha saanud õpetajad: selle serveri kasutamine on ka 2006. aastal tasuta.

Samas serveris on tasuta kasutamiseks väljas kamitmed Tiigrihüppe Sihtasutuse toel valminud õppematerjalid.

E-õppematerjalide jaoks kohta vajavate õpetajate sooviavaldusi ootame aadressil eenet@eenet.ee.

Loe lähemalt:
hinnakiri.html
http://www.koolielu.edu.ee/

 

geant2 logo nõupidamine Tartus

28.septembril korraldab DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) koostöös EENetiga Tartus rahvusvahelise nõupidamise, mis keskendub üle-euroopalise andmesidevõrgu projektile GÉANT2.

Tartusse saabuvad spetsialistid - projektis osalevate võrkude suhtekorraldajad -  seitsmeteistkümnest riigist. Osalejad arutavad, kuidas kõige otstarbekamalt jagada kasutajaskond gruppideks vastavalt nende tegelikele vajadustele. Eesmärgiks on tagda igale grupile just talle vajalikud teenused ja informatsioon GÉANT2 projekti pakutava kohta.

Geograafiliselt on GÉANT2 kõige suurem teadusvõrk kogu maailmas. Eesti osalemine GÉANT2 projektis tähendab eelkõige ülikoolidele, aga ka teistele akadeemilise kogukonna liikmetele kvaliteetset ja kiiret internetiühendust Euroopa haridus- ja teadusasutustega. Eesti akadeemilise võrgu ja GÉANT2 ülejäänud võrgu vaheline ühendus on 622 Mbps. Sellele lisandub Tallinna ja Tartu vahel töötav ülikiire 1 Gbps magistraalside.

Loe lähemalt:
http://www.dante.net
http://www.geant2.net
geant2.html

TERENA arutab Tartus akadeemilise andmeside alast infovahetust

29. septembril algab Tartus rahvusvahelise võrguorganisatsiooni TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) suhtekorralduse rakkerühma kahepäevane tööseminar, kuhu kogunevad osalejad 20 riigist.

Seminari käigus toimuvad erinevad koosolekud ja nõupidamised, mis keskenduvad seekord superarvutite ja gridi temaatikale ning vaevad suhtekorraldust ning infovahetust selles valdkonnas. Seminari korraldavad TERENA, Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet), rakkerühma senine eesistuja Hollandi akadeemiline andmesidevõrk SURFnet ja tulevane eesistuja, Ühendatud Kuningriigi akadeemiline andmesidevõrk UKERNA.

Seminari materjalide põhjal on kavas koostada andmeside ja võrgutöö õpik Euroopa akadeemilisele kogukonnale.

Loe lähemalt:
terena.html
http://www.terena.nl/

 

Lühiteated

Haridusasutused saavad alates 2006. aastast EENeti selleks eraldi sisse seatud serveris kasutada IVA ja KooliPlone keskkondi

IVA on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse ja informaatika osakonna ühistööna loodud ja arendatav veebipõhine õpihaldussüsteem. IVA abil saab  luua, hallata ja kasutada e-kursusi.

KooliPlone on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse arendatud sisuhaldussüsteem koolide jaoks, mis võimaldab koolil mugavalt tekitada, muuta ja hallata oma kodulehekülge. Sellega on kaasas näiteks tunniplaani koostamise ja näitamise vahendid, virtuaalne kooli ajaleht, e-õppematerjalide hoidla jms.

Nii IVA kui KooliPlone on vabavarad.

Loe lähemalt:
ivaplone ja järgmistes infolehtedes

Portos (Portugal) toimub 7.-9. novembril 2005 ülikoolilinnakute arvutivõrkude turvalisuse alane seminar

Osalema oodatakse teadus- ja haridusvõrkude esindajaid, ülikoolide ja teadusasutuste teabejuhte, IT-arhitekte ning IT-juhte, kes loovad ja arendavad ülikoolilinnakute süsteeme.

Registreerimistasu kuni 1. novembrini 2005 on 190 EUR ning osalejate arv on piiratud.

Loe lähemalt:
http://www.terena.nl/tech/eurocamp/nov05/

Viinis (Austria) toimub 21.-22. novembril 2005 arvutiturvalisuse alane seminar

Seminarile on oodatud turvameeskondade (CSIRT, Computer Security Response Teams) praegused või tulevased töötajad. Seminari korraldavd TERENA ja FIRST ning selle osalustasu 500 EUR katab kursuse materjalid, majutuse ja toitlustuse. Osalemiseks tuleb taotlused saata aadressile applications@ist-transits.org hiljemalt 11. oktoobril 2005.

Loe lähemalt:
http://www.ist-transits.org/ws_vienna.php