EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Rahaliste vahendite kasutamine 2004. aastal

Tulud - kavandatud ja tegelikud
Kulud - kavandatud ja tegelikud, sealhulgas personalikulud, majanduskulud, põhitegevuskulud, investeeringud, liikmemaksud, tasuliste teenuste osutamise kulud
Jääk seisuga 31.12.2004

Tulud - kavandatud ja tegelikud, 2004
Tulu Planeeritud summa1 Tegelik summa
Riigieelarve:    
     - Personalikulude katmiseks 3,564 tuh.kr. 3,564 tuh.kr.
     - Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks 1,550 tuh.kr. 1,550 tuh.kr.
     - Majanduskulud, mis on ette nähtud magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamiseks 5,087 tuh.kr. 5,087 tuh.kr.
     - Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks 5,900 tuh.kr. 5,900 tuh.kr.
Majandustegevusest laekuvad summad 200 tuh.kr. 326 tuh.kr.2
Jääk 2003.aastast    
     - Toetus lähetuskulude katteks (GEANT projekt) 19 tuh.kr. 19 tuh.kr.
     - Majandustegevusest laekunud summad 10 tuh.kr. 10 tuh.kr.
     - Eraldis lisaeelarvest infotehnoloogia investeeringuteks (Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks) 3,500 tuh.kr. 3,500 tuh.kr.
Vahendid õppelaenu kustutamiseks 12 tuh.kr. 18 tuh.kr.
Eraldis Tiigrihüppe vahenditest3 2,000 tuh.kr.
Sihtfinantseerimine EC-lt (projekt GN2)
254 tuh.kr.
Kokku 21,842 tuh.kr. 20,228 tuh.kr.

Märkused:
1 Siin ja edaspidi on lahtris 'Planeeritud summa' EENeti Nõukogu poolt 31.5.2004 kinnitatud eelarves toodud summa.
2 Majandustegevusest laekuvate summade osas suurendati kokkuleppel Haridus- ja Teadusministeeriumiga novembris 2004 eelarvet 320 tuh.kr-ni.
3 TH SA finantseerib fiibriprojekte otse; esitatud on 2 taotlust (Viljandi ja Paide fiibrivõrkude kohta); töö jätkub 2005.aastal.

Kulud - kavandatud ja tegelikud, 2004
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) 3,564 tuh.kr. 3,564 tuh.kr.
Majanduskulud 1,569 tuh.kr. 1,583 tuh.kr.
Tegevuskulud (sh võimalik TH rahastamine) 7,087 tuh.kr. 5,072 tuh.kr.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,900 tuh.kr. 5,900 tuh.kr.
Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud (sh 10 th.kr jääk 2003. aastast) 210 tuh.kr. 315 tuh.kr.
Investeeringud Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks 3,500 tuh.kr. 3,500 tuh.kr.
Õppelaenu kustutamine 12 tuh.kr. 18 tuh.kr.
Kokku 21,842 tuh.kr. 19,952 tuh.kr.

Jääk seisuga 31.12.2004
Majandustegevusest laekuvad summad 22 tuh.kr.
Sihtfinantseerimine EC-lt (projekt GN2) 254 tuh.kr.
Kokku 276 tuh.kr.

Kulude täpsemad tabelid


Personalikulud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Töötasud 2,630 tuh.kr. 2,565 tuh.kr.
Sotsiaalmaks 868 tuh.kr. 889 tuh.kr.
Töötuskindlustusmaks 13 tuh.kr. 13 tuh.kr.
Erisoodustus+erisoodustusmaks 53 tuh.kr. 97 tuh.kr.
Kokku 3,564 tuh.kr. 3,564 tuh.kr.

Majanduskulu
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Kantseleikulud 305 tuh.kr. 320 tuh.kr.
Ruumide majandamise kulud 460 tuh.kr. 430 tuh.kr.
Inventar 130 tuh.kr. 145 tuh.kr.
Meditsiinikulud (töökaitsevahendid, medikamendid)
2 tuh.kr.
Sõidukite ülalpidamine 385 tuh.kr. 369 tuh.kr.
Lähetused 219 tuh.kr. 231 tuh.kr.
Personali koolitus 70 tuh.kr. 86 tuh.kr.
Kokku 1,569 tuh.kr. 1,583 tuh.kr.

Põhitegevuskulud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Sisemagistraalide kuutasud 2,580 tuh.kr. 2,533 tuh.kr.
Liiniseadmete garantiihooldustasu 154 tuh.kr. 138 tuh.kr.
Tasu E1 portide eest 62 tuh.kr. 51 tuh.kr.
TIX-LAN maks 44 tuh.kr. 44 tuh.kr.
Seadmekappide hoiutasu 918 tuh.kr. 793 tuh.kr.
Juurdepääsukanalid 2 tuh.kr.
Riist/tarkvara remont ja hooldus 30 tuh.kr.
Klienditeeninduse arenduskulud 198 tuh.kr. 195 tuh.kr.
Magistraalvõrgu arenduskulu (sh 500 tuhat Tiigrihüppe SA vahendite arvel)
(vt märkus 3 tulude tabeli juures)
700 tuh.kr. 262 tuh.kr.
Kontori IKT, IT riistvara ja tarvikud, KT riistvara ja tarvikud, tarkvara
149 tuh.kr.
Osutatavad teenused 399 tuh.kr. 334 tuh.kr.
Peamise masinaruumi kolimine 300 tuh.kr. 279 tuh.kr.
Munitsipaalfiibrite projekt (Tiigrihüppe SA vahendite arvel)
(vt märkus 3 tulude tabeli juures)
1,500 tuh.kr.
Üldine IT-kulu 200 tuh.kr. 101 tuh.kr.
GEANT, transiit
193 tuh.kr.
Kokku 7,087 tuh.kr. 5,072 tuh.kr.

Investeeringud Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks
Soetatud seadmed Arv Maksumus
Optilised multiplekserid 8 1,940 tuh.kr.
Switchid 7 420 tuh.kr.
Ruuter Juniper M7i ja selle moodulid ning lisamoodulid 1 1,010 tuh.kr.
Konverterid (GBIC) 35 130 tuh.kr.
Kokku
3,500 tuh.kr.

Liikmemaksud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 2,844 tuh.kr. 4,956 tuh.kr.
GEANT, transiit 781 tuh.kr. 746 tuh.kr.
RIPE; TERENA; CEENet 170 tuh.kr. 198 tuh.kr.
Geanti kiiruse tõstmine 622Mbps-ni ja transiidi tõstmine 155Mbps-ni okt04-mar05 kuutasude erinevus; seadmekulu on arvestatud magistraalvõrgu arendamise kuludesse 2,105 tuh.kr.
Kokku 5,900 tuh.kr. 5,900 tuh.kr.

Kulud tasuliste teenuste osutamiseks
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Majandamiskulud (kantselei-, lähetus-, koolitusteenuse, toitlustamise-, ruumide majandamise-, sõidukite ülalpidamise ja inventari kulud)
63 tuh.kr.
IT kulud
1 tuh.kr.
Juurdepääsukanalite kuutasud
251 tuh.kr.
Kokku 210 tuh.kr. 315 tuh.kr.

Koostatud 13.jaanuar 2005