EENeti tegevuskava täitmise aruanne 2005.a. kohta

Tegevusvaldkond Strateegiline eesmärk Selgitus Meede Finantseerimine (tuh kr) Olulisemad planeeritud tegevused koos maksumustega (tuh kr) Olulisemad teostatud tegevused koos maksumustega (tuh kr) Selgitused, sh informatsioon tegevuspõhise eelarve täitmise info kogumise viisi kohta
2004 eelarve täitmine 2005 eelarve 2005 eelarve koos lisa- eelarvega 2005 eelarve täitmine
1. Üldharidus Tagada õppe kõrge kvaliteet kõigis koolides pädevate õpetajate, võimete- ja huvikohase õppekava, kaasaegse õpikeskkonna ning asjakohase kvaliteedihindamise süsteemiga EENet toetas kaasaegse õpikeskkonna loomist, pakkudes üldharidusasutustele erinevaid andmesideteenuseid. Tegevuskavas toodud indikaatorite kavandatud ja saavutatud näitajad on toodud planeeritud ja teostatud tegevuste veergudes. Riigi põhikoolide ja -gümnaasiumide tulemusliku tegevuse tagamine 2,369 tuh.kr 1,946 tuh.kr 1,946 tuh.kr 1,946 tuh.kr 1. Munitsipaalfiibrite ehitamise projektide algatamine Finantseerimise olemasolul initsieerib EENet 2005.aastal vähemalt kolmes linnas munitsipaalfiibrite projektid vähemalt 40 haridus-, teadus-, kultuuriasutuse ühendamiseks. (216 tuh.kr) 1. Algatati 4 fiibriprojekti. Paides ühendati fiibritega 9 haridusasutust 2005.aasta lõpuks. Viljandis pikendati esialgset ehitusaega ja eeldatavalt valmib fiibrivõrk 2006.a aprillis; ühenduse saab 18 haridusasutust. Narva ja Jõgeva jaoks aitas EENet projektid koostada; Tiigrihüppe Sihtasutus rahuldas toetustaotlused; sõlmiti lepingud linnade ja SA vahel; võrkude ehitamine algab 2006.a kevadel. (216 tuh.kr) 2006. aasta eelarvetaotluse koostamise ajal hindas EENet eelarve protsentuaalset jaotust tegevusvaldkondade vahel. Samu proportsioone ja lisaks hinnanguid, kui suures mahus jagunevad mitmesse tegevusvaldkonda korraga kuuluvad tegevuse valdkondade vahel, on kasutatud käesolevas aruandes.
Kogumahus oli EENeti 2005.aasta eelarvekava 16604 tuh.kr; sealhulgas riigituludest 16101, maj.teg-st laekuvad summad (2005+2004.a. jääk) 222, vahendid õppelaenu kustutamiseks 27 ja sihtfinantseerimine Euroopa Komisjonilt 254 tuh.kr.
2005. aasta eelarve täitmine oli kogumahus 16507 tuh.kr; sealhulgas riigituludest 16101, maj.teg-st laekunud summad (2005+2004.a. jääk) 82, struktuurifondide vahenditest 210, vahendid õppelaenu kustutamiseks 36 ja sihtfinantseerimine Euroopa Komisjonilt 78 tuh.kr. Seisuga 31.12.2005 oli jääkide kogusumma 319 tuh.kr.
Veergudes 'Finantseerimine' kajastuvad vastavalt juhendile ainult riigitulud (eraldatud vahendid riigieelarvest), sh 2004. aasta puhul ka 2004.aasta jooksul kasutatud 2003.aasta lisaeelarve-eraldis 3500 tuh.kr Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks.
2. Magistraalide kiiruse maksimiseerimine - vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega. (228 tuh.kr) 2. Magistraalvõrku, mis teenindas haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi, hoiti käigus ja magistraalide kiirused vastasid EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatud summale. (228 tuh.kr)
3. Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast - kun 0.4%; ruuterite tarkvara uuendamiskiirus pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist - 1 tööpäev; turvaintsidentide lahendamise kiirus - 1 nädal; planeeritud katkestustest klientide eelinformeerimine ja nende katkestuste kavandamine väljaspoole tööaega - 95%; viirusehoiatuste saatmine e-posti teel;klientide konsulteerimine; olulisemate katkestuste, konsultatsiooniteemade kajastamine EENeti nädalaaruannetes. (190 tuh.kr) 3. Tagati akadeemilise magistraalvõrgu sujuv töö: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast ei ületanud 0.4%; ruuterite tarkvara uuendati pärast vajaliku tarkvara saamist 1 tööpäeva jooksul; turvaintsidendid lahendati valdavalt 1 nädalaga; 95% planeeritud katkestusi toimus väljaspool tööaega. Klientide informeerimiseks katkestustest kasutati kliendiliste.Asutusi konsulteeriti ühenduste loomisel, muutmisel, probleemide ilmnemisel. EENeti avalikes nädalaaruannetes kajastati olulisemad katkestused jm oluline jooksev teave. (190 tuh.kr)
4. Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine - teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi ja projekte 630; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline (186 tuh.kr) 4. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati virtuaalveebiserveri teenust; aasta lõpuks kasutas teenust 639 erinevat asutust ja projekti (kõikides tegevusvaldkondades kokku); teenus oli pidevalt kättesaadav ja turvaline, vahetati teenusserveri riist- ja tarkvara. Osa asutusi loobus teenusest pärast seda, kui EENeti Nõukogu otsustas muuta teenuse tasuliseks (septembris oli virtuaalveebe 700). 67 õpetajat 44 erinevast koolist sai õppematerjalide paigutamiseks ruumi serveris koolielu.edu.ee. (186 tuh.kr)
5. Turvaline e-postkastiteenuse osutamine - postkaste kasutavate asutuste arv aasta lõpuks 450; kõigil Internetti ühendatud teadus- ja haridusasutustel on jätkuvalt võimalus ööpäevaringselt kasutada turvalist e-posti vastavalt veebis publitseeritud kirjeldusele. (282 tuh.kr) 5. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati e-postkastiteenust; aasta lõpuks kasutas postkaste 384 asutust (kõikides tegevusvaldkondades kokku). Osa asutusi loobus teenusest pärast seda, kui EENeti Nõukogu otsustas muuta teenuse tasuliseks. Haridusasutustel on EENeti serveris 469 postitusloendit. (282 tuh.kr)
6. Nimeserveriteenuse osutamine - tööpäevade arv, mille jooksel korrektsed taotlused muudatusteks: 7; prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks: 29720; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt. (459 tuh.kr) 6. Osutati nimeserveriteenust: korrektsed taotlused muudatusteks täideti hiljemalt 7 tööpäevaga; domeeninimede arv .ee juurserveris oli aasta lõpuks 35884; hallatavad nimeserverid toimisid korrektselt. (459 tuh.kr)
7. Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine - koolidelt laekuvate paranduste sisseviimise aeg tööpäevades: 3; andmebaas on aadressil www.edu.ee pidevalt kättesaadav (56 tuh.kr) 7. Eesti üldhariduskoolide avaliku andmebaasi pidamine - koolidelt laekuvate paranduste sisseviimise aeg tööpäevades: 3; andmebaas on aadressil www.edu.ee pidevalt kättesaadav (56 tuh.kr)
8. Arvutijoonistuste võistluse läbiviimine - võistlusel osalenud piltide arv 2100 (125 tuh.kr) 8. Arvutijoonistuste võistluse teemaks oli "Eesti noorte turvalisus", saabus 3219 pilti 204 erinevast koolist. Täiendavalt aidati Haridus- ja Teadusministeeriumil läbi viia õpilaste fotokonkurss "Hea kool", kuhu saabus 1544 pilti. (125 tuh.kr)
9. IPv6 numbrite kasutuselevõtmine - erinevate ruuterite ja kanalite arv, millel IPv6 on testitud: kolm erinevat ruuterit ja neli erinevat kanalit tulemus: 3 ruuterit ja 6 kanalit (18 tuh.kr) 9. IPv6 numbrite kasutuselevõtmisel testiti IPv6 3 ruuteril ja 6 kanalil (18 tuh.kr)
10. Ruuterite ja serverite installeerimine asutuste jaoks - teenus on olemas; juhendid publitseeritud EENeti veebis. (19 tuh.kr) 10. Ruuterite ja serverite installeerimise teenus oli olemas ja juhendid publitseeritud. (19 tuh.kr)
11. FTP-serveri teenuse osutamine - aadressil http://ftp.eenet.ee avalik, pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv (13 tuh.kr) 11. Aadressil http://ftp.eenet.ee on publitseeritud pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv (13 tuh.kr)
12. Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmesidevajaduste kindlakstegemine ning vajalike muutuste kavandamine - kasutajaküsitlused toimuvad iga aasta I kvartalis ja nende aruanded publitseeritakse veebis. Uusi sisuteenuseid ja muid muudatusi EENeti töös kavandatakse vastavalt küsitluste käigus selgunud aktuaalsetele vajadustele. (16 tuh.kr) 12. Toimus kasutajaküsitlus, millele vastas 72% EENeti teenuste kasutajatest. Uuringu aruanne on publitseeritud EENeti veebis. Tehtud ettepanekuid on arvestatud töö ja teenuste korraldamisel. (16 tuh.kr)
13. EENeti teenuste jooksev tutvustamine: asutuste jooksev informeerimine vastavalt jooksvatele vajadustele olemasolevatest ja loodavatest teenustest akadeemilises võrgus, kasutades selleks erinevaid teid (teated haridusosakondadele, uudisteagentuuridele, olemasolevatele klientidele jne, uudised EENeti veebis), avalikussuhete plaani tellimine, aastaraamatu koostamine (88 tuh.kr) 13. EENeti teenuseid tutvustati jooksvalt veebi, kliendilistide, otsekontaktide vahendusel; saadeti uudiseid koostööpartneritele veebis avaldamiseks (Koolielu, Tiigrihüppe Sihtasutus, Miksike, Tartu linn..); Eesti uudisteagentuuridele ja ajakirjandusele saadeti jooksvalt pressiteateid. Kõigi tasuliseks muutunud teenuste kasutajatega võeti ühendust maksetingimuste kokkuleppimiseks. Ei koostatud aastaraamatut ega tellitud avalikussuhete plaani, kuna nendeks tegevusteks puudus eelarve. Tegevuse kogumaksumus: (88 tuh.kr)
14. EENeti tegevust tutvustavate artiklite kirjutamine ja intervjuude andmine - ilmunud artikleid ja antud intervjuusid 10 (50 tuh.kr) 14. Koostati, publitseeriti ja saadeti kõigile klientidele esimene EENeti elektrooniline infoleht (www.eenet.ee/EENet/infolehed); Teaduste Akadeemia Toimetistes ilmus "The first scientific results from the Estonian Grid" (5 autorist 3 EENetist); 7 artiklit saadeti TERENA uudisteagentuurile; ilmusid EENeti saadetud materjalil põhinevad artiklid/teated Õpetajate Lehes, Päevalehes, Vooremaas, ülikoolide lehtedes jm. (50 tuh.kr)
2. Kutse- ja
täiskasvanu-
haridus
kutseõppe infrastruktuuride kaasajastamine ja koolivõrgu korrastamine EENet toetas kaasaegse õpikeskkonna loomist, pakkudes kutseharidusasutustele erinevaid andmesideteenuseid. Tegevuskavas toodud indikaatorite kavandatud ja saavutatud näitajad on toodud planeeritud ja teostatud tegevuste veergudes. Investeeringud kutseõppeasutuste hoonete renoveerimiseks ja kaasaegsete õppebaaside väljaarendamiseks 775 tuh.kr 637 tuh.kr 637 tuh.kr 637 tuh.kr 1. Magistraalide kiiruse maksimiseerimine - vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega. (71 tuh.kr) 1. Magistraalvõrku, mis teenindas haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi, hoiti käigus ja magistraalide kiirused vastasid EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatud summale. (71 tuh.kr)
2. Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast - kun 0.4%; ruuterite tarkvara uuendamiskiirus pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist - 1 tööpäev; turvaintsidentide lahendamise kiirus - 1 nädal; planeeritud katkestustest klientide eelinformeerimine ja nende katkestuste kavandamine väljaspoole tööaega - 95%; viirusehoiatuste saatmine e-posti teel;klientide konsulteerimine; olulisemate katkestuste, konsultatsiooniteemade kajastamine EENeti nädalaaruannetes. (58 tuh.kr) 2. Tagati akadeemilise magistraalvõrgu sujuv töö: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast ei ületanud 0.4%; ruuterite tarkvara uuendati pärast vajaliku tarkvara saamist 1 tööpäeva jooksul; turvaintsidendid lahendati valdavalt 1 nädalaga; 95% planeeritud katkestusi toimus väljaspool tööaega. Klientide informeerimiseks katkestustest kasutati kliendiliste.Asutusi konsulteeriti ühenduste loomisel, muutmisel, probleemide ilmnemisel. EENeti avalikes nädalaaruannetes kajastati olulisemad katkestused jm oluline jooksev teave. (58 tuh.kr)
3. Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine - teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi ja projekte 630; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline (149 tuh.kr) 3. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati virtuaalveebiserveri teenust; aasta lõpuks kasutas teenust 639 erinevat asutust ja projekti (kõikides tegevusvaldkondades kokku); teenus oli pidevalt kättesaadav ja turvaline, vahetati teenusserveri riist- ja tarkvara. Osa asutusi loobus teenusest pärast seda, kui EENeti Nõukogu otsustas muuta teenuse tasuliseks (septembris oli virtuaalveebe 700). (149 tuh.kr)
4. Turvaline e-postkastiteenuse osutamine - postkaste kasutavate asutuste arv aasta lõpuks 450; kõigil Internetti ühendatud teadus- ja haridusasutustel on jätkuvalt võimalus ööpäevaringselt kasutada turvalist e-posti vastavalt veebis publitseeritud kirjeldusele. (149 tuh.kr) 4. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati e-postkastiteenust; aasta lõpuks kasutas postkaste 384 asutust (kõikides tegevusvaldkondades kokku). Osa asutusi loobus teenusest pärast seda, kui EENeti Nõukogu otsustas muuta teenuse tasuliseks. Haridusasutustel on EENeti serveris 469 postitusloendit. (149 tuh.kr)
5. Nimeserveriteenuse osutamine - tööpäevade arv, mille jooksel korrektsed taotlused muudatusteks: 7; prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks: 29720; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt. (155 tuh.kr) 5. Osutati nimeserveriteenust: korrektsed taotlused muudatusteks täideti hiljemalt 7 tööpäevaga; domeeninimede arv .ee juurserveris oli aasta lõpuks 35884; hallatavad nimeserverid toimisid korrektselt. (155 tuh.kr)
6. FTP-serveri teenuse osutamine - aadressil http://ftp.eenet.ee avalik, pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv (4 tuh.kr) 6. Aadressil http://ftp.eenet.ee on publitseeritud pidevalt uuenev tarkvara ja andmete arhiiv (4 tuh.kr)
7. Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmesidevajaduste kindlakstegemine ning vajalike muutuste kavandamine - kasutajaküsitlused toimuvad iga aasta I kvartalis ja nende aruanded publitseeritakse veebis. Uusi sisuteenuseid ja muid muudatusi EENeti töös kavandatakse vastavalt küsitluste käigus selgunud aktuaalsetele vajadustele. (7 tuh.kr) 7. Toimus kasutajaküsitlus, millele vastas 72% EENeti teenuste kasutajatest. Uuringu aruanne on publitseeritud EENeti veebis. Tehtud ettepanekuid on arvestatud töö ja teenuste korraldamisel. (7 tuh.kr)
8. EENeti teenuste jooksev tutvustamine: asutuste jooksev informeerimine vastavalt jooksvatele vajadustele olemasolevatest ja loodavatest teenustest akadeemilises võrgus, kasutades selleks erinevaid teid (teated haridusosakondadele, uudisteagentuuridele, olemasolevatele klientidele jne, uudised EENeti veebis), avalikussuhete plaani tellimine, aastaraamatu koostamine (28 tuh.kr) 8. EENeti teenuseid tutvustati jooksvalt veebi, kliendilistide, otsekontaktide vahendusel; saadeti uudiseid koostööpartneritele veebis avaldamiseks (Koolielu, Tiigrihüppe Sihtasutus, Miksike, Tartu linn..); Eesti uudisteagentuuridele ja ajakirjandusele saadeti jooksvalt pressiteateid. Kõigi tasuliseks muutunud teenuste kasutajatega võeti ühendust maksetingimuste kokkuleppimiseks. Ei koostatud aastaraamatut ega tellitud avalikussuhete plaani, kuna nendeks tegevusteks puudus eelarve. Tegevuse kogumaksumus: (28 tuh.kr)
9. EENeti tegevust tutvustavate artiklite kirjutamine ja intervjuude andmine - ilmunud artikleid ja antud intervjuusid 10 (16 tuh.kr) 9. Koostati, publitseeriti ja saadeti kõigile klientidele esimene EENeti elektrooniline infoleht (www.eenet.ee/EENet/infolehed); Teaduste Akadeemia Toimetistes ilmus "The first scientific results from the Estonian Grid" (5 autorist 3 EENetist); 7 artiklit saadeti TERENA uudisteagentuurile; ilmusid EENeti saadetud materjalil põhinevad artiklid/teated Õpetajate Lehes, Päevalehes, Vooremaas, ülikoolide lehtedes jm. (16 tuh.kr)
3. Kõrgharidus Kõrghariduse kvaliteedi tagamiseks toimiva kvaliteedikindlustuse süsteemi tõhustamine ning õppe ja õppeasutuste usaldusväärsuse ja rahvusvahelistumise tõstmine EENet toetas kaasaegse kõrghariduskeskkonna loomist, pakkudes kõrgkoolidele erinevaid andmesideteenuseid. Tegevuskavas toodud indikaatorite kavandatud ja saavutatud näitajad on toodud planeeritud ja teostatud tegevuste veergudes. Investeeringute, sh ehitamise ja renoveerimise, abil toetatakse kõrghariduse õppevaldkondade sisu ja eripära ning arendamisvajadusi arvestades kaasaegse õpikeskkonnaga ülikoolide ja riiklike kõrgkoolide võrgu kujunemist 8,461 tuh.kr 6,950 tuh.kr 6,950 tuh.kr 6,950 tuh.kr 1. GEANT2 võrguga ühenduse tagamine - vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on ühendus GEANT2 võrguga maksimaalse võimaliku kiirusega (3629 tuh.kr) 1. Tagati ühendus Euroopa akadeemilise GEANT2 võrguga kiirusel 622 Mbps; transiitkanali laius oli 310 Mbps. (3629 tuh.kr)

2. "Eesti Grid" käivitamine - Eesti Grid on käivitatud; keskne paralleelarvuti loodud; sertifitseerimiskeskus väljastab sertifikaate (238 tuh.kr) 2. Eesti Grid on käivitatud; sertifitseerimiskeskus väljastab sertifikaate. Algas projekt Baltic Grid, mille raames ühendatakse Eesti, Läti ja Leedu teadusarvutusressursid üle-Euroopaliste gridisüsteemidega. Valmis tasuvusuuring Eesti Gridi süsteemile. (238 tuh.kr)
3. Magistraalide kiiruse maksimiseerimine - vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega. (2044 tuh.kr) 3. Magistraalvõrku, mis teenindas haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi, hoiti käigus ja magistraalide kiirused vastasid EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatud summale. 1 Gbps ühendus käivitati Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Infotehnoloogia Kolledzhi jaoks. (2044 tuh.kr)
4. Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast - kun 0.4%; ruuterite tarkvara uuendamiskiirus pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist - 1 tööpäev; turvaintsidentide lahendamise kiirus - 1 nädal; planeeritud katkestustest klientide eelinformeerimine ja nende katkestuste kavandamine väljaspoole tööaega - 95%; viirusehoiatuste saatmine e-posti teel;klientide konsulteerimine; olulisemate katkestuste, konsultatsiooniteemade kajastamine EENeti nädalaaruannetes. (452 tuh.kr) 4. Tagati akadeemilise magistraalvõrgu sujuv töö: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast ei ületanud 0.4%; ruuterite tarkvara uuendati pärast vajaliku tarkvara saamist 1 tööpäeva jooksul; turvaintsidendid lahendati valdavalt 1 nädalaga; 95% planeeritud katkestusi toimus väljaspool tööaega. Klientide informeerimiseks katkestustest kasutati kliendiliste.Asutusi konsulteeriti ühenduste loomisel, muutmisel, probleemide ilmnemisel. EENeti avalikes nädalaaruannetes kajastati olulisemad katkestused jm oluline jooksev teave. (452 tuh.kr)

5. Käivitati eduroam teenus, mille abil saavad teadlased vaba juurdepääsu Internetile projektiga liitunud riikide akadeemilistes võrkudes (14 tuh.kr)
6. Nimeserveriteenuse osutamine - tööpäevade arv, mille jooksel korrektsed taotlused muudatusteks: 7; prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks: 29720; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt. (373 tuh.kr) 6. Osutati nimeserveriteenust: korrektsed taotlused muudatusteks täideti hiljemalt 7 tööpäevaga; domeeninimede arv .ee juurserveris oli aasta lõpuks 35884; hallatavad nimeserverid toimisid korrektselt. (373 tuh.kr)
7. Koolituse korraldamine - andmesidealaste koolituskursuste arv: 2 (24 tuh.kr) 7. TÜ ATI-s aidati läbi viia kursus "GRID-tehnoloogia alused", esineti korduvalt TÜ ATI gridiseminaridel; korraldati GÉANT2 rahvusvaheline võrgupäev; andmesidealase infovahetuse rahvusvaheline seminar; seminar Gruusia Hirvehüppe (Eesti Tiigrhihüppe analoog) spetsialistidele. (24 tuh.kr)
8. Täpse aja teenuse osutamine - ajaserveri täpsus on alati vähemalt 0.0001 sekundit (15 tuh.kr) 8. Täpse aja teenuse osutamine - ajaserveri täpsus oli alati vähemalt 0.0001 sekundit (15 tuh.kr)
9. Internetivideoülekannete ja videokonverentside teenus - internetivideoülekannete ja videokonverentside arv: 10 (33 tuh.kr) 9. Toimus 8 videokonverentsi (gridiseminarid, projekt Eduroam) ja 2 videoülekannet (rahvusvahelised seminarid Tartus) 5 gridiseminarist tehti videoülekanne (33 tuh.kr)
10. Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmesidevajaduste kindlakstegemine ning vajalike muutuste kavandamine - kasutajaküsitlused toimuvad iga aasta I kvartalis ja nende aruanded publitseeritakse veebis. Uusi sisuteenuseid ja muid muudatusi EENeti töös kavandatakse vastavalt küsitluste käigus selgunud aktuaalsetele vajadustele. (16 tuh.kr) 10. Toimus kasutajaküsitlus, millele vastas 72% EENeti teenuste kasutajatest. Uuringu aruanne on publitseeritud EENeti veebis. Tehtud ettepanekuid on arvestatud töö ja teenuste korraldamisel. (16 tuh.kr)
11. EENeti teenuste jooksev tutvustamine: asutuste jooksev informeerimine vastavalt jooksvatele vajadustele olemasolevatest ja loodavatest teenustest akadeemilises võrgus, kasutades selleks erinevaid teid (teated haridusosakondadele, uudisteagentuuridele, olemasolevatele klientidele jne, uudised EENeti veebis), avalikussuhete plaani tellimine, aastaraamatu koostamine (71 tuh.kr) 11. EENeti teenuseid tutvustati jooksvalt veebi, kliendilistide, otsekontaktide vahendusel; saadeti uudiseid koostööpartneritele veebis avaldamiseks (Koolielu, Tiigrihüppe Sihtasutus, Miksike, Tartu linn..); Eesti uudisteagentuuridele ja ajakirjandusele saadeti jooksvalt pressiteateid. Kõigi tasuliseks muutunud teenuste kasutajatega võeti ühendust maksetingimuste kokkuleppimiseks. Ei koostatud aastaraamatut ega tellitud avalikussuhete plaani, kuna nendeks tegevusteks puudus eelarve. Tegevuse kogumaksumus: (71 tuh.kr)
12. EENeti tegevust tutvustavate artiklite kirjutamine ja intervjuude andmine - ilmunud artikleid ja antud intervjuusid 10 (40 tuh.kr) 12. Koostati, publitseeriti ja saadeti kõigile klientidele esimene EENeti elektrooniline infoleht (www.eenet.ee/EENet/infolehed); Teaduste Akadeemia Toimetistes ilmus "The first scientific results from the Estonian Grid" (5 autorist 3 EENetist); 7 artiklit saadeti TERENA uudisteagentuurile; ilmusid EENeti saadetud materjalil põhinevad artiklid/teated Õpetajate Lehes, Päevalehes, Vooremaas, ülikoolide lehtedes jm. (40 tuh.kr)
4. Teadus- ja arendustegevus Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalne arendamine, infrastruktuuri kaasajastamine ja spetsiifikat arvestav arendamine EENet toetas kaasaegse teadushariduste infrastruktuuri arendamist, pakkudes teadus- ja arendusasutustele erinevaid andmesideteenuseid. Tegevuskavas toodud indikaatorite kavandatud ja saavutatud näitajad on toodud planeeritud ja teostatud tegevuste veergudes. Teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamine ja arendamine 7,819 tuh.kr 6,423 tuh.kr 6,423 tuh.kr 6,423 tuh.kr 1. GEANT2 võrguga ühenduse tagamine - vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on ühendus GEANT2 võrguga maksimaalse võimaliku kiirusega (2834 tuh.kr) 1. Tagati ühendus Euroopa akadeemilise GEANT2 võrguga kiirusel 622 Mbps; transiitkanali laius oli 310 Mbps. (2834 tuh.kr)
2. "Eesti Grid" käivitamine - Eesti Grid on käivitatud; keskne paralleelarvuti loodud; sertifitseerimiskeskus väljastab sertifikaate (344 tuh.kr) 2. Eesti Grid on käivitatud; sertifitseerimiskeskus väljastab sertifikaate. Algas projekt Baltic Grid, mille raames ühendatakse Eesti, Läti ja Leedu teadusarvutusressursid üle-Euroopaliste gridisüsteemidega. Valmis tasuvusuuring Eesti Gridi süsteemile. (344 tuh.kr)
3. Magistraalide kiiruse maksimiseerimine - vastavalt EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatavale summale on Eesti-sisesed akadeemilise võrgu magistraalid maksimaalse võimaliku kiirusega. (2106 tuh.kr) 3. Magistraalvõrku, mis teenindas haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi, hoiti käigus ja magistraalide kiirused vastasid EENetile riigieelarvest magistraalsideks eraldatud summale. 1 Gbps ühendus käivitati Eesti Keele Instituudi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi jaoks. (2106 tuh.kr)
4. Akadeemilise magistraalvõrgu sujuva töö tagamine: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast - kun 0.4%; ruuterite tarkvara uuendamiskiirus pärast turvaaugu ilmnemist ja vajaliku tarkvara kättesaamist - 1 tööpäev; turvaintsidentide lahendamise kiirus - 1 nädal; planeeritud katkestustest klientide eelinformeerimine ja nende katkestuste kavandamine väljaspoole tööaega - 95%; viirusehoiatuste saatmine e-posti teel;klientide konsulteerimine; olulisemate katkestuste, konsultatsiooniteemade kajastamine EENeti nädalaaruannetes. (445 tuh.kr) 4. Tagati akadeemilise magistraalvõrgu sujuv töö: katkestuste aeg magistraalliinide tööajast ei ületanud 0.4%; ruuterite tarkvara uuendati pärast vajaliku tarkvara saamist 1 tööpäeva jooksul; turvaintsidendid lahendati valdavalt 1 nädalaga; 95% planeeritud katkestusi toimus väljaspool tööaega. Klientide informeerimiseks katkestustest kasutati kliendiliste.Asutusi konsulteeriti ühenduste loomisel, muutmisel, probleemide ilmnemisel. EENeti avalikes nädalaaruannetes kajastati olulisemad katkestused jm oluline jooksev teave. (445 tuh.kr)
5. Nimeserveriteenuse osutamine - tööpäevade arv, mille jooksel korrektsed taotlused muudatusteks: 7; prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks: 29720; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt. (478 tuh.kr) 5. Osutati nimeserveriteenust: korrektsed taotlused muudatusteks täideti hiljemalt 7 tööpäevaga; domeeninimede arv .ee juurserveris oli aasta lõpuks 35884; hallatavad nimeserverid toimisid korrektselt. (478 tuh.kr)
6. Täpse aja teenuse osutamine - ajaserveri täpsus on alati vähemalt 0.0001 sekundit (19 tuh.kr) 6. Täpse aja teenuse osutamine - ajaserveri täpsus oli alati vähemalt 0.0001 sekundit (19 tuh.kr)
7. Koolituse korraldamine - andmesidealaste koolituskursuste arv: 2 (34 tuh.kr) 7. TÜ ATI-s aidati läbi viia kursus "GRID-tehnoloogia alused", esineti korduvalt TÜ ATI gridiseminaridel; korraldati GÉANT2 rahvusvaheline võrgupäev; andmesidealase infovahetuse rahvusvaheline seminar; seminar Gruusia Hirvehüppe (Eesti Tiigrhihüppe analoog) spetsialistidele. (34 tuh.kr)
8. Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmesidevajaduste kindlakstegemine ning vajalike muutuste kavandamine - kasutajaküsitlused toimuvad iga aasta I kvartalis ja nende aruanded publitseeritakse veebis. Uusi sisuteenuseid ja muid muudatusi EENeti töös kavandatakse vastavalt küsitluste käigus selgunud aktuaalsetele vajadustele. (20 tuh.kr) 8. Toimus kasutajaküsitlus, millele vastas 72% EENeti teenuste kasutajatest. Uuringu aruanne on publitseeritud EENeti veebis. Tehtud ettepanekuid on arvestatud töö ja teenuste korraldamisel. (20 tuh.kr)
9. EENeti teenuste jooksev tutvustamine: asutuste jooksev informeerimine vastavalt jooksvatele vajadustele olemasolevatest ja loodavatest teenustest akadeemilises võrgus, kasutades selleks erinevaid teid (teated haridusosakondadele, uudisteagentuuridele, olemasolevatele klientidele jne, uudised EENeti veebis), avalikussuhete plaani tellimine, aastaraamatu koostamine (92 tuh.kr) 9. EENeti teenuseid tutvustati jooksvalt veebi, kliendilistide, otsekontaktide vahendusel; saadeti uudiseid koostööpartneritele veebis avaldamiseks (Koolielu, Tiigrihüppe Sihtasutus, Miksike, Tartu linn..); Eesti uudisteagentuuridele ja ajakirjandusele saadeti jooksvalt pressiteateid. Kõigi tasuliseks muutunud teenuste kasutajatega võeti ühendust maksetingimuste kokkuleppimiseks. Ei koostatud aastaraamatut ega tellitud avalikussuhete plaani, kuna nendeks tegevusteks puudus eelarve. Tegevuse kogumaksumus: (92 tuh.kr)
10. EENeti tegevust tutvustavate artiklite kirjutamine ja intervjuude andmine - ilmunud artikleid ja antud intervjuusid 10 (50 tuh.kr) 10. Koostati, publitseeriti ja saadeti kõigile klientidele esimene EENeti elektrooniline infoleht (www.eenet.ee/EENet/infolehed); Teaduste Akadeemia Toimetistes ilmus "The first scientific results from the Estonian Grid" (5 autorist 3 EENetist); 7 artiklit saadeti TERENA uudisteagentuurile; ilmusid EENeti saadetud materjalil põhinevad artiklid/teated Õpetajate Lehes, Päevalehes, Vooremaas, ülikoolide lehtedes jm. (50 tuh.kr)
5. Noorsootöö Noorsootöö kvaliteedi ja mitmekesisuse tagamine EENet toetas noorsootöö mitmekesisust, pakkudes noorsooga tegelevatele organisatsioonidele erinevaid andmesideteenuseid. Tegevuskavas toodud indikaatorite kavandatud ja saavutatud näitajad on toodud planeeritud ja teostatud tegevuste veergudes. Noorsootöö jätkusuutlikkuse toetamine noorsootöö erinevatel tegevussuundadel 177 tuh.kr 145 tuh.kr 145 tuh.kr 145 tuh.kr 1. Turvalise virtuaalveebiserveri teenuse osutamine - teenuse kasutajate arv aasta lõpuks - erinevaid asutusi ja projekte 630; teenus on pidevalt kättesaadav ja turvaline (34 tuh.kr) 1. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati virtuaalveebiserveri teenust; aasta lõpuks kasutas teenust 639 erinevat asutust ja projekti (kõikides tegevusvaldkondades kokku); teenus oli pidevalt kättesaadav ja turvaline, vahetati teenusserveri riist- ja tarkvara. Osa asutusi loobus teenusest pärast seda, kui EENeti Nõukogu otsustas muuta teenuse tasuliseks (septembris oli virtuaalveebe 700). (34 tuh.kr)
2. Turvaline e-postkastiteenuse osutamine - postkaste kasutavate asutuste arv aasta lõpuks 450; kõigil Internetti ühendatud teadus- ja haridusasutustel on jätkuvalt võimalus ööpäevaringselt kasutada turvalist e-posti vastavalt veebis publitseeritud kirjeldusele. (28 tuh.kr) 2. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati e-postkastiteenust; aasta lõpuks kasutas postkaste 384 asutust (kõikides tegevusvaldkondades kokku). Osa asutusi loobus teenusest pärast seda, kui EENeti Nõukogu otsustas muuta teenuse tasuliseks. Haridusasutustel on EENeti serveris 469 postitusloendit. (28 tuh.kr)
3. Arvutijoonistuste võistluse läbiviimine - võistlusel osalenud piltide arv 2100 (45 tuh.kr) 3. Arvutijoonistuste võistluse teemaks oli "Eesti noorte turvalisus", saabus 3219 pilti 204 erinevast koolist. Täiendavalt aidati Haridus- ja Teadusministeeriumil läbi viia õpilaste fotokonkurss "Hea kool", kuhu saabus 1544 pilti. (45 tuh.kr)
4. Nimeserveriteenuse osutamine - tööpäevade arv, mille jooksel korrektsed taotlused muudatusteks: 7; prognoositav domeeninimede arv .ee juurserveris aasta lõpuks: 29720; hallatavad nimeserverid toimivad korrektselt. (31 tuh.kr) 4. Osutati nimeserveriteenust: korrektsed taotlused muudatusteks täideti hiljemalt 7 tööpäevaga; domeeninimede arv .ee juurserveris oli aasta lõpuks 35884; hallatavad nimeserverid toimisid korrektselt. (31 tuh.kr)
5. Haridus-, teadus-, kultuuriasutuste tegelike andmesidevajaduste kindlakstegemine ning vajalike muutuste kavandamine - kasutajaküsitlused toimuvad iga aasta I kvartalis ja nende aruanded publitseeritakse veebis. Uusi sisuteenuseid ja muid muudatusi EENeti töös kavandatakse vastavalt küsitluste käigus selgunud aktuaalsetele vajadustele. (2 tuh.kr) 5. Toimus kasutajaküsitlus, millele vastas 72% EENeti teenuste kasutajatest. Uuringu aruanne on publitseeritud EENeti veebis. Tehtud ettepanekuid on arvestatud töö ja teenuste korraldamisel. (2 tuh.kr)
6. EENeti teenuste jooksev tutvustamine: asutuste jooksev informeerimine vastavalt jooksvatele vajadustele olemasolevatest ja loodavatest teenustest akadeemilises võrgus, kasutades selleks erinevaid teid (teated haridusosakondadele, uudisteagentuuridele, olemasolevatele klientidele jne, uudised EENeti veebis), avalikussuhete plaani tellimine, aastaraamatu koostamine (5 tuh.kr) 6. EENeti teenuseid tutvustati jooksvalt veebi, kliendilistide, otsekontaktide vahendusel; saadeti uudiseid koostööpartneritele veebis avaldamiseks (Koolielu, Tiigrihüppe Sihtasutus, Miksike, Tartu linn..); Eesti uudisteagentuuridele ja ajakirjandusele saadeti jooksvalt pressiteateid. Kõigi tasuliseks muutunud teenuste kasutajatega võeti ühendust maksetingimuste kokkuleppimiseks. Ei koostatud aastaraamatut ega tellitud avalikussuhete plaani, kuna nendeks tegevusteks puudus eelarve. Tegevuse kogumaksumus: (5 tuh.kr)Kokku: 19,601 tuh.kr 16,101 tuh.kr 16,101 tuh.kr 16,101 tuh.kr


Ülevaade asutuse või valitsemisala kohta
Vastavalt Haridus- ja teadusministri käskkirjale “2005. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavade kinnitamine” olid EENeti kui asutuse tegevuse strateegilisteks eesmärkideks 2005.aastal konkreetsemalt: tagada haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste spetsiifilistele vajadustele vastava akadeemilise andmesidevõrgu toimimine ning selle vastavus uutele innovaatilistele projektidele (e-koolitus, e-teadus, e-tervishoid, e-teave, e-riik, Eesti GRID); tagada osutatavate andmeside- ja sisuteenuste (infotehnoloogial baseeruvad teenused, mis pole vajalikud andmeside tagamiseks vaid võrgus vahetatava informatsiooni olemasoluks) vastavuse klientide vajadustele; tagada Eesti maatunnusel baseeruva DNS-i tippdomeeni .ee korrektne haldamine. EENeti tegevused on vajalikud korraga kõigi Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusvaldkondade jaoks. Kõik tegevuskavas toodud indikaatorite kavandatud ja saavutatud tulemused on toodud planeeritud ja teostatud tegevuste juures. EENeti tegevus 2005. aastal on olnud tulemuslik; kõik olulisemad kavandatud ülesanded täideti.


Koostatud 03. märtsil 2006, publitseeritud 15. märtsil 2006