EENeti kasutajaküsitlus 2007. Küsimused


  Teadusasutustele ja kõrgkoolidele:

 1. Millised järgmistest teenustest on Teie asutuse tegevuse jaoks olulised:
    kiire Internetiühendus
    kiire ühendus Euroopa teadusasutustega
    QoS (Quality of Service)
    superarvutusressursi (gridi) kasutamise võimalus

 2. Kas Teie asutus teeb Interneti kaudu koostööd Euroopa teadusasutuste, ülikoolide ja kõrgkoolidega?
  Jah, teeb
  Ei tee
  Ei oska vastata

 3. Kas Teie asutus soovib kasutada Eesti Gridi (http://grid.eenet.ee/) ühendatud arvutusressursse?
  Juba kasutamegi
  Jah, soovime kasutada
  Ei soovi kasutada
  Ei oska vastata

 4. Kas Teie asutusel oleks vaja hoida mahukaid andmeid (näiteks eksperimendiandmeid, videosid vmt) väljaspool asutust, näiteks EENeti serveris?
  Jah, oleks vaja hoida järgmisi andmeid:
  Ei ole vaja
  Ei oska vastata

 5. Kuivõrd olete kursis magistraalvõrgu GÉANT2 pakutavate võimalustega?
  Teame, mis on GÉANT2 ja mida ta võimaldab
  Üldjoontes kujutame ette, mis on GÉANT2, aga vajame lisainfot
  Ei tea, mis on GÉANT2
  Ei oska vastata

 6. Kuivõrd Teie asutuses teatakse ja kasutatakse
  • Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS)?
   Teame ja kasutame; hinnang ETISe kvaliteedile:
   Teame, aga ei kasuta
   Ei tea sellist infosüsteemi
   Ei oska vastata
  • Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS)?
   Teame ja kasutame; hinnang SAISi kvaliteedile:
   Teame, aga ei kasuta
   Ei tea sellist infosüsteemi
   Ei oska vastata


 7. Serveriruumiga asutustele:

 8. Teie asutus kasutab veebiruumi (kodulehekülje ruumi) EENeti serveris
  (http://nw.eenet.ee/)
  Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul teisiti olla?
     Sobib nii, nagu praegu on
     Veebiruumi võiks rohkem olla
     Kasutatud veebiruumi (quota) kohta võiks operatiivsemalt infot saada
     Server tundub vahel aeglane, võiks kiirem olla
     Tarkvarauuendusi võiks sagedamini teha
     Tarkvarauuendusi võiks harvem teha
  Midagi muud:


 9. Serveriruumita asutustele:

 10. Kas olete kursis võimalusega hoida asutuse kodulehekülge EENeti serveris?
  (http://www.eenet.ee/EENet/serveriruum.html)
  Teame teenuse olemasolu
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 11. Kus paikneb Teie asutuse kodulehekülg praegu?
  Teenusepakkuja serveris. Teenusepakkuja nimi:
  Meie asutuse enda serveris
  Meil ei ole kodulehekülge
  Ei oska vastata


 12. E-postkastiteenuse kasutajatele:

 13. Teie asutuse töötajad kasutavad e-postkaste EENeti serveris.
  Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul teisiti olla?
     Sobib nii, nagu praegu on
     Rämpsposti filter võiks tihedam olla
     Asutus võiks ise saada postkaste juurde teha ja kustutada
     Postkastide maht võiks suurem olla
  Midagi muud:

 14. Kas Teie asutuse töötajad kasutavad neis postkastides kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks veebiliidest aadressil https://webmail.edu.ee/?
  Jah, kasutavad
  Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
  Ei tea sellist teenust
  Ei oska vastata

  Hinnang selle veebiliidese kasutamismugavusele:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?
     Sobib nii, nagu praegu on
     Veebiliides võiks lihtsamini kasutatav olla
     Veebiliidese kujundus ei meeldi
  Midagi muud:


 15. Neile, kes ei kasuta e-postkastiteenust:

 16. Kas teate, et Teie asutuse töötajad saaksid kasutada EENeti serverisse tehtud e-postkaste?
  (http://www.eenet.ee/EENet/postkast.html)
  Teame teenuse olemasolu
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 17. Kus paiknevad praegu Teie asutuse töötajate e-postkastid?
    Meie asutuse enda serveris.
    Teenusepakkuja(te) serveri(te)s. Teenusepakkuja(te) nimi (nimed):
    Ei oska vastata


 18. EENeti püsiühendusega asutustele:

 19. Teie asutus kasutab Interneti püsiühendust EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu kaudu. Palun hinnake EENeti püsiühendusteenuse kvaliteeti:

  Väga hea  Hea    Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul teisiti olla?
     Sobib nii, nagu praegu on
     Juurdepääsuühendus EENeti hallatavale magistraalvõrgule võiks kiirem olla
     Juurdepääsuühendus EENeti hallatavale magistraalvõrgule võiks stabiilsem olla
     EENeti hallatav magistraalvõrk võiks kiirem olla
     EENeti hallatav magistraalvõrk võiks stabiilsem olla
  Midagi muud:

 20. Teie asutuse juurdepääsuühendust (kanalit Teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu lähima sõlmeni) hoiab meie andmetel käigus FIRMA. Palun hinnake selle juurdepääsuühenduse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea    Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

 21. Teie asutuse juurdepääsuühenduse kiirus (ühendus Teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrguni) on meie andmetel KIIRUS.
  Kas olete selle ühenduskiirusega rahul?
  Jah    Enam-vähem  Ei ole rahul  Ei oska hinnata

 22. Palun hinnake, millise kiirusega juurdepääsu Internetile Teie asutus tegelikult vajaks.

  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  kuni 2.5 Gbps
  kuni 10 Gbps
  ei oska hinnata

  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2010. aastal:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  kuni 2.5 Gbps
  kuni 10 Gbps
  ei oska hinnata

 23. Kui Teie asutuse püsiühenduses on midagi muutunud (kiirus, juurdepääsuühenduse pakkuja vmt), palun loetlege need muudatused:


  Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!
 24. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 25. Kui paljud neist arvutitest on vanemad kui 3 aastat?
  arvutit

 26. Mis allikatest finantseeritakse Teie asutuse IKT uuendamist?
     riigieelarve
     kohaliku omavalitsuse eelarve
     asutuse oma eelarve
     projektid/fondid
     annetused
  Muud allikad:

 27. Kui suur on Teie asutuse kogupersonal/kogukond ja kui paljud neist saavad Teie asutuses Internetti kasutada?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm)
  Meie asutuses on kokku inimest ja
  neist saab asutuse ruumes Internetiühendust kasutada inimest

 28. Juhul kui Teie asutuse Internet on avatud ka külastajatele (avalik internetipunkt e. AIP; avalik raamatukogu, kus soovijad saavad Internetti kasutada jmt), palume Teil hinnata, mitu erinevat külastajat  kasutas seda 2006. aastal:
  erinevat külastajat 2006. aastal kokku

 29. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    teadustöö tegemiseks
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks ja publitseerimiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    suhtlemiseks jututubades, MSN, Skype jmt abil
    meelelahutuseks
  Muud kasutusalad:

 30. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
        ühenduskiirus ei ole piisav
        juurdepääsuühendus on liiga kallis
        sageli on sidekatkestusi
      Muu põhjus:

 31. Kas Teie asutuses on WIFI-võrk?
  Jah, on
  Ei ole
  Ei oska vastata

 32. Kas Teie asutus on kaalunud liitumist teenusega eduroam - rändlus akadeemilistes võrkudes?
  (http://www.eenet.ee/EENet/eduroam.html)
  Meie asutuse töötajad juba kasutavadki eduroami võimalusi
  Me veel ei kasuta, aga vajaksime küll eduroami
  Teame, mis on eduroam, aga ei vaja seda
  Ei tea, mis on eduroam
  Ei oska vastata


 33. EENeti püsiühenduseta asutustele:

 34. Teie asutus ei kasuta meie andmetel Interneti püsiühendust EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu kaudu.

  Kas olete kursis, millistel tingimustel saavad asutused kasutada Interneti püsiühendust EENeti hallatava akadeemilise andmesidevõrgu kaudu?
  Jah, olen kursis
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 35. Kas Teie asutusel on Interneti püsiühendus olemas?
  Jah, püsiühendus on olemas. Teenusepakkuja nimi:
  Asutusel on arvutid, aga neil ei ole Interneti püsiühendust
  Meie asutusel ei ole oma arvutiparki
  Ei oska vastata
 36. Järgmistele küsimustele palume vastata juhul, kui Teie asutusel on olemas püsiühendus Internetiga.
  Kui Teie asutusel ei ole püsiühendust Internetiga, palun vajutage nupule "Küsimustik on täidetud".

  Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!
 37. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 38. Kui paljud neist arvutitest on vanemad kui 3 aastat?
  arvutit

 39. Mis allikatest finantseeritakse Teie asutuse IKT uuendamist?
     riigieelarve
     kohaliku omavalitsuse eelarve
     asutuse oma eelarve
     projektid/fondid
     annetused
  Muud allikad:

 40. Kui suur on Teie asutuse kogupersonal/kogukond ja kui paljud neist saavad Teie asutuses Internetti kasutada?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm)
  Meie asutuses on kokku inimest ja
  neist saab asutuse ruumes Internetiühendust kasutada inimest

 41. Palun hinnake oma asutuse Interneti püsiühenduse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

 42. Palun võrrelge oma asutuse praegust Interneti püsiühenduse kiirust ja tegelikult vajalikku kiirust.

  Praegune ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  kuni 2.5 Gbps
  kuni 10 Gbps
  Ei oska vastata

  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  kuni 2.5 Gbps
  kuni 10 Gbps
  Ei oska hinnata

  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2010. aastal:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  kuni 2.5 Gbps
  kuni 10 Gbps
  Ei oska hinnata

 43. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    teadustöö tegemiseks
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks ja publitseerimiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    suhtlemiseks jututubades, MSN, Skype jmt abil
    meelelahutuseks
  Muud kasutusalad:

 44. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
        kiirus ei ole piisav
        ühendus on liiga kallis
        sageli on sidekatkestusi
      Muu põhjus:


 45. Üldküsimused KÕIGILE:

 46. Milliseid järgmistest EENeti tasuta teenustest Teie asutuses teatakse ja kasutatakse?
  Palun märkige iga teenuse puhul sobivaim vastusevariant ning hinnake Teie asutuse kasutatavaid teenuseid.

  • Postiloendid ehk listid EENeti serveris (http://www.eenet.ee/EENet/listid.html)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Õpetajate kodulehed EENeti serveris (http://www.koolielu.edu.ee)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Täpse kellaaja teenus (http://www.eenet.ee/EENet/ntp.html)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

 47. Vabatarkvara kasutamise eestikeelsete juhendite kogu EENetis (Kuutõrvaja - http://kuutorvaja.eenet.ee/) on uuenenud ning nüüd saavad seda täiendada kõik asjatundjad.
  Kas Teie hinnangul on sellised eestikeelsed juhendid vajalikud?
  Jah, on vajalikud
  Ei ole vajalikud
  Ei oska vastata

 48. Kas Teie asutus vajaks oma kodulehe või veebiteenuste jaoks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimiskeskuse (näiteks VeriSign, GlobalSign jt) poolt väljastatud sertifikaate?
  Jah, meie asutus vajab seda teenust. Meil oleks tarvis
  Ei, meie asutus ei vaja seda teenust
  Ei oska vastata

 49. Milliseid lisateenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus-, kultuuriasutused andmeside alal veel?


 50. Alates 1. jaanuarist 2006 on EENeti serveris e-postkastide kasutamine ja serveris nw.eenet.ee veebiruumi kasutamine kõigile haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele tasuline (http://www.eenet.ee/EENet/hinnakiri.html). Kas ja kuidas on Teie hinnangul selline muudatus mõjutanud infoteenuste kättesaadavust nende asutuste jaoks?
  Tasu teenuste eest...
     on parandanud nende teenuste kättesaadavust haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
     on halvendanud nende teenuste kättesaadavust haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
     ei ole mõjutanud nende teenuste kättesaadavust haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
  Ei oska vastata


 51. Milliste väidetega nõustute?NõustunPigem nõustunPigem ei nõustuEi nõustuEi ole kokku puutunud
  EENeti töötajad on abivalmis, klienditeenindus viisakas ja korrektne
  Katkestustest teenuste toimimises saame piisavalt teavet
  Meie asutuse pöördumistele reageeritakse kiiresti
  Probleemide lahendamine on professionaalne
  Arvutijoonistuste võistlus on vahva üritus


 52. Kas Teid rahuldab Teie asutuse sisese arvutivõrgu töökindlus?
  Jah, rahuldab
  Rahuldab, kuigi arvutivõrgu töös esineb häireid
  Ei rahulda

 53. Kes vastutab Teie asutuses arvutite ja lokaalvõrgu töötamise eest?
  Selleks on asutuses olemas eraldi töötaja(d)
  Vajalikku teenust osutab meie asutusele firma või ettevõtja
  Ei ole eraldi töötajat ega teenusepakkujat

 54. Kuivõrd Teie asutuses teatakse ja kasutatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS)?
  Teame ja kasutame; hinnang EHIS kvaliteedile:
  Teame, aga ei kasuta
  Ei tea sellist infosüsteemi
  Ei oska vastata

 55. Milliste üldiste infosüsteemide järele veel vajadust näete?