EENeti kasutajaküsitlus 2005. Küsimused

Märkus: EENeti teenuste kohta käivate küsimuste puhul olid toodud ka viited nende teenuste tutvustusele veebis. Et aga EENeti veebi struktuur on muutunud, ei ole neid viiteid allpool säilitatud.

  Teadusasutustele ja kõrgkoolidele:

 1. Millised järgmistest teenustest on Teie asutuse tegevuse jaoks olulised:
    kiire Internetiühendus
    kiire ühendus Euroopa teadusasutustega
    QoS (Quality of Service)
    superarvutusressursi (gridi) kasutamise võimalus

 2. Kas Teie asutus teeb Interneti kaudu koostööd Euroopa teadusasutuste, ülikoolide ja kõrgkoolidega?
  Jah, teeb
  Ei tee
  Ei oska vastata

 3. Kas Teie asutus kavatseb ühendada oma arvutusressursi Eesti Gridi?
  Oleme seda juba teinud
  Jah, kavatseme ühendada
  Ei kavatse ühendada
  Ei oska vastata
 4. Serveriruumiga asutustele:

 5. Teie asutus kasutab EENeti serveriruumi kodulehekülje ülespanemiseks.
  Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?

 6. Serveriruumita asutustele:

 7. Kas teate, et Teie asutus saab hoida oma kodulehekülge EENeti serveris?
  Teame teenuse olemasolu
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 8. Kus paikneb Teie asutuse kodulehekülg praegu?
  Teenusepakkuja serveris. Teenusepakkuja nimi:
  Meie asutuse enda serveris
  Meil ei ole kodulehekülge
  Ei oska vastata
 9. E-postkastidega asutustele:

 10. Teie asutuse töötajad kasutavad e-postkaste EENeti serveris.
  Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?


 11. Kas Teie asutuse töötajad kasutavad neis postkastides kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks veebiliidest?
  Jah, kasutavad
  Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
  Ei tea sellist teenust
  Ei oska vastata

  Hinnang selle veebiliidese kasutamismugavusele:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?

 12. E-postkastideta asutustele:

 13. Kas teate, et Teie asutuse töötajad saaksid kasutada EENeti serverisse tehtud e-postkaste?
  Teame teenuse olemasolu
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 14. Kus paiknevad praegu Teie asutuse töötajate e-postkastid?
    Meie asutuse enda serveris.
    Teenusepakkuja(te) serveri(te)s. Teenusepakkuja(te) nimi (nimed):
    Ei oska vastata
 15. Üldküsimused KÕIGILE:

 16. Milliseid järgmistest EENeti tasuta teenustest Teie asutuses teatakse ja kasutatakse?
  Palun märkige iga teenuse puhul sobivaim vastusevariant ning hinnake Teie asutuse kasutatavaid teenuseid.

  • Postiloendid ehk listid EENeti serveris
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Õpetajate kodulehed EENeti serveris
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Eestikeelne õppematerjal
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Eesti Koolide Andmebaas
   Meie asutuses kasutakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Täpse kellaaja teenus
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Konsultatsioonid sideprobleemide puhul
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Vabatarkvara ja dokumentatsiooni ftp-server
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Mis võiks nende teenuste puhul paremini olla?


 17. Milliseid lisateenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus-, kultuuriasutused andmeside alal veel?


 18. 2004.aastal käivitas EENet arvutiturvalisuse teemalise listi.
  Kuidas veel saaks EENet aidata kaasa arvutiturvalisuse suurendamisele akadeemilises võrgus?


 19. Kas olete kursis, milliseid tasulisi eriteenuseid EENet haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele pakub?
  Jah, piisavalt
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 20. Millised on olnud Teie asutuse jaoks positiivsed küljed koostöös EENetiga?
 21. Kas Teid rahuldab Teie asutuse sisese arvutivõrgu töökindlus?
  Jah, rahuldab
  Rahuldab, kuigi arvutivõrgu töös esineb häireid
  Ei rahulda

 22. Kes vastutab Teie asutuses arvutite ja lokaalvõrgu töötamise eest?
  Selleks on asutuses olemas eraldi töötaja(d)
  Vajalikku teenust osutab meie asutusele firma või ettevõtja
  Ei ole eraldi töötajat ega teenusepakkujat

 23. Kas Teie asutuse töötajad on saanud Interneti-alast koolitust?
  Jah, piisavalt
  Jah, kuid oleks vaja lisakoolitust
  Ei ole

 24. Kas Teie asutus majutab oma serverarvutit mõne teenusepakkuja juures?
  Jah. meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
  Ei kasuta sellist teenust
  Ei oska vastata
 25. EENeti püsiühendusega asutustele:

 26. Teie asutus kasutab Interneti püsiühendust EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu kaudu. Palun hinnake EENeti püsiühendusteenuse kvaliteeti:

  Väga hea  Hea    Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?


 27. Teie asutuse juurdepääsuühendust (kanalit Teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu lähima sõlmeni) hoiab meie andmetel käigus:
  FIRMA. Palun hinnake selle juurdepääsuühenduse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea    Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

 28. Teie asutuse juurdepääsuühenduse kiirus (ühendus Teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrguni) on meie andmetel KIIRUS.
  Kas olete selle ühenduskiirusega rahul?
  Jah    Enam-vähem  Ei ole rahul  Ei oska hinnata

 29. Palun hinnake, millise kiirusega juurdepääsu Internetile Teie asutus tegelikult vajaks.

  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  ei oska hinnata

  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2008. aastal:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  ei oska hinnata

 30. Kui Teie asutuse püsiühenduses on midagi muutunud (kiirus, juurdepääsuühenduse pakkuja vmt), palun loetlege need muudatused:


  Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!
 31. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses?
  arvutit

 32. Mitu arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 33. Kui suur on Teie asutuse kogupersonal/kogukond?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm)
  inimest

 34. Mitu inimest Teie asutuse kogupersonalist/kogukonnast saab Teie asutuses kasutada Internetti?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm, kes saavad kasutada Internetiühendust asutuse ruumes)
  inimest

 35. Juhul kui Teie asutuse Internet on avatud ka külastajatele (avalik internetipunkt e. AIP; avalik raamatukogu, kus soovijad saavad Internetti kasutada jmt), palume Teil hinnata, mitu erinevat külastajat  kasutas seda 2004. aastal:
  erinevat külastajat

 36. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    teadustöö tegemiseks
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    suhtlemiseks jututubades, MSN jmt abil
    meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  Muud kasutusalad:

 37. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
        ühenduskiirus ei ole piisav
        juurdepääsuühendus on liiga kallis
        sageli on sidekatkestusi
      Muu põhjus:
 38. EENeti püsiühenduseta asutustele:

 39. Teie asutus ei kasuta meie andmetel Interneti püsiühendust EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu kaudu.

  Kas olete kursis, millistel tingimustel saavad asutused kasutada Interneti püsiühendust EENeti hallatava akadeemilise andmesidevõrgu kaudu?
  Jah,olen kursis
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 40. Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!
 41. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses?
  arvutit

 42. Kui suur on Teie asutuse kogupersonal/kogukond?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm)
  inimest

 43. Kas Teie asutusel on Interneti püsiühendus olemas?
  Jah,püsiühendus on olemas. Teenusepakkuja nimi:
  Asutusel ei ole püsiühendust
  Ei oska vastata
Järgnevatele küsimustele palume vastata juhul, kui Teie asutusel on olemas püsiühendus Internetiga.
Kui Teie asutusel ei ole püsiühendust Internetiga, vajutage, palun, nupule
 1. Mitu arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 2. Mitu inimest Teie asutuse kogupersonalist/kogukonnast saab Teie asutuses kasutada Internetti?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm, kes saavad kasutada Internetiühendust asutuse ruumes)
  inimest

 3. Palun hinnake oma asutuse Interneti püsiühenduse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

 4. Palun võrrelge oma asutuse praegust Interneti püsiühenduse kiirust ja tegelikult vajalikku kiirust.

  Praegune ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  Ei oska vastata

  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  Ei oska hinnata

  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2008. aastal:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  Ei oska hinnata

 5. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    teadustöö tegemiseks
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    suhtlemiseks jututubades, MSN jmt abil
    meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  Muud kasutusalad:

 6. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
        kiirus ei ole piisav
        ühendus on liiga kallis
        sageli on sidekatkestusi
      Muu põhjus:

Täname Teid abi eest!